Czym jest MBA?

Program typu Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i chyba podstawowym sposobem kształcenia menedżerów. Klasyczne dwuletnie dzienne studia Master of Business Administration powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych.

MBA - program typu Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i chyba podstawowym sposobem kształcenia menedżerów.

Klasyczne dwuletnie dzienne studia Master of Business Administration powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych.  Oparto je na doświadczeniach kształcenia w Harvard University od 1908 roku, gdzie w nauczaniu menedżerów zastosowano metody skłaniające ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Chodziło przede wszystkim o logiczne myślenie, umiejętność stawiania diagnozy, analizy i podejmowania decyzji. Uczelnie nawiązały współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, ustaliły standardy programu oraz rekrutacji słuchaczy i wykładowców, a nawet typy wydawanych dyplomów.

Zaoferowana przez szkoły usługa w postaci studiów MBA stała się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przebojem w USA i Europie, odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na wykwalifikowanych menedżerów. Jej popularność stale rosła: w 1965 roku szkoły biznesu opuściło 5 tysięcy absolwentów, trzydzieści lat później - około 100 tysięcy rocznie. Dyplom MBA stał się standardem, wiodącym – i chętnie okazywanym – świadectwem profesjonalizmu.

Ukończenie kursu MBA zapewnia bowiem ogólną widzę z zakresu biznesu i zarządzania, uzupełniającą nabytą wcześniej na uczelniach specjalistycznych (na przykład w dziedzinach technicznych, prawnych, a nawet medycznych).

W Polsce program MBA pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych. Dziś prowadzi go większość liczących się polskich uczelni.Cel studiów - Podstawowym celem Programu MBA UG jest wyszkolenie menedżerów najwyższego szczebla przygotowanych do bezpośredniego kierowania firmą i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.


Celem słuchacza - Studiów podyplomowych MBA UG jest zdobycie bądź pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i bankowości, prawa gospodarczego i handlowego, podejmowania decyzji, systemów informatycznych, logistyk i międzynarodowego otoczenia businessu – przydatnej do prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.


Forma i tryb studiów - Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie zaocznym, w dwudniowych modułach weekendowych (sobota, niedziela) co drugi tydzień, w wyjątkowych sytuacjach co tydzień. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim


Uczestnicy studiów - Studia Podyplomowe MBA UG są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem zarówno ekonomicznym, jaki nieekonomicznym. Zajęcia przygotowane są przede wszystkim z myślą o osobach, które zajmują lub będą zajmować kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także o osobach, które postanowiły zdobyć nową specjalizację.


Dyplom ukończenia Studiów - Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim według wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów MBA Uniwersytetu Gdańskiego podpisany przez pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum.