Job recruitment

Posted on 2012-06-12

Na podstawie § 79 i 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Gospodarczej

Wymogi:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie: polityki gospodarczej: polityki monetarnej, fiskalno budżetowej oraz polityki gospodarczej samorządów terytorialnych;
 • biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.


Termin i miejsce składania dokumentów: do 12.07.2012 r.:


Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej, p. 225,
ul. Armii Krajowej 119/121; 81-824 Sopot,;

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 13.07.2012 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski