Farewell

Posted on 2023-06-06

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Zdzisława Kordela

wieloletniego nauczyciela akademickiego naszego wydziału,

naukowca, dobrego i mądrego człowieka.

 

 


Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim Pana Profesora


składają

Dziekan i cała społeczność akademicka
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

 Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 czerwca 2023 (wtorek) w Parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Żukowie przy ulicy 3 Maja 4.

Różaniec o godz. 10:30
Msza Święta o godz. 11:00
Wyprowadzenie do grobu o godz. 12:00 (po Mszy Świętej - Cmentarz parafialny).
 
Księga Kondolencyjna została wyłożona w budynku WNS.
Wspomnienie

Profesor Zdzisław Kordel (1950-2023)

Profesor nauk ekonomicznych, wychowawca i promotor pokoleń studentów, doktorantów, praktyków. Kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej, dla którego pracowników był mentorem i wsparciem, a przede wszystkim przyjacielem.

Profesor Zdzisław Kordel był cenionym badaczem i nauczycielem akademickim związanym zawodowo z Uniwersytetem Gdańskim od 1973 roku. Po ukończeniu studiów ekonomicznych otrzymał zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego UG. Realizując powierzone zadania brał udział w licznych stażach naukowych w rozwijających się przedsiębiorstwach transportowych, których w późniejszych latach pozostawał konsultantem.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1977 roku na Wydziale Ekonomiki Transportu UG. Jako adiunkt otrzymał możliwość realizacji badań i praktyk dydaktycznych w ośrodkach zagranicznych, jak m.in. Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet w Monachium czy Wyższa Szkoła Transportu w Dreźnie. Zdobyte doświadczenie i ogłoszenie drukiem licznych, docenianych opracowań naukowych skutkowało uzyskaniem w 1986 roku tytułu naukowego doktora habilitowanego. Z zaangażowaniem pełnił także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych Instytutu Ekonomiki Transportu Lądowego UG.

Profesor Zdzisław Kordel w kolejnych latach kontynuował pracę w Katedrze Logistyki UG, jak również powołał przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe DLS Poland LTD, które stało się swoistym laboratorium badawczym - zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów, którym stworzył możliwość praktykowania. Działalność ta była bez wątpienia potwierdzeniem aplikacyjnej wartości głoszonych przez Profesora koncepcji naukowych. Przyczyniła się również do powstania wielu publikacji, skryptów dla studentów i doktorantów, zaś objęcie funkcji Koordynatora Ośrodka Szkoleń przy Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie (w 1999 roku) skutkowało m.in. kształceniem kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw transportowych. W tym okresie pełnił również m.in. funkcję Przewodniczącego ds. transportu samochodowego Komisji Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a także uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych, m.in. PKS Cargo International.

Od 2001 roku zaangażował się w pracę organizacyjną i dydaktyczną w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim na stanowisku Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, a następnie Rektora. Był współtwórcą Uczelni, która z sukcesami kształci m.in. na kierunku Logistyka.

W roku 2004, na podstawie wyróżniającego się dorobku naukowego uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Poza pracą w Uniwersytecie Gdańskim, zapraszany był do prowadzenia wykładów m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy czy Gdańskiej Szkole Wyższej. Od 2005 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a następnie Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji tejże Uczelni.

Profesor Zdzisław Kordel w 2009 roku związał się z Instytutem Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (po zmianach struktury UG, od 2021 roku - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej). Objął funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej, jak również z zaangażowaniem brał udział w powołaniu i promowaniu prowadzonych kierunków kształcenia. Profesor kontynuował prace badawcze z zakresu transportu i logistyki w gospodarce przestrzennej oraz ekonomiki miast i regionów. Brał aktywny udział w konferencjach naukowych, prowadził wykłady i seminaria dla studentów i doktorantów. Był członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych UG, wspierał działania Rady Dyscypliny Naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, a także współpracował z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Nieprzerwalnie, jako wieloletni Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UG, angażował się na rzecz pracowników Uczelni.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż w swojej pracy naukowej, jak i dydaktyczno-wychowawczej, profesor Zdzisław Kordel przywiązywał szczególną rolę do współpracy - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Skutkowało to nie tylko licznymi publikacjami z pracownikami innych ośrodków, współprowadzeniem projektów naukowych czy pełnieniem roli konsultanta-eksperta w zakresie swojej specjalizacji, ale także wychowaniem i promowaniem pokoleń studentów i doktorantów.

Profesor był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej; kilkukrotnie odznaczony nagrodą Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jak również Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Złotą Odznaką ZNP; Medalem Zasłużony dla Transportu RP oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Austriackiego Towarzystwa Transportowców; Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytutu Bałtyckiego.

Źródło: UG