Research projects

 

Project titleProject managerProject start dateProject end dateProject typeName of the programme
Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi / A model method of road investment assessment at the STEŚ stage, taking into account the principles of sustainable development throughout the road's life cycle, RID II_2Cdr hab. Tłoczyński Dariusz, prof.UG01.03.202331.08.2024Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID
Niebieskie Łańcuchy Dostaw/ Blue Supply Chains, BSCdr hab. Czermański Ernest, prof.UG01.01.202331.12.2025Komisja Europejska2021 – 2027 Interreg Baltic Sea Region Programme
Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy, CE4CEdr hab.Wołek Marcin, prof.UG01.10.202231.03.2026Interreg Central EuropeInterreg Central Europe 2021-2027
Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych/ Pomeranian Digital Innovation Hubs, PDIHdr Markiewicz Magdalena01.10.202230.09.2025Komisja EuropejskaCyfrowa Europa 2021-2027
Inicjatywy dla neutralnych klimatycznie miast w zakresie inteligentnego transportu zbiorowego/ SMART PUBLIC TRANSPORT INITIATIVES FOR CLIMATE-NEUTRAL CITIES IN EUROPE, SPINEdr hab.Wołek Marcin, prof.UG01.08.202231.07.2026Komisja EuropejskaHORIZON EUROPE 
Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowychdr Adamska-Mieruszewska Joanna07.07.202206.07.2022Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSonata 17
Odporna na zmianę klimatu i zrównoważona pod względem środowiskowym infrastruktura transportowa żeglugi śródlądowej/ Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways, CRISTALdr hab. Czermański Ernest, prof. UG01.03.202228.02.2025Komisja EuropejskaHORIZON EUROPE
Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicachdr hab.Zientara Piotr, prof. UG10.01.202209.01.2024Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOpus 21
Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskichdr Szmelter-Jarosz Agnieszka29.10.202128.10.2023Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSonata 16
Innovative competence in on-line higher education [2020-1-PL01-KA226-HE-096278], InCompEdudr Dębicka Olga01.04.202131.03.2023Komisja EuropejskaErasmus+ 2014-2021
Opracowanie innowacyjnej, zgrywalizowanej i interaktywnej metody zaawansowanego zdobywania umiejętności poprzez e-nauczanie i e-uczenie/ Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills; [2020-1-SI01-KA226-HE-093593], DigiMatesdr hab.Bednarz Joanna, prof.UG01.03.202128.02.2023Komisja EuropejskaErasmus+ 2014-2021
Kompetencje w zakresie niepewności zawodowej / Professional UNcertainty Competence , PUNCdr Orłowska Renata01.09.202031.08.2023Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)Erasmus+ 2014-2021
Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polscedr Agnieszka Szmelter-Jarosz2019-11-062020-11-05Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiMINIATURA; edycja 3
Wzmocnienie transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego (Strenghtening combined transport in the Baltic Sea Region)dr Ernest Remigiusz Czermański2019-01-012021-07-01Projekt w ramach programu Unii EuropejskiejInterreg Baltic Sea Region
Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowymmgr Agata Sabina Olechnowicz2018-07-262020-07-25Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM; edycja 14
Systemy trolejbusowe dla inteligentnych miast (Trolley Systems4 Smart Cities).dr Marcin Wołek2018-04-012020-09-30Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuERA-NET
Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstwdr hab. Tomasz Brodzicki2018-01-032021-01-02Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 13
Baltic Heritage Routes. Rozwój infrastruktury turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym w obszarze południowego Bałtyku (Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area)dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk2017-08-172020-08-16Program UE2014 – 2020 South Baltic Cross-border Co-operation Programme
Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnychdr Elżbieta Babula2017-07-072019-07-06Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSONATA; edycja 12
Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowychdr Anna Maria Blajer-Gołębiewska2017-07-062019-07-05Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSONATA; edycja 12
Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnychdr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik2017-01-242019-11-23Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 11
Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinantydr Urszula Katarzyna Mrzygłód2015-07-142019-03-13Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSONATA; edycja 8
Elektryfikacja transportu publicznego w miastach (Electrification of public transport in cities) -ELIPTICdr Marcin Tomasz Wołek2015-06-012018-05-31Projekt w ramach programu ramowego Unii EuropejskiejProjekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku genetycznym (Risk information avoidance - theoretical groundwork and research framework develompment with a special focus on genetic health risk information).dr Dagmara Wach    2013-10-012016-06-30Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiHARMONIA; edycja 4
Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa (Impact of behavioral influences on absorbtion of development policy instruments by small and medium-sized enterprises.dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk2013-07-252016-07-24Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 4
Ekonomiczna analiza pojęcia prywatności (Economic analysis of the provacy concept).dr Andrzej Ireneusz Poszewiecki2013-07-092016-07-08Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiSONATA; edycja 4
Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach (Behavioural aspects of the impact of uncertainty on investment decision made by enterorises).dr hab. Leszek Czerwonka2013-02-042014-02-03Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 3
Forum wspomagające implementację przeyszłego systemu transportu zgodnie z zapisami Białej Księgi (Transforming European transport through an Active Actors Forum) (TRANSFORUM)dr Ernest Remigiusz Czermański2013-02-012015-01-31Program UE7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Problem niedoskonałości w obszarze bezpieczeństwa a funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw (The issue of cecurity imperfections and the functioning of international supply chains).dr Magdalena Jażdżewska-Gutta2013-01-292014-01-28Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM; edycja 3
Dynamiczne działania obywatelskie dla zrównoważonej mobilności Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo)dr Marcin Tomasz Wołek2012-12-012016-11-30Program UE7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu.

