Oferta dla otoczenia zewnętrznego

 

 Oferta dla otoczenia zewnętrznego

 

 Tematyka badawcza

  • Handel międzynarodowy

  • Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  • Wzrost i rozwój gospodarczy państw i regionów

  • Ekonomika procesu integracji gospodarczej w tym ekonomika integracji europejskiej

  • Innowacyjność przedsiębiorstw i regionów

  • Konkurencyjność gospodarek i sektorów

  • Analizy sektorowe

 

Metody badawcze

  • Analiza statystyczna

  • Analiza ekonometryczna

  • Badania ankietowe

  • Badania focusowe

  • Metody analizy przestrzennej

  • Metody scenariuszowe

 

 

Oferta usługowa

  • Analizy regionalne, w szczególności poświęcone Regionalnym Systemom Innowacji

  • Analizy atrakcyjności inwestycyjnej państw i regionów

  • Doradztwo w zakresie aplikacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych UE

  • Ekspertyzy dla przedsiębiorców, administracji samorządowej i rządowej z zakresu innowacyjności i polityki regionalnej

  • Ewaluacja polityki regionalnej

  • Ewaluacja projektów finansowanych ze środków UE

  • Inicjatywy wspierające powstawanie i zarządzanie inicjatywami klastrowymi

  • Szkolenia w zakresie aplikacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych UE

  • Wykorzystanie benchmarking'u w zakresie poprawy efektywności procesów i strategii przedsiębiorstwa 

  • Zarządzanie projektami (metodyka PMI) - planowanie i zarządzanie projektem