dr Dominik Aziewicz

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
058-523-1354
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
222
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie semestru letniego:

Czwartek 09.05 konsultacje odbędą się za pośrednictwem platformy Teams  o 19.00. Załączam link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMzOTQyMmYtNTAxOS00OWRjLWEwMTQtN2RjNjY4OTI2YzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2215372db1-27e1-4cdc-9920-db2886d87e7d%22%7d

czwartek 13.00- 14.30

w dniu 11.04 konsultacje są odwołane