Uchwała Nr 45/23/RDEif

Uchwała Nr 45/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych
w przewodzie doktorskim mgr. Kirilsa Farbarzevicsa

Na podstawie:

  1. art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.);
  2. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
  3. § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.);
  4. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Kirilsa Farbarzevicsa w zakresie:

1. dyscypliny podstawowej – ekonomia
– dr hab. Przemysław Borkowski (przewodniczący)
– dr hab. Monika Bąk (egzaminator)
– dr hab. Marek Szczepaniec (egzaminator)
– dr hab. Leszek Czerwonka (promotor)

2. dyscypliny dodatkowej – nauki o zarządzaniu
– dr hab. Przemysław Borkowski (przewodniczący)
– dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (egzaminator)
– dr hab. Leszek Czerwonka (promotor)

§ 2.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego wyznacza termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich do dnia 31 października 2023 r.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 33 osoby; obecnych: 19 osób;
oddano głosów: 18
ZA - 18
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego