Seminaria

CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH SEMINARIÓW

Tematyka badawcza katedry

 • europejska integracja transportu,
 • turystyka, metodologia badań porównawczych w ekonomii (benchmarking),
 • rozwój systemów transportowych,
 • analiza konkurencji i konkurencyjności,
 • ekonomia innowacji i rozwoju, integracja europejska i procesy globalizacji,
 • transformacja gospodarcza i jej efekty,
 • programowanie i finansowanie rozwoju transportu,
 • aplikacje informatyczne i modelowanie działalności transportowej,
 • ekonomia środowiska,
 • zarządzanie ryzykiem biznesowym,
 • wykorzystanie instrumentów finansowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Problematyka prac seminaryjnych


A. Współczesne problemy ekonomii:

 • innowacje, innowacyjność a konkurencyjność gospodarki,
 • finansowanie działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych
 • integracja europejska i fundusze strukturalne UE w Polsce
 • gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań ekologicznych
 • globalizacja, integracja, "nowa gospodarka",
 • transformacja gospodarcza w Polsce i Europie Środkowej
 • nowe państwa członkowskie UE na rynku europejskim
 • Polska w realizacji Strategii Lizbońskiej (reforma UE)
 • rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym

B. Transport i logistyka

 • rozwój systemów transportowych i logistycznych w Europie oraz na świecie
 • europejska integracja transportu
 • regulacja rynków transportowych i konkurencji w transporcie
 • badania porównawcze polskich i zagranicznych przedsiębiorstw transportowych
 • projektowanie inwestycji w infrastrukturze transportowej
 • transport a ekologia (internalizacja kosztów zewnętrznych)
 • innowacyjne rozwiązania w finansowaniu transportu

C. Usługi, turystyka i motoryzacja indywidualna

 • sektor usług w "społeczeństwie wiedzy"
 • turystyka w UE, Polsce i regionie
 • motoryzacja indywidualna, przemysł motoryzacyjny

Dostępna dla seminarzystów dokumentacja katedry

Nieliczne materiały dostępne będą dla wszystkich do pobrania ze strony internetowej katedry, pełen dostęp do archiwum katedry i prac naukowych jej pracowników (także tych, które nie zostały jeszcze opublikowane) posiadać będą jedynie seminarzyści katedry.

 • raporty z zakończonych projektów badawczych Unii Europejskiej i KBN, współrealizowanych przez katedrę
 • elektroniczna biblioteka ekonomiczna z lat 1998-2004 (zbiór ponad 20 000 publikacji internetowych)
 • teksty aktów prawnych Polski i Unii Europejskiej (+ dostęp do baz danych LEX i EUR-LEX),
 • grafika transportowa (mapy, ilustracje), dostęp do programu MapPoint (prezentacja własnych danych na mapach).