Contest (NBP, SGH)

Posted on 2013-12-11


                                   
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Studentów kierunków ekonomicznych i finansowych Państwa Uczelni (studia magisterskie i  doktoranckie) do udziału w konkursie, którego nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Celem konkursu jest wyłonienie polskich talentów z zakresu zarządzania ryzykiem i stworzenie możliwości prezentacji na forum międzynarodowym ich dokonań, jak również udziału w dyskusji z przedstawicielami zagranicznych ośrodków
naukowych. Laureatom konkursu (30 osób) zostanie sfinansowany udział w International Risk Management Conference 2014 pod tytułem „The Safety of the Financial System. From Idiosyncratic to Systemic Risk”. Dwudniowa konferencja jest organizowana przez New York University - Stern School of Business, University of Florence, The Risk, Banking and Finance Society (stali organizatorzy) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (organizator goszczący). Jej VII edycja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2014 r. na terenie kampusu SGH w Warszawie. Konferencja skupia naukowców i praktyków z całego świata, stanowiąc platformę do prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu zarządzania ryzykiem.

Dzięki dofinansowaniu konferencji przez Narodowy Bank Polski istnieje możliwość pokrycia opłaty konferencyjnej 30 młodym studentom i naukowcom z Polski. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości powinni przesłać do 15 stycznia 2014 r. (i) szczegółowy konspekt pracy po polsku (2 strony) i jej krótkie streszczenie po angielsku (pół strony) lub (ii) napisany przez siebie (ewentualnie wraz ze  współautorami) artykuł (w wersji roboczej - draft) i jego streszczenie po angielsku (pół strony) na adres: irmc2014@sgh.waw.pl. Tematyka nadsyłanych prac i artykułów powinna dotyczyć zagadnień ryzyka w finansach oraz stabilności finansowej. Szczegółowa lista tematów poruszanych na planowanej, VII edycji Konferencji, dostępna jest na stronie konferencji www.irmc.eu.

Z nadesłanych prac i artykułów Komitet Organizacyjny SGH wyłoni do końca lutego 2014 r. 30 najlepszych propozycji i powiadomi aplikujących o zaproszeniu na konferencję i pokryciu opłaty konferencyjnej, która obejmuje koszty rejestracji, materiały konferencyjne, lunche oraz napoje przerwy kawowe. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu i transportu.

Oczekujemy, iż wyłonieni Autorzy przygotują do końca marca 2014 r. artykuły (w wersji roboczej – final draft). Autorzy najlepszych artykułów otrzymają szansę zaprezentowania wyników swoich badań podczas konferencji (na sesji równoległej lub na sesji posterowej).
Z wyrazami szacunku,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego SGH

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska