KEEKS 2023 summary

Posted on 2023-05-09

24 kwietnia 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”.

Chociaż każda edycja KEEKS'a jest swoistym świętem kół naukowych działających nie tylko na Wydziale Ekonomicznym, lecz także w całym Uniwersytecie Gdańskim, to tegoroczny Kongres był wyjątkowy, gdyż odbył się pod patronatem Honorowej Katedry im. E. Kwiatkowskiego i z udziałem jej przewodniczącego - prof. dra hab. Leszka Balcerowicza.

Warto podkreślić, że w czasie każdorazowej edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich członkowie kół naukowych prezentują wyniki swoich badań naukowych, wymieniają się poglądami (m.in. z obszaru ekologii, ekonomii i prawa) oraz integrują ze studentami z innych kierunków studiów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder, prodziekani, opiekunowie kół naukowych, studenci różnych wydziałów, a także młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Trójmiasta.

Podczas tegorocznego Kongresu prelekcje wygłosili przedstawiciele kół naukowych działających przy Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania, Wydziale Chemii oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Były to osoby reprezentujące: Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego, Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu, Morskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego „Tutees”, Koło Naukowe Metod Ilościowych, Koło Naukowe Ochrony Środowiska.

Warto podkreślić, że poziom merytoryczny wszystkich wystąpień był bardzo wysoki, co jest powodem do ogromnej dumy z naszych studentów.

Kongres podzielony był na trzy części:
Sesja 1. pt. Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej. W czasie tej sesji m.in. poruszone zostały zagadnienia często trudne w debacie publicznej, a mianowicie dotyczące postaw społecznych wobec pieniędzy i inflacji, problematyka przestępczości gospodarczej, polityki pronatalistycznej, ekonomicznych i społecznych skutków spożycia alkoholu oraz wpływu TikToka na gospodarkę i społeczeństwo.

Sesja 2. pt. Wyzwania okresu transformacji z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, logistycznego i finansowego. W tej części Kongresu m.in. ukazane zostały postawy Polaków wobec energetyki atomowej i odnawialnej, DMF jako paliwo alternatywne drugiej generacji, poruszony był problem broni zatopionej na dnie Bałtyku oraz kwestia usług logistycznych w Polsce, w okresie transformacji gospodarczej i perspektywy ich dalszego rozwoju, a także kwestia cyberbezpieczeństwa.

Sesja 3. Wykład prof. dra hab. Leszka Balcerowicza. Gość specjalny tegorocznego Kongresu w swoim wystąpieniu odniósł się do aktualnej problematyki społeczno-gospodarczej naszego kraju.

  
 
Bazując na swoim doświadczeniu związanym z okresem transformacji, Pan Profesor nakreślił najważniejsze wyzwania społeczno-gospodarcze w Polsce w perspektywie do 2035 r. Co istotne, zwłaszcza ze względu na obecność wielu młodych ludzi, podejmowane były m.in. takie tematy, jak funkcjonowanie rynku pracy, zmiany pokoleniowe, działalność organizacji pozarządowych i poczucie odpowiedzialności za zmiany w swoim otoczeniu, kwestie lokalnego rozwoju i rozwoju kraju, w tym zmiany o charakterze fundamentalnym i związane z przedsiębiorczością. Prof. Leszek Balcerowicz odniósł się także do pytań o kraje skandynawskie i ich wysoki poziom odpowiedzialności za wspólny dobrobyt społeczny, do kwestii interwencjonizmu państwowego i protekcjonizmu na przestrzeni lat, sięgając również do historii ekonomii i wielu przykładów z XX i XXI wieku (w tym New Deal).

Mamy nadzieję, że nie tylko tegoroczne, ale i kolejne edycje KEEKS’a staną się dla wszystkich studentów zachętą do wiązania swojej przyszłości z działalnością naukową oraz do odważnego włączania się w poszukiwania naukowe.
Kongres objęty był patronatem Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Gazety Uniwersyteckiej, Radia Mors oraz Nowoczesnego Zarządzania Biznesem.

Wielkie gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym w organizację Kongresu członkom kół naukowych, których pasja, wytrwałość, sumienność, umiejętności współpracy w zakresie interdyscyplinarnego projektu przyczyniły się do jego sukcesu!
   
Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEEKS 2023,

dr Magdalena Markiewicz
dr Ewa Ignaciuk