Uchwała Nr 46/23/RDEif

 Uchwała Nr 46/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Emirgeny Nikolli

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.);
  2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr. hab. Przemysława Borkowskiego na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Emirgeny Nikolli.Wynik głosowania:
uprawnionych: 33 osoby; obecnych: 19 osób;
oddano głosów: 18
ZA - 18
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego