dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynatorka Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Koordynator tutoringu na WE UG. Członek  Zespołu ds. współpracy ze szkołami i popularyzacji nauki.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG, koordynator programu "Warsztaty z ekonomii dla 1 LO w Sopocie". Dyplomowana tutorka akademicka.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zapraszam na konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24 on-line w piątki:

I tydzień w godzinach 13.30-15.00

II tydzień w godzinach 11.30-13.00

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRlZDQ5ZTMtNWZhNi00N2FlLTk0MTMtNWYxNmExOWY2MGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d