Aplikacja i rekrutacja

W roku akademickim 2014/15 rozpoczął się pierwszy rok funkcjonowania nowego Programu ERASMUS+. W Programie ERASMUS+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na studia na każdym stopniu studiów, do maksymalnego okresu pobytu w uczelniach goszczących obejmującego 12 miesięcy. Oznacza to możliwość nawet  dwóch wyjazdów w różnych semestrach tego samego stopnia studiów. Do maksymalnego łącznego okresu mobilności wliczają się zarówno wyjazdy na studia, jak i na praktykę. W trakcie rekrutacji obowiązuje zasada pierwszeństwa wyjazdu tych osób, które do tej pory nie wyjeżdżały w ramach programu Erasmus. Ponadto dla Programu ERASMUS+ obowiązują sztywne stawki stypendiów. Na Wydziale Ekonomicznym przeprowadzana będzie jedna rekrutacja dla wszystkich chętnych do wyjazdu w roku akademickim 2021/22.

 

 

Myślisz o studiowaniu na którejś z licznych uczelni partnerskich Wydziału Ekonomicznego UG?

 

Poniżej dowiesz się co, gdzie, kiedy i jak należy zrobić, żeby wyjechać, a po powrocie bezproblemowo i bez niepotrzebnych stresów kontynuować studia.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst od początku do końca. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Pozwoli to zaoszczędzić Twój czas.

 

 

Rekrutacja


 


Kwalifikacji studentów na studia za granicą dokonuje Komisja Wydziałowa.  Komisja w swoich wyborach kieruje się następującymi kryteriami:
  • dobrymi wynikami w nauce (maksimum 4 punkty, zależnie od średniej z ocen: 5 do 4,5 – 4pkt; 4,49 do 4,1 – 3pkt; 4,09 do 3,8 – 2pkt; 3,79 do 3,4 – 1pkt.),
  • znajomością języka wykładowego wybranej uczelni w stopniu wymaganym przez uczelnię partnerską (informacja w formularzu aplikacyjnym) umożliwiającym uczestniczenie i zaliczenie zajęć (maksimum 4 punkty). Ocena następuje na podstawie załączonego do formularza aplikacyjnego certyfikatu językowego lub zaświadczenia potwierdzającego kompetencje językowe (formularz zaświadczenia pobierany ze strony Wydziału Ekonomicznego) podpisanego przez lektora SJO UG, szkołę językową lub przez nauczyciela języka (w przypadku lekcji prywatnych) oraz na podstawie rozmowy z kandydatem podczas procesu rekrutacji.
  • działalnością na rzecz Wydziału Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdańskiego, działalnością społeczną, motywacją do wyjazdu, kulturą osobistą kandydata (maksimum 2 pkt).

Komisja może przyznać maksymalnie 10 punktów. Komisja ustala minimalny próg punktowy.
Na podstawie uzyskanej punktacji zostanie sporządzony ranking studentów ubiegających się o wyjazd na studia za granicą.

 

 

 

Aplikacja


Aplikować może tylko student, który rozliczył semestr zimowy bieżącego roku akademickiego w dziekanacie.
Należy wypełnić formularz właściwy dla swojej specjalności (drukować dwustronnie) i w wyznaczonym terminie pozostawić go we właściwym pokoju.

UWAGA - na formularzu musi znajdować się średnia z ocen, obliczona i potwierdzona przez dziekanat.

UWAGA dla studentów chcących wyjechać na ostatnim semestrze studiów. Studenci Ci składają dodatkowo: Zgodę promotora pracy magisterskiej na współpracę za pomocą elektronicznych środków komunikacji (tutaj). Oświadczenie (tutaj)

 

 

 

Aplikować może tylko student, który rozliczył semestr zimowy w dziekanacie. Wypełniony przez studenta formularz rekrutacyjny (zawierający wskazane maksymalnie dwie uczelnie) oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje językowe należy złożyć ELEKTRONICZNIE swoim dziekanacie (elektronicznie = emailem z załączonymi skanami dokumentów). Tytuł maila ERASMUS (procedura krok po kroku: student wypełnia formularz rekrutacyjny w części, w której ma wprowadzić dane. Formularz należy wydrukować, podpisać, zrobić skan. Student wysyła skan do swojego dziekanatu).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 8 i 9 marca 2021r. (szczegółowe terminy rozmów kwalifikacyjnych – godziny dla poszczególnych kandydatów - zostaną podane elektronicznie na tej stronie w zakładce wyniki rekrutacji).
Student, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, zobowiązany jest znać ofertę edukacyjną i program studiów oferowany przez uczelnię, na której chce studiować.

