Historia Katedry

 

 

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego, z których wywodzi się Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych:

 • Wydział Ekonomiki Transportu (1970-1993):
  • Zakład Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego i Samochodowego, działający w ramach Instytutu Ekonomiki Transportu Lądowego (1970-1972),

  • Zakład Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego, działający w ramach Instytutu Ekonomiki Transportu Lądowego (1972-1981),

  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego, współtworząca Zespół Katedr Ekonomiki Transportu Lądowego (1981-1990),

  • Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, współtworząca Zespół Katedr Transportu i Logistyki (1990-1993).

 • Wydział Ekonomiczny (1993 – nadal):
  • Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, współtworząca Zespół Katedr Transportu i Logistyki (1993 – nadal).

Historia i dotychczasowy wymiar organizacyjny Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych ściśle związana jest z wartościami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi, które kształtowały się w latach 1970-2010 w sopockim obszarze aktywności Uniwersytetu Gdańskiego. W tym właśnie okresie wyróżnić można cztery umowne etapy działania Katedry, które stosunkowo dobrze pokrywają się z dekadami lat 70, 80 i 90 XX wieku oraz pierwszą dekadą lat XXI wieku.

Założycielem i organizatorem pracy jednostek organizacyjnych, poprzedzających formę Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych był i jest prof. UG dr hab. Jan Majewski. Jako wieloletni praktyk życia gospodarczego – znany z zamiłowania i wielkiego zaangażowania w procesy pedagogiczne – ukierunkował działanie i rozwój podległego sobie zespołu naukowców w dwóch kierunkach:

 • badań teoretycznych i praktycznych nad ekonomiką i organizacją transportu samochodowego,
 • badań studialnych i modelowych nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń otwartej gospodarki rynkowej.    

 

Pierwszy z wyróżnionych kierunków badawczych był realizowany przede wszystkim w dekadzie lat 70-tych XX wieku. Zespół pracowników ówczesnej jednostki tworzyli:

 • doc. dr hab. Jan Majewski – kierownik Zakładu,
 • dr Alicja Krasucka,
 • dr Andrzej Boguski,
 • dr Zdzisław Kordel,
 • dr Henryk Woźniak,
 • dr Roman Kraiński,
 • mgr Andrzej Gocałek,
 • mgr Marek Jaklewicz.

 

Drugi segment prac badawczych został zainicjowany przez prof. Jana Majewskiego pod koniec lat 70-tych, wraz z otrzymaniem przez Niego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1978), zaś wzmocniony w okresie przemian społeczno-gospodarczych lat 1980-1981.W dekadzie lat 80-tych rozważania te zostały rozszerzone o problematykę współczesnej regulacyjnej roli rynku w gospodarce światowej, instrumentów praktyki transportowej w państwach Europy Zachodniej czy też intensywnie rozwijających się ówcześnie koncepcji logistyki gospodarczej. Efektem takiego właśnie rozwoju badawczego jednostki stał się – w drugiej połowie lat 80-tych – jej rozwój kadrowy. Na przełomie lat 1989/1990 skład Katedry Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego stanowili:

 • doc. dr hab. Jan Majewski – kierownik Katedry,
 • dr Alicja Krasucka,
 • doc. dr hab. Zdzisław Kordel,
 • doc. dr hab. Henryk Woźniak,
 • doc. dr hab. Krzysztof Szałucki,
 • mgr Bogdan Pietkiewicz,
 • mgr Mirosław Siatkowski.

 

Lata 90-te ubiegłego wieku oznaczały intensywne przemiany także i w działalności zreformowanej właśnie wtedy Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych. Przede wszystkim Katedra współtworzyła nową specjalność studiów pod nazwą Transport i Logistyka (1990). Jednak do utworzonej właśnie Katedry Logistyki odeszli Zdzisław Kordel i Henryk Woźniak, zaś w samej Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych rozpoczęto badania nad kształtującą się ówcześnie nową dyscypliną naukową pod nazwą Teoria przedsiębiorstw. Efektem tych prac było pojawienie się w ofercie dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego przedmiotu Nauka o przedsiębiorstwie. W tym też czasie zainteresowania naukowe pracowników Katedry zostały ukształtowane w czterech profilach:

 • gospodarowania w transporcie samochodowym i w spedycji,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek gospodarujących transportu,
 • zachowań organizacyjnych podmiotów gospodarujących,
 • metodologii badań ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw.

 

W połowie lat 90-tych skład osobowy Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych stanowiły następujące osoby:

 • prof. U.G. dr hab. Jan Majewski,
 • doc dr hab. Krzysztof Szałucki – Kierownik Katedry,
 • mgr Mirosław Siatkowski,
 • mgr Beata Majecka,
 • mgr Andrzej Letkiewicz,
 • mgr Marek Panasko.

