Regulamin studiów

 REGULAMIN STUDIÓW EXECUTIVE MBA UG  2017-2019


§1

Przyjęcie w poczet studentów Podyplomowych Studiów EMBA UG następuje z chwilą immatrykulacji.

§2

Po immatrykulacji student  otrzymuje indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

§3

Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia, jakie zapewniają mu Studia.

§4

Czas trwania Studiów: Podyplomowe Studia EMBA UG trwają dwa lata, czyli cztery semestry.


§5

Szczegółową organizację roku akademickiego określają kierownik oraz przewodniczący Rady Programowej Studiów i podają ją do wiadomości studentów.

§6

Obecność studenta jest obowiązkowa na wszystkich zajęciach Studiów Podyplomowych EMBA UG. Każdy student zobowiązany jest na każdych zajęciach do podpisywania listy obecności.

§7

W ramach Studiów Podyplomowych organizowane są sesje egzaminacyjne w terminach i formach podanych studentom.

§8

Student ma prawo do trzech egzaminów, w tym dwóch poprawkowych. Przystąpienie do drugiego egzaminu poprawkowego może nastąpić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł  za każdy punkt kredytowy ECTS i uzyskaniu pisemnej zgody kierownictwa EMBA UG.


§9

Rozliczenie roczne (I i II roku Studiów) nastąpić musi do dnia 30 miesiąca kończącego drugi semestr w przypadku I roku i czwarty semestr w przypadku II roku studiów. Po tym dniu  przystąpienie do egzaminu może nastąpić jedynie  po uzyskaniu pisemnej zgody kierownictwa EMBA UG i uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł  za każdy punkt kredytowy ECTS.

§10

W ramach Studiów Podyplomowych EMBA organizowane są dwie sesje wyjazdowe, które są integralną częścią programu studiów do których zastosowanie ma §6.

§11

Student może uzyskać urlop w przypadku ważnych okoliczności losowych  lub zawodowych. W powyższych przypadkach student może być udzielony  urlop roczny, płatny jednorazowo w wysokości 650 zł.

§12

Student może być skreślony z listy studentów w przypadkach:

 1. nie zaliczenia roku,
 2. długoterminowej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. zalegania z odpłatnością za studia,
 4. nie obronienia pracy dyplomowej do dnia 30 miesiąca kończącego IV semestr.


Ponowny wpis na listę studentów, skreślonych z powodów pkt. 1-3 może nastąpić po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Programowej i Kierownik Studiów  EMBA UG, wywiązaniu się z obowiązków i uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 650 zł.

Student, który został skreślony z listy studentów z powodu pkt 4. ponownie wpisany na listę studentów może zostać  pod warunkiem:

 • uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Programowej i Kierownik Studiów  EMBA UG,
 • dostarczenia do sekretariatu Studiów pracy dyplomowej - sprawdzonej i zatwierdzonej przez promotora,
 • uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 650 zł.

Czynność ta może nastąpić w ograniczonym czasie do 2 lat od zakończenia danej edycji.

§13

Student Studiów Podyplomowych EMBA UG obowiązany jest złożyć pracę dyplomową po zaliczeniu IV semestru, nie później niż do dnia 15 miesiąca kończącego IV semestr.

§14

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej,
 • uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 600 zł.,
 • całkowite finansowe rozliczenie.

 

§15

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

§16

Ostateczny termin wpłacania czesnego za Studia Podyplomowe EMBA UG określony jest w umowie podpisanej ze studentem EMBA UG. Po upływie tego terminu będą pobierane odsetki karne ustalone na dany okres przez kwestora UG. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać zgodę o przesunięcie terminu płatności.

§17

Student EMBA jest zobowiązany do przedłożenia w sekretariacie Studiów EMBA UG dowodu wpłaty po dokonaniu wpłaty czesnego nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym semestrze.

§18

W przypadku, gdy student EMBA chce otrzymać fakturę VAT, proszony jest o kontakt z działem finansowym UG pod numerem telefonu 58 523 24 75 lub e-mail joanna.przytarska@ug.edu.pl