Komunikat wyborczy

Posted on 2021-10-04

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 1 –
WYBORY DO RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO 2021Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 4 października 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie liczby przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności akademickiej w Radzie Wydziału Ekonomicznego, terminu zgłaszania kandydatów do rady wydziału oraz harmonogramu wyborczego.

 1. Określono następującą liczbę przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności akademickiej Wydziału Ekonomicznego w Radzie Wydziału na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.:

    Przedstawiciele poszczególnych grup członków społeczności akademickiej Liczba osób
  1. dziekan jako przewodniczący 1
  2. prodziekani 3
  3. dyrektorzy instytutów bądź kierownicy katedr 12
  4. inni aniżeli określeni w pkt 1-3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem §§  22a – 22e Ordynacji 27
  5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, stanowiący od 12% do 15% składu rady, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji 10
  6. wybrani, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego, przedstawiciele studentów wydziału, stanowiący od 17% do 20% składu rady 13
  7. wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący od 2% do 5% składu rady, nie mniej niż 1 osoba, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji 3
  8. jeden przedstawiciel doktorantów wydziału, wybrany w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów 1
    Łącznie 70 2. Kandydatów na członków Rady Wydziału Ekonomicznego w grupach 5 (pozostałych nauczycieli akademickich) i 7 (pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi) należy zgłaszać do dnia 12.10.2021 do Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego (na adres: marek.szczepaniec@ug.edu.pl), załączając pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału Ekonomicznego w formie skanu.

 3. Wybory odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

  Data HARMONOGRAM
  Do 12.10.2021 Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl. W tym celu proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik 1a Zgłoszenie kandydata do RW - Nauczyciele).
  Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Ordynacja Wyborcza Rozdział 1, § 5, punkt 3). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako Załącznik 3 Zgoda kandydata, a następnie przesłanie skanu na adres e-mail marek.szczepaniec@ug.edu.pl
  Do 12.10.2020 Zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej wyborów Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl. W tym celu proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik 1b Zgłoszenie kandydata do KS – Nauczyciele).
  Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Ordynacja Wyborcza Rozdział 1, § 5, punkt 3). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako Załącznik 3 Zgoda kandydata, a następnie przesłanie skanu na adres e-mail marek.szczepaniec@ug.edu.pl
  Do 12.10.2021 Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznego UG, niebędących nauczycielami akademickimi.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl. W tym celu proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik 2a Zgłoszenie kandydata do RW - Pracownicy).
  Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Ordynacja Wyborcza Rozdział 1, § 5, punkt 3). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako Załącznik 3 Zgoda kandydata, a następnie przesłanie skanu na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl
  Do 12.10.2021 Zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej wyborów Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznego UG, niebędących nauczycielami akademickimi.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl. W tym celu proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik 2b Zgłoszenie kandydata do KS - Pracownicy).
  Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Ordynacja Wyborcza Rozdział 1, § 5, punkt 3). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako Załącznik 3 Zgoda kandydata, a następnie przesłanie skanu na adres e-mail: marek.szczepaniec@ug.edu.pl
  13.10.2021 Opublikowanie na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego w zakładce „Wybory” list proponowanych kandydatów wybranych spośród:
  • nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  • pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.
  13.10.2021 Opublikowanie na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego w zakładce „Wybory” list proponowanych kandydatów do pracy w komisjach skrutacyjnych. Komisje skrutacyjne będą wybierane razem z kandydatami do Rady Wydziału Ekonomicznego.
  14.10.2021
  godz. 13:00
  /przy braku kworum godz.13:15/
  Wybór 10 członków Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024.
  • wybór następuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  Wybory odbędą się poprzez Formularz w Zespole MS Teams (z zachowaniem wymogu tajności).
  15.10.2021
  godz. 13:00
  /przy braku kworum godz.13:15/
  Wybór 3 członków Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024.
  • wybór następuje spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.
  Wybory odbędą się poprzez Formularz w Zespole MS Teams (z zachowaniem wymogu tajności).
  16.10.2021 Opublikowanie na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego w zakładce „Wybory” list wybranych członków Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024.


Załączniki:

Załącznik 1a Zgłoszenie kandydata do RW – Nauczyciele
Załącznik 1b Zgłoszenie kandydata do KS – Nauczyciele
Załącznik 2a Zgłoszenie kandydata do RW – Pracownicy
Załącznik 2b Zgłoszenie kandydata do KS - Pracownicy
Załącznik 3 Zgoda kandydata
 
Przewodniczący
Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG