Zagraniczni profesorowie wizytujący na WE

Opublikowano 21 sierpnia 2023 roku

Podsumowanie programu włączenia profesorów wizytujących z zagranicy w proces kształcenia na Wydziale Ekonomicznym w ramach projektu "ProUG".

 

Wydział Ekonomiczny w okresie 1.10.2018-30.06.2023 r. uczestniczył w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 r.

 

Łącznie w ramach realizacji projektu "ProUG" na Wydziale Ekonomicznym zrealizowano aż 12 umów dotyczących współpracy międzynarodowej, w zakresie włączania profesorów wizytujących w proces kształcenia.

 

Warto dodać, że działania w zakresie budowania umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej prowadzone były w początkowej fazie projektu w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami pandemicznymi (lata akad. 2019/2020 i 2020/2021), a mimo tego udało się zrealizować bardzo wiele niezwykle ciekawych wykładów i warsztatów o bardzo różnorodnej tematyce ekonomicznej. Po złagodzeniu obostrzeń w roku akad. 2021/2022 możliwa była realizacja wykładów w formule stacjonarnej.


Wykłady prowadzone były w formie przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych na kierunku Ekonomia oraz na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym na specjalności International Business (kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze), w formie stacjonarnej, online lub w formie hybrydowej.

 

Wśród 12 zrealizowanych programów dydaktycznych 9 umów dotyczyło zaangażowania profesorów wizytujących z uczelni europejskich,  z 7 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia), a  3 umowy dotyczyły zaangażowania profesorów wizytujących z USA.

 

W semestrze letnim roku akad. 2019/2020 oraz w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 wykłady pt. Innovative market research prowadził prof. Luis Alberto Casado Aranda, University of Granada, Hiszpania (opieka nad przedmiotem: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG).


W semestrze letnim roku akad. 2020/2021 zaplanowane zostały cykle wykładów w ramach przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych prowadzone przez 4 profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych. Zajęcia obejmowały zróżnicowaną tematykę dobraną pod kątem specjalności i zainteresowań studentów Wydziału Ekonomicznego.

Tytuły prowadzonych wykładów i ich prowadzący to:

  • How to prepare master thesis in economics, prof. Karine Oganisjana, University of Riga, Łotwa (opieka nad przedmiotem: dr hab. Monika Bąk, prof. UG);
  • Intercultural Communication, prof. Cynthia Mejia, Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida, USA  (opieka nad przedmiotem: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, dr Magdalena Jażdżewska-Gutta);
  • Strategic Management. Workshop, prof. Paul Matthyssens, University of Antverp, Belgia (opieka nad przedmiotem: dr Marek Reysowski);
  • Tourism and Hospitality Management, prof. Marissa Orlowski, Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida, USA (opieka nad przedmiotem: dr hab. Piotr Zientara, prof. UG).W semestrze letnim roku akad. 2021/2022 zaplanowane zostały cykle wykładów i konsultacji 5 profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych, którzy na kierunku Ekonomia oraz na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze poprowadzili następujące przedmioty:

  • Consumers' Behaviour Towards Environmental Protection, prof. Sara Sousa, Coimbra Business School, Portugalia, marzec – kwiecień 2022 r. (opieka nad przedmiotem: dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG);
  • Entrepreneurship: Theory, Mindset and Modellingprof. Dawid Kee, USA(opieka nad przedmiotem: opieka nad przedmiotem: dr hab. Piotr Zientara, prof. UG, dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG);
  • European Integration Economicsprof. Rasa Daugeliene, Kaunas University of Technology, Litwa (opieka and przedmiotem: dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG, dr Aleksandra Borowicz, dr Maciej Krzemiński);
  • Managing organizations and organizational change, prof. Niksa Alfirević, University of Split, Chorwacja (opieka nad przedmiotem: dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG);
  • Marketing for Managers, prof. Robert Zich, Brno University of Technology, Czechy(opieka nad przedmiotem: dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG, dr Magdalena Markiewicz);
  • Project planning and managementprof. Srećko GoicUniversity of Split, Chorwacja, marzec – kwiecień 2022 r.  (opieka nad przedmiotem: dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG).

 

Łącznie zrealizowanych zostało 720 godzin ze studentami, w formie zajęć wykładowych, warsztatowych, e-learningu i konsultacji tematycznych w formie stacjonarnej, online lub w formie hybrydowej.

Z niezwykle ciekawych, urozmaiconych form kształcenia uwzgledniających prowadzenie zajęć przez zagranicznych profesorów wizytujących skorzystało ok. 300 studentów Wydziału Ekonomicznego na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Efektem realizacji ważnego komponentu projektu ProUG dot. włączenia profesorów wizytujących w proces kształcenia było umiędzynarodowienie zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a także nawiązanie wielu relacji służących rozwojowi badań naukowych i współpracy dydaktycznej w przyszłości.


Dało to podstawy do umacniania dalszej współpracy i wymiany akademickiej, budowania nowych ścieżek rozwoju naukowego i dydaktycznego, jak również prowadzenia wspólnych badań.


Z punktu widzenia studentów ogromnie ważnym walorem tej niezwykle szeroko zakrojonej współpracy było wprowadzenie międzynarodowego spojrzenia na poruszane w ramach przedmiotów aspekty ekonomiczne, nowych metod dydaktycznych, korzystanie z doświadczenia zagranicznych wykładowców, będących wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie, a także zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych.

 


Na zdjęciach: podsumowanie zajęć Marketing for Managers, które przeprowadził prof. Robert Zich z Brno University of Technology.


Opracowanie: dr Magdalena Markiewicz (koordynator wydziałowy projektu „ProUG  - Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”)

Zdjęcia: Magdalena Markiewicz