Porozumienie z Gdańskim Liceum Autonomicznym

Opublikowano 13 września 2023 roku

13 września 2023 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego podpisał z Gdańskim Liceum Autonomicznym porozumienie dotyczące obustronnej współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów GLA.

Porozumienie zostało podpisane przez Panią mgr Monikę Biblis, Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego oraz dr hab. Monikę Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Porozumienie zakłada objęcie patronatem klas o profilu ekonomicznym, organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów GLA w zakresie ekonomii i finansów, przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, które stanowią podstawowe obszary działalności naukowo-dydaktycznej WE UG,  a także włączenie uczniów GLA w szereg aktywności i przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i naukowym oraz wspomaganie w sferze dydaktycznej uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Na mocy porozumienia już od września 2023 r. odbywać się będą zajęcia i działania włączające uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego, prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


Gdańskie Liceum Autonomiczne
to szkoła, której misją jest najwyższy poziom kształcenia, wskazywanie wielu zróżnicowanych kierunków rozwoju, profesjonalne wsparcie w osiąganiu indywidualnych celów przy maksymalnie autonomicznym podejściu do procesu nauczania.

Misją Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego jest kształcenie studentów według najwyższych światowych standardów i zgodnie z wymogami rynku pracy oraz włączanie się w rozwiązywanie aktualnych problemów życia społeczno-ekonomicznego otoczenia Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca na rzecz podwyższenia jakości edukacji ekonomicznej i finansowej jest jednym z priorytetów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Koordynatorem współpracy jest dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.