Multiplier Event projektu Erasmus+ DigiMates

Opublikowano 29 marca 2023 roku

Multiplier Event projektu “DigiMates: Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills”

W czwartek 23.03.2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się spotkanie podsumowujące rezultaty projektu “DigiMates: Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills” (Erasmus+ KA226 Partnership for Digital Education Readiness, 2020-1-SI01-KA226-HE-093593). Projekt był realizowany w latach 2021-2023 przez międzynarodowe konsorcjum: University of Ljubljana jako lidera projektu, Uniwersytet Gdański, Heilbronn University (Niemcy), University of Leon (Hiszpania), Dokuz Eylul University (Turcja). Odnosi się on do doświadczeń i rekomendacji The NICE Network (The New Initiative and Challenges in Europe).

Celem projektu było poszerzenie umiejętności nauczycieli, bazując na łączeniu teorii z praktyką, wsparciu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i wymianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. W projekcie zakładane było wdrożenie nowoczesnych technologii stanowiących platformę transformacji konwencjonalnego środowiska nauczania w środowisko cyfrowe.

Spotkanie rozpoczęła kierownik projektu w UG dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, która przedstawiła koncepcję i założenia projektu „DigiMates”. Omówiła 5 głównych działań realizowanych w projekcie:

  1. Stworzenie kompleksowego, międzynarodowego przewodnika dotyczącego rozwoju zapewniania jakości w e-learningu.
  2. Projektowanie, testowanie i wdrażanie metody DigiMates do nauki opartej na grach.
  3. Projektowanie i realizacja szkoleń online dla nauczycieli podnoszących ich gotowość cyfrową do e-learningu oraz umiejętności wykorzystania grywalizacji jako zasobów dydaktycznych.
  4. Opracowanie protokołu bezpieczeństwa i kodeksu postępowania dla międzynarodowej kadry akademickiej i administracyjnej związanej z wirtualną mobilnością.
  5. Tworzenie instrukcji technicznych, podręczników wideo i audio dotyczących wykorzystania metody DigiMates.


Druga część spotkania dotyczyła prezentacji zadań realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UG (IO4). W pierwszej kolejności dr Aleksandra Aziewicz podsumowała przebieg prac oraz wykorzystane metody badawcze. Następnie dr Tomasz Michałowski omówił wyniki dotyczące odmienności rozumienia i postrzegania gamifikacji oraz nauki opartej na grach przez nauczycieli akademickich w uczelniach biorących udział w projekcie. Przedstawił również szczegółowe zasady i rekomendacje tzw. protokołu bezpieczeństwa dostępu studentów i nauczycieli akademickich w nauczaniu cyfrowym w środowisku międzynarodowym. Mgr Przemysław Wysiński zreferował wnioski dotyczące przygotowania wzoru sylabusu do przedmiotów prowadzonych w cyfrowym środowisku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem celów i efektów kształcenia. Kodeks postępowania w czasie zajęć online uwzględniający rekomendacje dotyczące wyglądu, zachowania, komunikacji, aspektów technicznych i bezpieczeństwa z uwzględnieniem odmienności kultury, płci, narodowości, religii zaprezentowała dr Magdalena Markiewicz.
 
Multiplier Event zgromadził szerokie grono uczestników. Obecni byli wykładowcy akademiccy, osoby zaangażowane w wymianę międzynarodową, studenci WE, przedstawiciele szkół średnich oraz współpracujących podmiotów gospodarczych z sektora bankowego, farmaceutycznego i logistyki.

Po zakończeniu spotkania, Multiplyer Event kontynuowano w gronie studentów, którym zaprezentowano koncepcję i założenia gry prowadzonej w cyfrowym środowisku międzynarodowym.

Informacje o projekcie:
www.ef.uni-lj.si/DigiMates
https://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=digimates
www.instagram.com/digimates_erasmus