 

W drugiej połowie lat 90-tych w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych nastąpiły istotne zmiany kadrowe. Wiek emerytalny osiągnął prof. Jan Majewski, zaś kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry wzmocnił ówczesny prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego – dr Mirosław Krajewski. Dorobek naukowo-badawczy Katedry zaczął ewoluować w kierunku problematyki finansów i audytu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw, obejmując w pierwszych latach XXI wieku badania w zakresie:

 • ekonomiki przedsiębiorstw transportowych,
 • funkcjonowania sektora transportu samochodowego,
 • funkcjonowania organizatorów i operatorów transportu,
 • zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw transportowych,
 • teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego,
 • teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • finansów przedsiębiorstw,
 • mechanizmów regulacji przedsiębiorstw,
 • systemów zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstw,
 • systemów audytorskich działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 • zachowań organizacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach,
 • podstaw strategicznych przedsiębiorstw,
 • zastosowań metodologii systemowej i procesowej w gospodarce.   

 

W tym też czasie Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych opracował i wprowadził nową specjalność studiów na kierunku Ekonomia – Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw – promując do tej pory ponad 500 osób w różnych tokach studiów. W połowie pierwszej dekady lat 2000 skład osobowy Katedry obejmował następujące osoby:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki – kierownik Katedry,
 • prof. U.G. dr hab. Mirosław Krajewski,
 • dr Joanna Fryca,
 • dr Beata Majecka,
 • dr Jagienka Rześny-Cieplińska,
 • dr Andrzej Letkiewicz,
 • dr Adam Mytlewski,
 • mgr Joanna Hartenberger,
 • mgr Grażyna Karwacka,
 • mgr Aleksandra Szuścicka.

 

W drugiej połowie tej dekady profil naukowy i dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych podlegał dalszej specjalizacji i dostosowywaniu się do wdrażanego w tych latach tzw. „systemu bolońskiego”. Katedra prowadziła samodzielnie specjalności na kierunku Ekonomia w zakresie:

 • Teorii przedsiębiorstw – na studiach licencjackich,
 • Diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw – na studiach magisterskich.

 

W działalności badawczej Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych wykształtowały się cztery obszary badań podstawowych i stosowanych, które objęły:

 • problematykę gospodarowania w transporcie w zakresie: transportu samochodowego, spedycji, przedsiębiorstw transportowych,
 • problematykę teorii przedsiębiorstw w zakresie: badań podstawowych przedsiębiorstw, badań systemowych przedsiębiorstw, badań analitycznych przedsiębiorstw, zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwami,
 • problematykę diagnozowania ekonomicznego w zakresie: podstaw teorii diagnozowania ekonomicznego, systemów i praktyki diagnozowania ekonomicznego, podstaw analizy ekonomicznej, metodyki audytu finansowego,
 • problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie: podstaw teorii funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, projektowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, systemów informacyjnych przedsiębiorstw, procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

 

W pierwszych latach drugiej dekady lat 2000 pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry byli:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki – kierownik Katedry,
 • prof. U.G. dr hab. Mirosław Krajewski,
 • dr Joanna Fryca,
 • dr Joanna Hartenberger-Liszek,
 • dr Joanna Krupska (Schomburg),
 • dr Beata Majecka,
 • dr Jagienka Rześny-Cieplińska,
 • dr Andrzej Letkiewicz,
 • dr Adam Mytlewski,
 • mgr Małgorzata Jarocka,
 • mgr Michał Suchanek.

 

W latach 2014 - 2016 nastąpiły istotne rozszerzenia i korekty w działalności naukowo dydaktycznej oraz zmiany w obsadzie kadrowej Katedry. W zakresie problematyki gospodarowania w transporcie, obok umocnienia tradycyjnych zagadnień badań statutowych Katedry, nastąpił rozwój poznawczych prac nad dynamicznymi metodami z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi.

Problematykę teorii przedsiębiorstw zaczęły wzbogacać zagadnienia związane z skutecznością i efektywnością gospodarowania przedsiębiorstw oraz z równowagą ekonomiczną w etapach cyklu życia jednostek gospodarczych.

Diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw uzupełnione zostało teoretycznymi badaniami nad zakresami wykorzystania sprawozdawczości finansowej oraz zastosowaniami audytu zewnętrznego i audytu wewnętrznego.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw rozszerzono z kolei o problematykę modelowania operacyjnego, taktycznego i strategicznego perspektyw zmian w mechanizmach regulacyjnych podmiotów gospodarczych. 

W tym to  okresie nastąpiły również zmiany w obsadzie kadrowej Katedry, które - ostatecznie na początku roku roku akademickiego 2016/2017- doprowadziły do następującego jej składu:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki,
 • prof. UG, dr hab. Andrzej Letkiewicz - kierownik Katedry,
 • dr hab. Beata Majecka, prof. UG
 • dr Joanna Fryca-Knop,
 • dr Joanna Hartenberger-Liszek,
 • dr Joanna Krupska,
 • dr Adam Mytlewski,
 • dr Michał Suchanek,
 • mgr Małgorzata Jarocka,
 • mgr Ewelina Mandera,
 • mgr Agnieszka Miłosz,
 • mgr Violetta Wilusz.

