Job recruitment

Posted on 2013-11-08

 Wymogi:

 • ukończone studia licencjackie i magisterskie (lub jednolite magisterskie) o profilu ekonomicznym;
 • zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
 • udokumentowana aktywność organizacyjna lub naukowa podczas studiów;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:   

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. 
  o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomów) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i magistra (lub magistra w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich);
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: do  9 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedry Makroekonomii, 
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 204.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do  12 grudnia 2013 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Prof.  UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski