dr Renata Orłowska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik Studium
telefon:
58-523-1365
tel. sekretariat:
1505
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik SP Executive MBA UG

Koordynator Programu International Business

Koordynator wydziałowy Erasmus KA 107 (Japonia, Australia, Jordania, RPA)

Kierownik międzynarodowego projektu  Professional UNcertainty Competence (PUNC) 2020-2023

Kariera

Kariera zawodowa:
01.10.1994 r.- 12.-2.2001 - asystent w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
2000-2001 Koordynator i Kierownik Programu Unii Europejskiej PHARE TEMPUS JEP
Qualitas, dot. zapewnienia jakości na uczelni
od 01.10.2000 r. - kierownik Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim,
od 13.02.2001 r.- adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w
Instytucie Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
od 2008 r. - z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej
Uniwersytetu Gdańskiego
2002-2008 - z-ca dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego UG
2002 -2008 Przewodnicząca Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu
Gdańskiego

2002-2005 - senator Uniwersytetu Gdańskiego - reprezentant adiunktów Wydziału Ekonomicznego
2005-2006 - Gubernator Kiwanis International Polska,
2006 -2010 - z-ca Prezesa Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ds. Organizacji i
Administracji (inwestycja przy ulicy Piastowskiej w Gdańsku)
2011-2012- członek Wydziałowej Komisji ds. oceny asystentów i adiunktów

Wykształcenie:

1989-1994 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, specjalność: handel zagraniczny -
tytuł magistra (30.06.1994 r.). Tytuł pracy magisterskiej: Leasing jako źródło finansowania
inwestycji
1993-1994 studia na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin,
Niemcy specjalność: finanse międzynarodowe, w ramach Programu TEMPUS
1996-1997 Podyplomowe Studia z Bankowości Uniwersalnej, Gdańska Akademia
Bankowa
1998- 2000 Studia menedżerskie, MBA Uniwersytet Gdański - tytuł MBA ( 24 luty 2000
r.). Tytuł pracy dyplomowej: Bankowość inwestycyjna
11.10.2001 r.- doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim - stopień
doktora, tytuł rozprawy doktorskiej: Międzynarodowy rynek kredytów konsorcjalnych
(praca z wyróżnieniem)
21-29 lipiec 2006 Executive Summer Study, The Entrepreneurship Education Colloquium
on Participant-Centered Learning Program (EECPCL), Harvard Business School, Boston,
USA

Publikacje

Monografie

1. Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej   w świetle wybranych  teorii migracji międzynarodowych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 250,  (ISBN  978-83-7865-108-6 )

  1. Kredyty konsorcjalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 163, (ISBN- 83-7326-196-6) 

Redakcje książek

 

1.Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 (współredakcja z K.Żołądkiewicz, 50%), s. 34, 2 (ISBN-978-83-208-1990-8)

2.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 237, (ISBN83-89786-09-5)

3.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 220, (ISBN 83-88829-60-2)

4. Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 161

(ISBN 83-88829-74-2)

5.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 160, (ISBN 83-88829-42-4)

 

Rozdziały w książkach

 

1.       Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 403   (ISBN 978-83-208-2047-8)

Rozdziały: 3,4,5,8, aneksy C,E

Rozdz. 3: Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii s. 69-83

Rozdz. 4: Międzynarodowy handel usługami, s. 84-93

Rozdz. 5: Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, s. 94-112

Rozdz. 8: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, s. 155-173

Aneks C: Grupa Banku Światowego, s.355-365

Aneks E: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), s. 383-388

2. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,

red. R. Orłowska, K.Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 342 (ISBN 978-83-208-1990-8)

 Rozdziały: 4.1, 4.3, 8, 12.1, 12.3

Podrozdział. 4.1: Międzynarodowy podział pracy, s. 69-72

Podrozdział 4.3: Usługi w handlu międzynarodowym, s. 79-95

Rozdział  8: Globalne powiązania rynków pracy, s. 140-148

Podrozdział 12.1: Unia Europejska, s. 211-218

Podrozdział 12.3:  Europejski Obszar Gospodarczy, s. 227-232

3.Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego,

red. S. Umiński, PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 201 (ISBN -978-83-62270-02-6)

Rozdział 5 wspólnie z K. Żołądkiewicz, 50%

Rozdział 5: Bariery w handlu z Rosją napotykane przez firmy województwa pomorskiego, s. 97-114

4. Selected problems of the Contemporary world economy . Trends in the World Economy,

red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel,  University of Szczecin Press,   Szczecin 2010, s. 154   (ISBN 978-83-7241-775-6, ISSN 2081-4046)

Rozdział 7: Poland’s membership in the European Union and the emigration  of workforce, s. 105-126

 

 

 

 

 

5. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime,

red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 290 (ISBN-978-83-255-0759-6)

Rozdział 21: Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, s. 229-235.