dr Marcin Hajdul

ze strony WE UG prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

2012-10-012015-09-30Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuProgram Badań stosowanych
Wdrażanie Innowacji w Transporcie w Europie (Transport Innovation Deployment for Europe) (TIDE)dr Marcin Tomasz Wołek2012-10-012015-09-30Program UE7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Wpływ infrastruktury transportowej na międzynarodową konkurencyjność Europy (Impact of Transport Infrastructure on Interanational Competitiveness of Europe) (I-C-EU)prof. dr hab. Jan Burnewicz2012-10-012014-09-30Program UE7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Territorial Monitoring in a European Macro Region - A test for the Baltic Sea Regiondr hab. Piotr Rosik

ze strony WE UG dr hab. Jacek Zaucha
2012-02-082014-05-31Program UEEFRR, ESPON 2013
Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytudr hab. Teresa Alicja Kamińska2011-12-012013-11-30Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 1
Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej.dr hab. Dariusz Filar2011-12-012014-11-30Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum NaukiOPUS; edycja 1
Zoptymalizowany komodalny transport pasażerski na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (Optimised Co-Modal Passenger Transport for Reducing Carbon Emissions)dr hab. Monika Bąk2011-11-012013-11-30Program UE7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Case Simulator - włączenie symulacji biznesowych i studiów przypadku do nauczania przedsiębiorczości studentów ostatniego roku studiówdr Wojciech Bizon2011-09-012013-12-15Program UEProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
Racjonalność decyzji finansowych firm mikro-analiza behawioralna.dr hab. Marek Szczepaniec2011-05-062012-11-05Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
Optymalne regulacje i infrasturuktura dla powiązań lądowych, lotniczych i morskich (Optimal Regulation and Intrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces)dr hab. Monika Bąk2011-02-012013-04-30Projekt w ramach programu Unii EuropejskiejInny program (7 Program Ramowy)
Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba (Re-vitalisation of the European Route in the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James)prof. dr hab. Bohdan Jan Jeliński2011-01-012014-12-31Projekt w ramach programu Unii EuropejskiejInny program (South Baltic Programme)
Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji).prof. dr hab. Anna Maria Zielińska-Głębocka2010-10-282012-10-27Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego.dr hab. Tomasz Brodzicki2010-03-182012-09-17Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
TROLLEY - Promowanie elektrycznego transportu publicznego (TROLLEY - Promote Clean Public Transport)dr Marcin Tomasz Wołek2010-02-012013-03-31Projekt w ramach programu Unii EuropejskiejInterreg Baltic Sea Region Programme
Behawioralne determinanty reagowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa na finansowe narzędzia polityki gospodarczej oraz instrumenty sektora finansowego.dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk2009-11-032011-09-30Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 37
Kapitał relacyjny w sektorze MSP.dr Tomasz Edward Czuba2009-10-122011-04-11Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 37
Funkcjonowanie rynków pracy w UE – integracja czy pogłębianie różnic? Badanie charakteru oraz stopnia integracji rynków pracy w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności modeli społecznych państw członkowskich.dr hab. Krystyna Maria Gawlikowska-Hueckel2009-05-112010-08-02Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 36
Strategia budowy i rozwoju pomorskiego węzła lotniczego.prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński2009-04-292010-10-28Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 36
Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych.prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska2009-04-232011-09-30Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 36
Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa i struktury narodowego potencjału obronnegoprof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński2009-04-092011-04-08Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw naukiProjekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 36