dr hab. Iwona Sobol, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
+48585231113
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:

Członkini Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse

Członkini Rady Wydziału Ekonomicznego

Redaktor naukowa i członkini komitetu redakcyjnego czasopisma Zeszyty Studenckie WE "Nasze Studia"

Kariera
 • od 2020 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • od 2004 r. - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Instytutu Handlu Zagranicznego / Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 2003 - uzyskanie z wyróżnieniem tytułu doktora nauk ekonomicznych,
 • 1999-2004 - asystent w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG

Nagrody

2004 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską

2004 - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za rozprawę doktorską

2007 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za książkę pt. Finanse, bankowość i rynki finansowe

2012 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za książkę pt. Rozliczenia międzynarodowe

2016 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za książkę pt. Finanse międzynarodowe: wybrane problemy

2021 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Publikacje

Wybrane publikacje

I. Sobol, Rozwój bankowości islamskiej - uwarunkowania, problemy, perspektywy Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

I. Sobol, G. Mieczkowska, Islamic Banking Development in GCC region on the Examples of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates [w:] Islamic World in International Relations, red. S. Gardocki, R. Ożarowski, R. Ulatowski, Peter Lang, Berlin 2019

I. Sobol, Mudaraba Term Deposits in Islamic Banking - the Crucial Aspects, “Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2017 (http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/117839/edition/102476/content/mudaraba-term-deposits-in-islamic-banking-the-crucial-aspects-iwona-sobol)

I. Sobol, Development of Islamic Banking in Indonesia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 447 (https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/38401/edition/34892/content?&action=ChangeMetaLangAction&lang=pl)

I. Sobol, T. Michałowski, Islamic Financial System in Sudan: Evolution and Assessment, "African Journal of Economic and Sustainable Development" 2015, Vol. 4, No. 2

I. Sobol, Liquidity Management Practices in Islamic Banking, w: Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2013, vol. 11, no. 2, part 1. (http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_1_46.pdf)

I. Sobol, Venture Capital Financing from the Perspective of Islamic Finance, w: Entrepreneurship & Innovation Journal 2012, Issue 4, Year IV (http://fbm.uni-ruse.bg/jei/Issue-2012/2012-JEI-008-Sobol.pdf)

I. Sobol, Analiza możliwości zawierania transakcji opcyjnych na islamskim rynku finansowym, w: Globalne aspekty kryzysu strefy euro, acta universitatis lodzienis, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 (http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2123/Iwona%20Sobol%20385-395.pdf?sequence=1)

I. Sobol, Analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich, w: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012

I. Sobol, Concept of Profit and Loss Sharing in Islamic Finance, w: Regional Management. Theory, Practice and Development, Scientific Papers, University of Zilina, Zilina 2012

I. Sobol, Analiza technik finansowania stosowanych w bankowości islamskiej, w: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011

I. Sobol, Podstawowe zasady rozliczeń w obronie międzynarodowym, w: Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

I. Sobol, Faktoring i forfaiting w handlu międzynarodowym, w: Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

I. Sobol, Funkcjonowanie rynku walutowego, w: Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011 (oprócz podpunktów 14.7 i 14.8)

I. Sobol, Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym, w: Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

I.Sobol, Forwards and Pptions on Polish Foreign Exchange Market, w: TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Economics and Management: proceedings, red. L. Tulejová, Žilina 2009 (http://www.transcom-conference.com/uploads/archive/2009/S02_2009_Proceedings_part2.pdf#page=122)

I. Sobol, Development of Exchange-traded Derivatives Markets in Central European Countries, w: 5th Scientific Conference Business and Management 2008, Vilnius Gediminas University (http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2008/fin-engeneering/308-313-G-Art-Sobol.pdf)

I. Sobol, Definicja, rodzaje i zastosowanie instrumentów pochodnych, w: System finansowy w Polsce, red. B.Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008

I. Sobol. Faktoring międzynarodowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

Zainteresowania
 • Finanse i bankowość islamska
 • Rynki finansowe
 • Międzynarodowe centra finansowe
 • Instrumenty pochodne
 • Finansowanie handlu zagranicznego
Inne

Stypendia

10 maja - 4 czerwca 2004 - stypendium IESE Business School w Barcelonie (uczestnictwo w programie International Faculty Development Program)

19 lipca - 25 lipca 2009 - uczestnictwo w European Entrepreneurship Colloquium w Maastricht, organizowanym przez European Forum for Entrepreneurhip Research, Univeristy of Maastricht, RWTH Aachen University, KU Leuven oraz Stanford University, Harvard University, University of Cambridge i IESE Business School

Wykłady zagraniczne

Wykłady gościnne na uczelniach wyższych w Turcji, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Rosji, Litwie, Grecji, Finlandii, Bułgarii, Irlandii

Członkostwo w organizacjach

 • członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członkini IESE Business School Alumni Association, University of Navarra