Job recruitment

Posted on 2012-05-31

Na podstawie paragrafu 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)


Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydat(-ka) na stanowisko starszego wykładowcy powinien (powinna) posiadać stopień doktora nauk  ekonomicznych, udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny (przynajmniej pięcioletnia praktyka dydaktyczna, prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych w zakresie biznesu elektronicznego) i organizacyjny.
Ponadto kandydat(-ka) powinien(-nna) posiadać szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w gospodarce, zarządzania informacją oraz bezpieczeństwem informatycznym. Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca w dziale informatycznym przedsiębiorstwa.


Wymagane dokumenty:

  • podanie (zgłoszenie do konkursu),
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
  • autoreferat uwzględniający informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych
  • wykaz publikacji
  • dokumenty potwierdzające znajomość programowania baz danychPierwsza umowa o pracę na w/w stanowisku zostanie zawarta na okres trzech lat.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
Wydział Ekonomiczny UG p.324, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Termin składania dokumentów upływa 21 maja 2012 roku.