dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Uwaga

Ze względu na Radę Wydziału mającą się odbyć w dniu 30 listopada o godzinie 12.00 konsultacje w tym dniu zostają odwołane. 

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się w czwartki na Teamsach w godzinach 12.00 do 13.00 (pomoc w zakresie Mikroekonomii), od 13.00 do 13.30 (sprawy inne). Studenci niestacjonarni poza konsultacjami czwartkowymi mogą skorzystać z innego terminu po uprzednim umówieniu mailowym. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNGFkOTgtNzRiNi00NDIzLWE4MDUtOGFmNzFmNjRlNjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%229348a90e-6cb5-436f-82f0-de0034a76bf0%22%7d