Job recruitment

Posted on 2013-04-26

Na podstawie paragrafu 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych Instytutu Handlu Zagranicznego

Wymogi:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • wiedza w zakresie finansów i międzynarodowych rynków finansowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • plany rozwoju naukowego,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,


dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • doświadczenie dydaktyczne,
 • działalność w studenckim ruchu naukowym,
 • znajomość innych języków obcych.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • dyplom doktora
 • list motywacyjny
 • CV
 • wykaz dorobku naukowego
 • kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 3 czerwca 2013 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302 lub 332), ul. Armii Krajowej 119/121,
81-824 Sopot. (tel. 058 523 13 84; 058 523 14 90).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 roku, o godz. 13.00 w sekretariacie IHZ (pok. 302).

 

 


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski