Job recruitment

Posted on 2012-07-30

Na podstawie § 78 i 89 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Makroekonomii (na 2 stanowisko) 

Wymogi:

 • ukończone studia licencjackie i magisterskie (lub jednolite magisterskie) o profilu ekonomicznym;
 • zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.


Wykaz wymaganych dokumentów: 

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG (list motywacyjny);
 • życiorys lub CV  i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
 • indeks ze studiów licencjackich i magisterskich (lub odpis indeksu czy indeksów)
 • informacja o uzyskanej średniej ze studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich
 • informacje o wszelkich formach aktywności naukowej, organizacyjnej, zawodowej, sportowej, kulturalnej i innej


Termin i miejsce składania dokumentów: od 13 sierpnia do  24 sierpnia  2012 r.

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedry Makroekonomii,
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 204.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do  15 września  2012 r.Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof.  UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski