Informacje dla autorów

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres: zeszytystudenckie.ug@gmail.com. Przy przygotowywaniu artykułu należy korzystać z załączonych zasad edytorskich.

 

Termin nadsyłania artykułów  do numeru 14/2024 to 29 lutego 2024 r.

 

Artykuły niespełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane do procesu wydawniczego.

 

 

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.

 

W związku z tym Autorzy zobowiązani są dołączyć do artykułu deklarację wkładu własnego oraz oświadczenie o prawach autorskich.

 

 

„ghostwriting” i „guest autorship”

 

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach.

 

Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

 

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

 

 

Do pobrania