Rekrutacja-doktorant-stypendysta w projekcie NCN

Opublikowano 04 października 2021 roku

Wymagania:

Tytuł magistra ekonomii, zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego lub podobnych
Wiedza o zrównoważonym rozwoju, podstawach logistyki, mobilności miejskiej (obligatoryjnie)
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
Znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A2) mile widziana, ale nie wymagana
Mile widziana znajomość narzędzi GIS


Opis zadań:

Zbieranie danych o nowych rozwiązaniach dla ekonomii współdzielenia (w tym współdzielonej mobilności) i mikromobilności w miastach
Udział w bieżącym systematycznym przeglądzie źródeł, w tym literatury
Wprowadzanie i poprawianie danych z wywiadów z interesariuszami i ekspertami
Udział w przygotowaniu działań upowszechniających, w tym publikacji (współautorstwo)
Uczestnictwo w szkoleniu z ArcGIS i wykonanie wybranych zadań badawczych związanych z użytkowaniem ArcGIS


Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 19 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email (na adres: agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl


Warunki zatrudnienia:

Elastyczne godziny pracy i zakres zadań ustalany z kierownikiem projektu
Stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc, do 24 miesięcy
Termin rozpoczęcia pracy: 2.11.2021
Praca w 4-osobowym zespole badawczym w ramach projektu

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty (w j. polskim lub angielskim):
1. CV zawierające podstawowe informacje o osobie aplikującej na stanowisko, a także (jeśli dotyczy) dotychczasowych osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach, dyplomach, szkoleniach, projektach badawczych itp.
2. Skan dyplomu lub odpisu dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra
3. Dokument potwierdzający status doktoranta.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do dnia 19 października 2021 r. (godz. 23:59) na adres mailowy: (agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl – kierownik projektu). Na ten adres mailowy należy kierować wszelkie pytania związane z rekrutacją i udziałem w projekcie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 października 2021 r. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Wyniki konkursu zostaną̨ ogłoszone nas stronie jednostki: https://ekonom.ug.edu.pl/web/main/ (na stronie głównej jednostki, po prawej stronie w części dotyczącej wydarzeń/aktualności)

Uprzejmie prosimy o zawarcie zapisów w CV (w stopce) w brzmieniu (klauzula zgody):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym informacje przedstawione w przesłanym przeze mnie życiorysie przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309)) przy ul. Bażyńskiego 8, w celu rekrutacji na stanowisko stypendysty- doktoranta w projekcie „Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskich”.
Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące wykształcenia i osiągnięć naukowych i zawodowych
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do projektu „Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskich”
5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 RODO, np. art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji i niepodanie ich skutkuje wykluczeniem z tego procesu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ich przesłania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym: Narodowe Centrum Nauki.]
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści swoich danych,
2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych