Relation from 13th InfoGlob Conference

Posted on 2023-06-02

Już po raz 13 uczestnicy Konferencji InfoGlob mieli okazję przedstawiać tematy związane z szeroko pojętą gospodarką, ochroną środowiska a nawet nauczaniem on-line. Wśród kilkunastu panelistów byli naukowcy m.in. z Krakowa i Lublina.


Podobnie, jak poprzednie edycje konferencji, również tegoroczną organizowały wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Konferencja została podzielona na część z wystąpieniami panelowymi i na część posterową. Pierwszej przewodniczyli: dr hab. inż. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, prof. UG; dr hab. Paweł Ogrodnik, prof. SGGW oraz dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG. Natomiast przewodniczącymi drugiej części zostali: dr hab. Artur Badyda, prof. PW i dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UM w Gdyni.


Prof. Aneta Oniszczuk - Jastrząbek


InfoGlob otworzyła główna organizatorka prof. UG Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, która witając gości podkreśliła różnorodność wystąpień: - Konferencja jest okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, poinformowania o wynikach prowadzonych badań, ale też do nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami. Zachęcam więc Państwa do czynnego w niej udziału – dodała.

Część pierwszą konferencji otworzył mocnym akcentem prof. Artur Bandyda z Politechniki Warszawskiej w wystąpieniu pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ryzyko wybranych chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego”. Profesor przedstawił wyniki badań nie napawające optymizmem: - W skali światowej w najgorszej sytuacji znajdują się kraje azjatyckie z Chinami, Indiami, ale również pomniejszymi państwami typu Pakistan, Afganistan na czele. Kraje Bliskowschodnie takie jak Irak, Iran i sąsiadujące, część krajów afrykańskich, sporo z Ameryki Południowej, a w Europie niestety to jest głownie Polska. W zależności od tego, oczywiście o jakich zanieczyszczeniach mówimy – powiedział naukowiec.


prof. Artur Bandyda


Wokół zagadnień związanych z zanieczyszczeniami, emisjami substancji itp. oscylowały też trzy inne wykłady: „Identyfikacja wpływu czynników środowiskowych zanieczyszczeń powietrza na ceny transakcyjne nieruchomości mieszkalnych w Aglomeracji Krakowskiej” dr hab. Piotra Oskara Czechowskiego, profesora UM w Gdyni i mgr inż. Anny Romanowskiej z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, „Monitorowanie uciążliwości zapachowych z przemysłu jako element zrównoważonego rozwoju” dr Małgorzaty Bielenia z Uniwersytetu Gdańskiego i mgr inż. Małgorzaty Kawala z Politechniki Warszawskiej oraz „Ewaluacja roli zanieczyszczenia powietrza w środowiskowym wymiarze teorii rozwoju zrównoważonego” dr Anny Jasińskiej – Biliczak z Uniwersytetu Opolskiego.

Z kolei temat „Logistyka dostaw surowców energetycznych – identyfikacja potrzeb i możliwości” omówili: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG; mgr Dariusz Weiland i mgr Patryk Wierzbowski (wszyscy z UG). Mgr Beata Chmiel ze Szkoły Doktorskiej UG przedstawiła wystąpienie przygotowane z dr hab. Barbarą Pawłowską, prof. UG i dr Agnieszką Szmelter-Jarosz z UG pt. „Kształtowanie innowacji w mieście na przykładzie usług crowd logistics”.


dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL


Z zainteresowaniem wysłuchano także wystąpienia zatytułowanego „Analiza morskich przewozów pasażerskich w sektorze oil&gas offshore w basenie Morza Północnego” panelisty z Politechniki Lubelskiej dr. hab. inż. Dariusza Czerwińskiego, prof. PL, który przedstawił wyniki badań prowadzonych wspólnie z naukowcami z UG (prof. UG Anetą Oniszczuk - Jastrząbek i prof. dr. hab. Ernestem Czermańskim). W pracach uczestniczą również dwa naukowcy z Politechniki Lubelskiej: dr Adam Kiersztyn i dr inż. Sławomir Przyłuski.

- Nawiązaliśmy tę współpracę przypadkiem, podczas konferencji dotyczącej umiędzynarodowienia w Białymstoku. Od słowa, do słowa, rozmawiając o obszarach badawczych ustaliliśmy, że możemy znakomicie połączyć mechanizmy badawcze stosowane przez politechników z naszymi badaniami prowadzonymi w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego – powiedziała prof. UG Aneta Oniszczuk - Jastrząbek. - Okazało się, że ten model sprawdza się znakomicie. A przecież współpraca i wymiana doświadczeń to podstawa w pracy naukowej, bez tego nie istnieje postęp w badaniach - dodała.

Duże zainteresowanie wykładowców wzbudził temat wykładu prezentowany przez dr Olgę Dębicką z UG, która przedstawiła wyniki projektu „InCompEdu” w wystąpieniu pt. „Ways forward in online teaching”. Projekt ten dotyczy badań opinii nauczycieli akademickich z sześciu krajów europejskich na temat przejścia na nauczanie online w związku z pandemią COVID-19.

Naukowiec z Lublina zaprezentował poster w części drugiej Konferencji InfoGlob: dr inż. Jacek Szulej omówił temat „Parametry wytrzymałościowe betonu zawierającego recyklingowe kruszywo ceramiczne i popiół z osadów ściekowych”. Tematy pozostałych wystąpień również dotyczyły badań związanych z zanieczyszczeniami i recyklingiem: „Zastosowania modelu CGE do obliczania śladu węglowego” przedstawiła dr Rumiana Górska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Wykorzystanie materiałów odpadowych w produkcji betonu z dodatkiem szkła i ceramiki” omówili: dr hab. Paweł Ogrodnik, prof. SGGW oraz dr inż. Aleksandra Powęzka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a poster „Popiół lotny z osadów ściekowych jako składnik mieszanki betonowej odporny na wpływ środowiska” przedstawiła dr inż. Gabriela Rutkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Tradycyjnie konferencja zakończona została głosowaniem i nagrodami za najlepsze wystąpienia i postery.

WYSTĄPIENIA:

1. nagroda:  dr hab. Artur Badyda, prof. Politechniki Warszawskiej

2. nagroda: dr Małgorzata Bielenia, Uniwersytet Gdański i mgr inż. Małgorzata Kawala, Politechnika Warszawska

3. nagroda: dr Anna Jasińska - Biliczak, Uniwersytet Opolski

 

Wyróżnienia:

1. dr hab. Dariusz Czerwiński, profesor Politechniki Lubelskiej / dr hab. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, profesor UG / dr hab. Ernest Czermański, prof. UG / dr inż. Sławomir Przyłuski, Politechnika Lubelska / dr  Adam Kiersztyn, Politechnika Lubelska

2. mgr inż. Anna Romanowska, WSAiB w Gdyni / dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

3. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG / mgr Dariusz Weiland, UG / mgr Patryk Wierzbowski, UG

4. mgr Beata Chmiel, Szkoła Doktorska  (UG) / dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG / dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z UG

5. dr Olga Dębicka, UG

 
POSTERY:

Nagrody:

1. dr Rumiana Górska, SGH

2. dr hab. Paweł Ogrodnik, prof. SGGW  /  dr inż. Aleksandra Powęzka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (wspólny poster)

3. dr inż. Gabriela Rutkowska, SGGW

Wyróżnienie: dr inż. Jacek Szulej, Politechnika Lubelska


Tegoroczna konferencja InfoGlob, mimo że odbywała się po raz trzynasty – została przez uczestników oceniona jako bardzo udana.

 
Szczególne podziękowania organizatorka prof. UG Aneta Oniszczuk – Jastrząbek skierowała do zespołu organizacyjnego: dr. Adama Borodo (UG), dr Małgorzaty Bielenia (UG), dr Olgi Dębickiej (UG), dr. Tomasza Czuby (UG), dr. Jacka Grodzickiego (UG), dr inż. Gabrieli Rutkowskiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), mgr Magdaleny Pek (UG) i Hanny Wanasz (UG).
 

Patronat nad konferencją InfoGlob objęli: Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek i Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

Partnerem Konferencji były: Port Gdańsk i Wydział Ekonomiczny UG.


Źródło UG