dr Ewa Ignaciuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej 2022/2023:

wtorek 17.45-19.15 tylko online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc2NGZlNDMtMWZjMi00YmJmLWIyMTMtYmQ3YjM4ZDJmZDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%224dfe33df-a2cf-45f4-b2f7-0ee029b1070e%22%7d