Konkurs „KREATOR PRZYSZŁOŚCI”

Opublikowano 03 kwietnia 2024 roku

Zapraszamy Studentów do udziału w Konkursie  „KREATOR PRZYSZŁOŚCI” o nagrodę im. RAFAŁA STEPNOWSKIEGO dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


Konkurs został ustanowiony w celu nagrodzenia studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego szczególnie aktywnych w obszarze społecznym. Patronem Konkursu „KREATOR PRZYSZŁOŚCI” jest przedwcześnie zmarły w 2023 r. Rafał Stepnowski, przedsiębiorca i innowator, absolwent i członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego. Nagroda przyznawana jest tym studentom, którzy podobnie jak Rafał Stepnowski, są liderami i wizjonerami – „kreatorami przyszłości”, wywodzącymi się z naszej społeczności i działającymi na rzecz społeczeństwa.


Nagroda w Konkursie „Kreator Przyszłości” przyznawana jest za wyróżniającą się aktywność na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomicznego i społeczności lokalnej.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 6000 złotych.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem kandydata należy składać do Dziekana Wydziału Ekonomicznego do 15 czerwca danego roku (pokój A127 na Wydziale Ekonomicznym).

Nagroda jest przyznawana jednej osobie, która uzyskała największą liczbę punktów. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może być przyznana nagroda główna i wyróżnienie. Ogłoszenie wyników konkursu następuje najpóźniej do 15 lipca.

 

 
Sylwetka Rafała Stepnowskiego, przedsiębiorcy, innowatora, absolwenta i członka Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego


Rafał Stepnowski ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomiczny), kierunek Handel Zagraniczny. Pracę magisterską „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Edmunda Pietrzaka w ówczesnym Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych. Był też przewodniczącym samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 r. W latach 2008-2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management).


Rafał Stepnowski był prezesem spółki Boeing Poland. Swoją drogę zawodową rozpoczął w firmach informatycznych, tworząc wraz z ojcem w 1993 r. firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie: C-Map Poland, która następnie połączyła się z firmą Jeppesen, należącą do koncernu Boeing.  


Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej, a tylko w Gdańsku pracuje 800 osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów. Swoimi działaniami wspierał także rozwój i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner.


Rafał Stepnowski wywarł ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski i podniósł możliwości obrony naszego kraju przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, ale też wcześniej - współpracując z Polską Marynarką Wojenną. Dzięki jego działaniom została ona wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.


Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, aktywnie brał udział w pracach i spotkaniach Rady.


Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. Współpracował również z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego jako zewnętrzny praktyk w ramach wielu przedmiotów kursowych na studiach prowadzonych w języku polskim i angielskim, w tym nt. międzynarodowej polityki pieniężnej, rynków kapitałowych oraz strategii biznesowych, a także kształtowania umiejętności zawodowych. Prowadził wykłady zarówno osobiście, jak również zapraszając praktyków w mury uczelni. Był też prelegentem Międzynarodowej Konferencji Ekonomii Wartości (Open Eyes Economy Summit, OEES) czy Government Relations Forum, Central and Eastern Europe.


Patrzył w przyszłość - był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room w Polsce, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał dzieci żołnierzy – ofiar misji pokojowych. Założył i przewodniczył Fundacji Jeppesena, która skupia się na pomocy najbardziej potrzebującym, wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.


Działał na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu oraz wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską.


Był zawsze głęboko zaangażowany w to, co przedsięwziął.