dr hab. Andrzej Letkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-13-53
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
109
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2015 stopień doktora habilitowanego (rozprawa Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw)
 • Od 2001 adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
 • 2001- stopień naukowy doktora (rozprawa Upadek dużych i średnich przedsiębiorstw a strategie koncentracji kapitału w transporcie samochodowym Polski)
 • 1993 - 2001 asystent w KEiFPT, studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: Wielkość i upadek Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego "Transbud-Gdańsk")
Publikacje
 • Recenzowane publikacje samoistne (książki)
 1. Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ISBN 83-7326-145-1, stron 132.
 2. Gospodarowanie w transporcie samochodowym - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-370-5, stron 160.
 3. Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-063-8, stron 268
 4. Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw.  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ISBN 978-83-8206-148-2, stron 273

 

 •  Recenzowane publikacje niesamoistne (rozdziały książek)


1. Strategie przedsiębiorstw i firm transportu samochodowego w latach 1990-1996. Praca zbiorowa, współautor, (w:) Transport i Logistyka nr 5, Sopot 1997, ISBN 83-7017-731-x strony 29-39, współautor.

2. System informacyjno-decyzyjny jako czynnik optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. (w:) Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Warzochy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Zarządzania Katedra Marketingu, Olsztyn 2003, ISBN 83-89112-85-x, strony 241-256, współautor.

3. Restrukturyzacja systemów adaptacyjnych i optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie. (w:) Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją T. Kamińskiej i T Kątowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ISBN 83-7326-159-1, strony 94-110, autor.

4. Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem transportu samochodowego w warunkach rynku otwartego. (w:) Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. J. Brdulaka i M. Kulikowskiego. Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, ISBN- 83-89132-14-1, strony 341-352, autor.

5. Finansowe uwarunkowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. (w:) Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Redakcja naukowa P. J. Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004, ISBN 83-88953-81-8, strony 214-228, autor.

6. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie. (w:) Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy. Praca zbiorowa pod red. B. Majeckiej i T. Nowosielskiego. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku Klub Młodego Ekonomisty, Gdańsk 2004, ISBN 83-87369-30-6, strony 141-149, autor.

7. Samoregulacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (w:) Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Praca zbiorowa pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego. SGH w Warszawie, Warszawa 2005, ISBN 83-7378-173-0, strony 177-184, autor.

8. Samoregulacyjny uwarunkowania funkcji marketingowych przedsiębiorstw. (w:) Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumpcyjnych. Praca zbiorowa pod red. M. Grzybowskiej-Brzezińskiej, J. Michalaka, A. Rudzewicza. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2005, ISBN 83-89112-22-1, strony 189-199, autor.

9. Systemowe przesłanki procesów adaptacyjnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. (w:) Zachowania adaptacyjne podmiotów na europejskim rynku transportowym. Praca zbiorowa pod red. M. Michałowskiej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2006, ISBN 83-7246-987-3, strony 107-118, autor.

10. Informacja marketingowa w procesach optymalizacyjnych przedsiębiorstw. (w:) Konsument i firma w dobie Internetu. Praca zbiorowa pod red. A. Kowalkowskiego i R. Popiołka. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, ISBN 83-89112-83-5, strony 89-99, autor.

11. Sprawność regulacyjna a konkurencyjność przedsiębiorstw. (w:) Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. A. Strychalskiej-Rudzewicz. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89112-38-5, strony 31-37, autor.

12. Samoregulacyjny wzorzec przedsiębiorstwa zdolnego kreować wiedzę. (w:) Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-426-7, strony 116-124, autor.

13. Samoregulacja a wartość przedsiębiorstwa. (w:) Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowskiego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2007, ISBN 978-83-7378-316-4, strony 555-563, autor.

14. Procesowa czy biznesowa koncepcja przedsiębiorstwa. (w:) Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. J. Frycy, D. Wach. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku, Klub Młodego Ekonomisty, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-87369045-3, strony 7-12, autor.

15. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - podejście systemowe. (w:) Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, strony 405-413, autor.

16. Finansowe uwarunkowania decyzji marketingowych. (w:) Marketing w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. Sz. Figla. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89112-835, strony 395-403, autor.

17. Skuteczność działań marketingowych w podejściu systemowym do funkcjonowania przedsiębiorstw. (w:) Czynnik ludzki w marketingu. Praca zb. pod red. A. Rudzewicza, J. Michalaka. Uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89112-44-6, strony 111-118, autor.

18. Uniwersytety trzeciego wieku. (w:) Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. Praca zbiorowa pod red. J. Frycy. WSB w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-61712-06-6, strony 49-55, współautor.