 

W latach 2016 - 2018 następowały zmiany zarówno w zakresie prowadzonych specjalności, jak i składu osobowego Katedry. Na pierwszym stopniu studiów prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki wprowadził do oferty dydaktycznej Wydziału nową specjalność pod nazwą Audytor przedsiębiorstw. W konsekwencji czego, od roku akademickiego 2017/2018 pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na trzech specjalnościach:

 • Audytor Przedsiębiorstw (niestacjonarne studia pierwszego stopnia),
 • Teoria Przedsiębiorstw (stacjonarne studia pierwszego stopnia), 
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw (studia drugiego stopnia). 

 

W październiku 2018 roku oraz na początku 2020 roku skład osobowy Katedry zmniejszył się, gdyż współpracę z Katedrą zakończyli odpowiednio: mgr Ewelina Mandera i dr Adam Mytlewski. W  konsekwencji tych zmian aktualny skład osobowy Katedry obejmuje:  

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki,
 • dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG - kierownik Katedry,
 • dr hab. Beata Majecka, prof. UG, 
 • dr hab. Michał Suchanek,
 • dr Joanna Fryca-Knop,
 • dr Joanna Hartenberger-Liszek,
 • dr Małgorzata Jarocka,
 • dr Joanna Krupska,
 • mgr Agnieszka Miłosz,
 • mgr Violetta Wilusz.

Rok 2021 skutkował kolejną zmianą w składzie osobowym. Wraz z początkiem roku akademickiego stanowili go: 

 • dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG - kierownik Katedry,
 • dr hab. Beata Majecka, prof. UG, 
 • dr hab. Michał Suchanek, prof. UG,
 • dr Joanna Fryca-Knop,
 • dr Joanna Hartenberger-Liszek,
 • dr Małgorzata Ławreszuk (Jarocka),
 • dr Joanna Krupska,
 • mgr Agnieszka Wentk (Miłosz),
 • mgr Violetta Wilusz,
 • mgr Nell Adamczyk (stażystka).

Pracownicy Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych odbyli staże naukowe bądź naukowo-badawcze oraz uczestniczyli w konferencjach naukowych we współpracy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Wyższa Szkoła Transportu w Dreźnie (Niemcy),
 • Uniwersytet w Lizbonie (Portugalia),
 • Uniwersytet w Stirling (Szkocja),
 • London Guildhall University (Anglia),
 • Wyższa Szkoła Transportu Lotniczego St. Petersburg (Rosja),
 • Wyższa Szkoła Transportu w Żylinie (Słowacja),
 • University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business, Department of Technology and Operations,  Ann Arbor (USA),
 • Michigan State University, Supply Chain Management Department, East Lansing (USA).


Pracownicy Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych nawiązali i utrzymują współpracę naukowo-badawczą lub dydaktyczną z grupą uczelni krajowych. W tym gronie należy wymienić przede wszystkim Wydziały/Instytuty/Katedry Ekonomii, Transportu oraz Ekonomiki Transportu z ośrodków uniwersyteckich w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach czy Olsztynie oraz niepubliczne szkoły wyższe: Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania w Słupsku, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku.
  

 Uczestniczą oni również w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z których do najważniejszych zaliczyć można:

 • Good Governance and Cooperation – response to common challenges in public finance. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Instrument:  EISP 2007-2013),
 • Równi  na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim,  w ramach Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 • Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej firmie, realizowanego w ramach Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich.


    Najszerszą płaszczyznę badawczą i poznawczą stworzyła Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych ze środowiskiem ekonomistów, reprezentujących podmioty gospodarcze, krajowe ośrodki badawcze oraz jednostki usług szkoleniowych i doradczych. W środowisku tym wyróżnić należy:

 • operatorów transportu i przewoźników, w tym:
  • przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej,
  • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,
  • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
  • szybką kolej miejską,
  • przedsiębiorstwa przewozów kontenerowych i ładunków masowych,
 • organizatorów transportu, a w tej mierze:
  • przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej,
  • zarządy komunikacji miejskiej,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obsługi spedycyjnej i logistycznej przedsiębiorstw i instytucji,
 • podmioty gospodarki komunalnej, wykorzystujące w szerokim stopniu usługi transportowe:
  • okręgowe przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
  • okręgowe przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
  • okręgowe przedsiębiorstwa oczyszczania miasta,
  • jednostki utrzymania infrastruktury drogowej i zieleni,
 • ośrodki badawcze:
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,
  • Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Transportu Kolejowego – Oddział w Gdańsku,
  • Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji,
 • firmy usług szkoleniowych i doradczych z dominacją współpracy z podmiotami, takimi jak:
  • Doradca Sp. z o.o. w Gdyni,
  • Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia w Gdańsku,
  • Nexus Sp. z o.o. w Gdyni,
  • ABC Consulting Sp. z o.o. w Gdańsku,
  • DSC Consulting Sp z oo w Gdańsku.

    Ponadto pracownicy Katedry wykazują się także aktywnością w ramach współpracy naukowo-organizacyjnej z różnymi podmiotami i w ramach różnorodnych inicjatyw, z których do najważniejszych zaliczyć można:

 • współpracę z PTE Oddziałem w Gdańsku,
 • pracę przy organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
 • uczestnictwo w organizacji Krajowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.