Sylwetka Absolwenta


SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW I STOPNIA SPECJALNOŚCI MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI (MTiHM)

W wyniku ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) absolwent posiada wiedzę dotyczącą szeroko pojętego biznesu międzynarodowego, w szczególności morskiego. Absolwent specjalności MTiHM, obok standardowej wiedzy niezbędnej w handlu zagranicznym, zna specyfikę techniczno-organizacyjną obrotu portowo-morskiego.

 

Spektrum przedmiotów oferowanych podczas studiów I stopnia na specjalności MTiHM pozwala nabyć umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia o procesach zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu, a także systemowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami i całymi łańcuchami dostaw. Absolwent rozumie oddziaływanie otoczenia na przedsiębiorstwa, potrafi postępować zgodnie z zasadami nowoczesnego marketingu i badać rynek. Zna specyfikę usług TSL, zasady funkcjonowania procesów transportowych, potrafi je planować, organizować i nadzorować, zna i potrafi stosować metody pracy spedytora międzynarodowego, potrafi identyfikować i stosować dokumenty spedycyjne, rozumie rolę transportu morskiego w gospodarce światowej, zna układ sił w światowym handlu i transporcie morskim, posiada podstawową wiedzę w zakresie ubezpieczeń morskich, zna specyfikę funkcjonowania międzynarodowego transportu morskiego i portów morskich oraz technologie produkcji usług przewozowych w transporcie morskim (potrafi rozpoznawać i zna przeznaczenie różnych typów statków morskich) i technologie obsługi ładunków w portach (zna wyposażenie techniczne portów). Absolwent potrafi rozwiązywać zadania przewozowe w transporcie morskim, rozumie oddziaływanie tej gałęzi transportu na środowisko morskie, a także konieczność i znaczenie ochrony tego środowiska.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach branży morskiej (obsługujących handel morski), a także w przedsiębiorstwach innych branż uczestniczących w handlu międzynarodowym, realizowanym z wykorzystaniem drogi morskiej.

 


SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW II STOPNIA SPECJALNOŚCI MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI (MTiHM)

 

W wyniku ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie biznesu międzynarodowego, a w szczególności morskiego. Absolwent specjalności MTiHM, obok standardowej wiedzy niezbędnej w handlu zagranicznym (obejmującej także kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego), zna specyfikę nie tylko techniczno-organizacyjną, ale także ekonomiczną i prawną obrotu portowo-morskiego.

 

Przedmioty oferowane podczas studiów II stopnia na specjalności MTiHM pozwalają absolwentowi na kreatywną działalność w obsłudze ładunkowego obrotu portowo- morskiego. Dysponuje on nie tylko wiedzą, ale też umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia produktów usługowych na szeroko pojętych rynkach TSL, których elementami są rynki usług portowych i żeglugowych. W swojej działalności potrafi postępować zgodnie z procedurami handlu zagranicznego, prowadzić negocjacje handlowe, zna i rozumie zasady funkcjonowania łańcuchów dostaw i lądowo-morskich łańcuchów transportowych, potrafi dobierać i wypełniać dokumenty wykorzystywane w handlu morskim, zna systemy informacyjne służące wspieraniu transportu i handlu morskiego i potrafi wykorzystywać dokumenty elektroniczne. Absolwent zna specyfikę różnych rynków usług portowych i żeglugowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na tych rynkach (potrafi badać ich konkurencyjność), potrafi ustalać koszty usług i zawierać transakcje w handlu morskim. Posiada też podstawową wiedzę w zakresie prawa morskiego.

Absolwenta studiów II stopnia specjalności MTiHM charakteryzuje samodzielność, krytycyzm, kreatywność w zakresie oferowania klientom produktów usługowych dopasowanych do ich potrzeb i oczekiwań, wobec konkurencji narastającej na rynkach portowych i żeglugowych. Jego wiedza i umiejętności umożliwiają szybką adaptację w środowisku pracy przedsiębiorstw branży morskiej (obsługujących handel morski), a także przedsiębiorstw innych branż uczestniczących w handlu międzynarodowym, realizowanym z wykorzystaniem drogi morskiej. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.