Ustalona zostanie lista rankingowa zgodnie z punktacją uzyskaną podczas procesu rekrutacji wydziałowej.
Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu, w dniu 11 MARCA 2021r. muszą – pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych -  dostarczyć wypełniony i podpisany (uwaga! Proszę podpisać też klauzulę RODO w tym formularzu) formularz stypendysty programu Erasmus+ (do pobrania tutaj) na adres email na adres email: m.lewiniec@ug.edu.pl

Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej dołączają -w tym samym emailu - kopię (skan) decyzji p przyznaniu świadczenia z funduszu pomocy materialnej

 

 

Brak jest gwarancji, że środki finansowe alokowane przez Narodową Agencję ERASMUS+ na dany rok akademicki pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone wyjazdy. Konieczne jest utworzenie list rankingowych zakwalifikowanych studentów, tak aby ustalić pierwszeństwo wyjazdu studentów w ramach programu ERASMUS+ (oczywiście istnieje możliwość, iż będą to wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani).

 

Dodatkowa informacja - z możliwości przedłużenia pobytu – o ile pozwolą na to warunki finansowe w programie – będą mogli skorzystać wyłącznie studenci II roku studiów licencjackich, którzy wyjechali w semestrze zimowym.

 

 

Co robić
po zakwalifikowaniu się na wyjazd?

Musisz wypełnić formularz Learning Agreement (LA) zawierający wybrane przez Ciebie przedmioty do realizacji na uczelni partnerskiej.

Pamiętaj, że musisz zrealizować przedmioty obowiązkowe na UG. Jeżeli nie masz możliwości wyboru przedmiotów obowiązkowych na UG w uczelni partnerskiej (lub ich nie wybrałeś), musisz je zrealizować po powrocie.

 

 

Sposób realizacji przedmiotu powinien być omówiony z wykładowcą prowadzącym przedmiot przed wyjazdem.

Wyjazd nie zwalnia z obowiązku złożenia pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem studiów UG.

Wybierając przedmioty do studiowania w ramach programu ERASMUS+ musisz kierować się następującymi zasadami:

  • studenci wyjeżdżający na jeden semestr zobligowani są do zaliczenia przedmiotów pozwalających na uzyskanie w sumie liczby równej lub większej niż 30 punktów ECTS, natomiast wyjeżdżający na cały rok liczby równej lub większej niż 60 punktów ECTS;
  • studenci nie mogą wybierać przedmiotów już zrealizowanych i zaliczonych na Wydziale Ekonomicznym UG;
  • o ile jest to możliwe w pierwszej kolejności należy wybrać przedmioty będące odpowiednikiem realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UG w ramach obowiązujących programów studiów;
  • studenci mogą wybrać dowolną liczbę przedmiotów z zakresu nauki języka obcego, niemniej jednak przedmioty te będą zaliczone na Wydziale Ekonomicznym w wymiarze maksymalnie 6 punktów ECTS.
  • studenci powinni realizować w uczelni partnerskiej za granicą w ramach programu Erasmus+ przedmioty obowiązkowe na UG (w programie studiów przedmioty ogólne, grupy "A" - podstawowe, grupy "B" – kierunkowe (nie dotyczy przedmiotów do wyboru), jeżeli ich odpowiednik jest w ofercie uczelni zagranicznej. W przypadku wyboru przedmiotów obowiązkowych należy składając LA do akceptacji w dziekanacie, dołączyć sylabusy przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej.
  • dla przedmiotów, dla których nie znaleziono odpowiedników z listy A lub B należy wpisać jako ekwiwalenty przedmioty z grupy PDW (w tym przypadku wybór przedmiotów jest DOWOLNY, zatem nie należy dołączać sylabusów)

Twój formularz LA musi być zatwierdzony przez jednego z koordynatorów programu ERASMUS+, a następnie przez prodziekana Wydziału Ekonomicznego UG w terminach:
- najpóźniej do 15 czerwca dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy lub cały rok;
- najpóźniej do 15 listopada dla studentów wyjeżdżających na semestr letni.

UWAGA - Formularz LA programu studiów realizowanego za granicą w ramach programu Erasmus+ musi być złożony w dziekanacie WE, p. 127 przynajmniej na 7 dni przed wymaganym terminem zatwierdzenia przez dziekana.


 

 

 

Już jestem za granicą i muszę zmienić LA ?

 

Jeżeli po przyjeździe na uczelnię partnerską z jakiegokolwiek powodu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w zatwierdzonym programie należy wypełnić formularz zmian:
  •  jest to czwarta i piąta strona formularza LA – Changes (DURING THE MOBILITY) uwzględniając wyżej wymienione zasady.

 

Procedura podpisywania Changes to LA jest identyczna, jak w przypadku podpisywania LA (w przypadku pobytu za granicą zeskanowany formularz LA należy: 1) wysłać zaufanej osobie, która zajmie się uzyskaniem zatwierdzenia formularza przez  koordynatora i dziekana lub 2) przesłać go do koordynatora.

UWAGA! Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzaniu zmian w LA jest brak podpisu na formularzu. Studencie przed wysłaniem formularza PODPISZ GO!
 
Dodatkowe informacje:
https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027