dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynatorka Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Koordynator tutoringu na WE UG. Członek  Zespołu ds. współpracy ze szkołami i popularyzacji nauki.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG, koordynator programu "Warsztaty z ekonomii dla 1 LO w Sopocie". Dyplomowana tutorka akademicka.

Informacje dla studentów

Uwaga! Konsultacje w dniu 20.10.2023 zostają odwołane. Można mnie wówczas spotkać osobiście na Wydziale Chemii UG podczas warsztatów z okazji Dnia Zrównoważonego Rozwoju


LINKi DO ZAJĘĆ ON-LINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/24

Link do wykładu CONTEMPORARY PROBLEMS OF TRANSPORT & LOGISTICS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NhNTBiY2YtNGY3ZS00ZTM5LTkzZDItN2RmNGVmMDkwY2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d

Link do konsultacji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0OWFmNTEtN2I2NS00NjBkLWEzNjQtYTA3NmYzMDhkMjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d

WYKŁADY (e-learning)
ZADANIA
DYSTRYBUCJA