19. Benchmarki w przedsiębiorstwach transportu drogowego. (w:) Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. Praca zbiorowa pod red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7378-484-0, strony 255-265, autor.

20. Innovative trends in fright road vehicles. (in:) Innovative perspective of transport and logistics. Edited by Jan Burnewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-676-6, s. 229-236, współautor.

21. Benchmarki marketingowo-rynkowe w procesach funkcjonalnych przedsiębiorstw. (w:) Współczesny marketing - wybrane obszary. Praca zbiorowa pod red. A. Rudzewicza i A. Kowalkowskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-89112-99-X, strony 71-79, autor

22. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar procesów wewnętrznych (w:) Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod red. J. Frycy i B. Majeckiej, PTE, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-61161-04-2, strony 63-79, autor

23. Innowacyjność regulacyjna w systemach funkcjonalnych przedsiębiorstw. (w:) Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, Praca zbiorowa pod red. J. Frycy i T. Nowosielskiego, PTE w Gdańsku, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-61161-08-0, strony 57-65, autor

24. Symetria systemów jako warunek sprawnego działania w logistyce. (w:) Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych, Praca zbiorowa pod red. R. Milera, A. Mytlewskiego, B. Paca, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 15, Gdańsk 2012 - ISBN 978-83-7556-495-2, ISSN 1899-9867, strony 29-39, autor.

25. Samoregulacyjne mechanizmy kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstw transportowych. (w:) Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Eurotrans 2012, Praca zbiorowa pod red. E. Załogi, T. Kwarcińskiego, E. Kuciaby, Uniwersytet Szczeciński i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szczecin 2012, ISBN 987-83-7518-478-5, strony 117-118, autor.

26. Uwarunkowania samoregulacji w przedsiębiorstwach transportu morskiego. (w:) Współczesne problemy lądowo-morskich systemów transportowych. Praca zb. pod red. J. Dąbrowskiego i T. Nowosielskiego. Instytut Transportu i Handlu Morskiego InfoGlobMar 2013, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-002-1, s. 147 - 158, autor

27. Regulacja i deregulacja a samoregulacyjne dążenia podmiotów gospodarujących do symetrii funkcjonalnej. (w:) Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczynę zjawisk gospodarczych. Materiały kongresowe IX Kongresu Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88700-71-2, streszczenie s. 79 oraz referat nr 098 na załączonej płycie

28. Zrównoważony rozwój a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw. (w:) Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki. Praca zbiorowa pod red. H. Klimek i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-61161-12-7, s. 45 - 57, autor

29. Efektywność wybranych podmiotów kultury elitarnej a koncepcja zrównoważonego rozwoju. (w:) Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki. Praca zbiorowa pod red. H. Klimek i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-61161-12-7, s. 107 - 119, współautor

30. Optymalizacja w procesie kształtowania wartości podmiotów gospodarczych, (w:) Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących. Praca zb. pod red. A. Letkiewicza i M. Suchanka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-61161-16-5, s. 55-67

 •  Recenzowane artykuły w czasopismach


1. Proces upadku jako zakończenie cyklu życia przedsiębiorstwa. (w:) Przegląd Naukowy Nr 1. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2002, ISSN 83-918349-0-5 strony 112-137, autor.

2. Uwarunkowania strategii kapitałowych przedsiębiorstw transportowych w warunkach globalizacji. (w:) Studia nad transportem i logistyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego Nr 25, pod redakcją D. Rucińskiej Wyd. UG, Gdańsk 2003, ISSN 0208-4821, strony 159-167, autor.

3. Zachowania przedsiębiorstw w warunkach systemowych zmian deregulacyjnych. (w:) Przegląd Naukowy Nr 2. Praca zbiorowa pod red. A. Leszczyńskiego. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2003, ISSN 1730-7074, strony 27-35, autor.

4. Kreowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako przeciwdziałanie alienacji społecznej młodzieży. (w:) Przegląd Naukowy Nr 2. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2003, ISSN 1730-7074, strony 157-163, autor.

5. Zachowania przedsiębiorstw transportowych uwarunkowane procesami regulacyjnymi gospodarki. (w:) Inżynieria Maszyn Vol. 8, Zeszyt 3, Ekonomika Transportu pod redakcją K. Szałuckiego, Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003, ISSN-1426-708X, strony 28-38, współautor.

6. Systemowe uwarunkowania wykorzystania pomocy unijnej przez przedsiębiorców publicznych w transporcie. (w:) Transport a Unia Europejska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 27 pod redakcją D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Wyd. UG, Gdańsk 2004, ISSN 0208-4821, strony 245-253, współautor.

7. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie - uwarunkowania systemowe. (w:) Przegląd Naukowy Nr 3. Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2004, ISSN 1730-7074, strony 16-23, autor.

8. Kształtowanie mechanizmów zasilania finansowego przedsiębiorstw transportowych (w:) Funkcjonowanie i rozwój transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 29 pod redakcją D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, ISSN 0208-4821,strony 173-180, autor.

9. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego na wspólnym rynku europejskim (w:) Transport a Unia Europejska. Sukcesy - Porażki - Kierunki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 31 pod redakcją D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ISSN 0208-4821, strony 245-252, autor.

10. Logistyka informacji w procesach podejmowania decyzji (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 30 pod redakcją M. Chaberka i C. Mańkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ISSN 0208-4821, strony 183-198, współautor.

11. Czynnik przedsiębiorczości w metodach wyceny przedsiębiorstw. (w:) Przegląd Naukowy Nr 4. Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2005, ISSN 1730-7074, strony 102-109, autor.

12. Finansowe czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportu drogowego na rynku europejskim. (w:) Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 33 pod redakcją D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISSN 0208-4821, strony 285-292, autor.

13. Audyt wewnętrzny - nowa formuła funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej. (w:) Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Zeszyt nr 33 pod redakcją D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISSN 0208-4821, strony 135-142, współautor.

14. Swoboda działalności gospodarczej uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne. (w:) Przegląd Naukowy Nr 5. Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2006, ISSN 1730-7074, strony 7-16, autor.

15. Ekonomia i psychologia motywacji. (w:) Przegląd Naukowy Nr 6. Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2007, ISSN 1730-7074, strony 31-42, autor.

16. Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych. (w:) Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Frycy i J. Jaworskiego. Prace naukowe WSB w Gdańsku Tom 4, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-61712-16-9, ISSN 1899-9867, s. 177-187, autor.

17. Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. Prezentacja w ramach International Transportation Seminar Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Zakład Logistyki, http://www.transportation.put.poznan.pl/images/other/ prezentacjeITS/ALETKIEWICZAnalizawskaznikowawzarzadzaniuprzedsiebiorstwemtransp ortowym.pdf

18. Benchmarki operacyjne, zatrudnienia i ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach transportu drogowego. (w:) Przegląd Naukowy Nr 8. Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISSN 1730-7074, strony 63-80, autor

19. Systemy adaptacyjne i optymalizacyjne w przedsiębiorstwie (w:) Przegląd Naukowy Nr 9 Pod redakcją A. Letkiewicza, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2010, ISSN 1730-7074, strony 7-18, autor

20. Samoregulacyjne mechanizmy kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstw transportowych. (w:) Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe. Praca zbiorowa pod red. E. Załogi. Zeszyty Naukowe nr 741 Problemy transportu i logistyki nr 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818, ISSN 1644-275X, strony 139-153, autor.

21. Symetryzacja w procesach samoregulacji przedsiębiorstw (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Nr 9, pod red. H. Klimek i D. Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012; ISSN 2080-6302, s. 87 - 95, autor

22. Zasady finansowego regulowania funkcjonowania przedsiębiorstw transportu publicznego. (w:) Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 143. Praca zb. pod red. M. Michałowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISSN 2083-8611, s. 237 - 245, autor

23. Samoregulacyjne funkcje organizacji pozarządowych jako interesariuszy rynku publicznego transportu zbiorowego. (w:) Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 165. Praca zb. pod red. M. Michałowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, ISSN 2083-8611, s. 57 - 68, autor

24. 25 lat gospodarki rynkowej w polskim transporcie drogowym ładunków - z chaosu ku porządkowi. "Logistyka" 2/2014 Dodatek "Logistyka - nauka" Płyta CD.ISSN 1231-5478, autor

25. Uwarunkowania samoregulacji cenowo-kosztowej przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków. (w:) Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i analiza. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 813 Problemy transportu i logistyki nr 25. Praca zb. pod red. E. Załogi, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818; ISSN 1644-275X, s. 143 - 154, autor

26. Uwarunkowania i narzędzia zwiększania efektywności przedsiębiorstw transportu drogowego w sieciach międzyorganizacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, pt. Przedsiębiorstwa transportowe - funkcjonowanie i rozwój, Zeszyt nr 53 pod redakcją K. Szałuckiego i A. Letkiewicza, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISSN 0208-4821, s. 83 - 105, autor

 

Zainteresowania
 • Samoregulacja systemów gospodarujących
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • Strategie funkcjonalne podmiotów gospodarujących
 • Regulacja i samoregulacja procesów gospodarczych
 • Uwarunkowania gospodarowania w transporcie samochodowym
Inne