6. Konkurencyjność w handlu międzynarodowym - czynniki   i uwarunkowania,

red. K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 372 (ISBN 978-83-927790-2-8)

Rozdział: Wpływ emigracji polskich zasobów pracy na wzrost gospodarczy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 289-300.

7. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku,

red. K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 197, (ISBN 978-83-7531-047-4)

Rozdział: Motywy i cele migracji na przykładzie migracji Polaków po 2004 roku,              s. 153-166.

8. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej,

red. E. Oziewicz,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 320, (ISBN 83-208-1601-7)

Rozdziały: 3,4,7, podrozdział 11.3, Aneksy: C, F

Rozdział 3: Międzynarodowy handel usługami, s. 57-68

Rozdział 4: Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, s. 69-85

Rozdział 7: Migracje zasobów pracy w skali międzynarodowej, s. 129-146

Podrozdział 11.3 Tendencje wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce światowej, s.213-221

Aneks C: Grupa Banku Światowego, s. 290-301

Aneks F: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), s. 309-315

9. Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 161

(ISBN 83-88829-74-2)

Rozdziały: 3,4,5, Podsumowanie,  Załącznik nr 2, Słownik ważnych pojęć

Rozdział 3: Przepływy międzynarodowe a cykl koniunkturalny, s. 53-70

Rozdział 4: Oddziaływanie państwa na gospodarkę i stabilność wzrostu gospodarczego, s. 71-90

Rozdział 5: Metody diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej, s. 91-134

Podsumowanie, s. 135-138

Załącznik 2: Analiza wskazań makrometru (III 2002-IX 2003), s. 141-143.

Słownik ważnych pojęć: s. 145-152.

 

Artykuły naukowe

1.                   Międzynarodowe organizacje gospodarcze a globalne problemy handlu międzynarodowego w: Handel międzynarodowy  2002, Stan i kierunki, Materiały X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej,  pod red. K. Budzowskiego, S. Wydymusa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 2002,  s.398-403, ISBN 83-88397-05-1

2.                   Rola i znaczenie międzynarodowego funduszu walutowego  w rozwiązywaniu problemów globalnych w: Globalizacja w gospodarce światowej, pod. red. T. Czuby, M. Skurczyńskiego, Wydawnictwo Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2002, s. 190-201,   ISBN 83-88929-49-1

3.                   Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji w: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa                     i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 930/2002, s. 86-91, ISSN 0324-8145

4.                   Analiza czynników motywacyjnych wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw działających na rynku polskim, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, pod red. E. Urbańczyka, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003, s. 379-390, ISBN 83-916357-2-4

 

5.                   The Role of European Investment Bank in the Creation of Common Europe(współautorstwo z E. Adamowicz, udział 50%) w: New Security Challenges as Challenges Peace Research, pod red. K.K. Khudoley,   St. Petersburg 2004, s.184-198,  ISBN- 5-288-03387

6.                   Rola międzynarodowych organizacji w walce z korupcja, w: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Prace i Materiały Master   of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 3,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004,  s. 165-178,  ISBN83-89786-09-5

7.                   Migracje międzynarodowe we współczesnej gospodarce światowej - wyzwania czy konieczność, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr 19/2004, s.7-17, ISSN 1230-6444

8.                   The impact of migration and demographic changes on employment and economic growth in the European Union, w: The influence                              of Globalization Processes on Central and Eastern European Region, Working Papers of Institute of International Business, University                      of Gdańsk, no. 22/2006, s. 275-284, ISSN 1230-6444

9.                   Wpływ emigracji polskiej na rozwój gospodarczy Polski po 1 maja 2004 roku, w: Unia Europejska w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica" Acta Universitatis Lodziensis,  nr 209/2007, s. 309-318, ISSN 0208-6018

10.                Migracje międzynarodowe w gospodarce globalnej, w: Regionalizacja globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej,  W. Michalczyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008,    s. 101-110, ISBN978-83-925876-1-3

11.                Migration as a new challenge for EU’s economies, w: Meeting global challenges, pod red. K. Żołądkiewicz, Working Papers of Institute of International Business, University of Gdańsk, no 25/2008,  s.522-531,  ISSN 1230-6444

12.                The Characteristic of Polish Labour Mobility After the Accession to the European Union, w: Working Regions, red. S. Hardy, L. Larsen,  F. Freeland Regional Studies Association,  November 2008, s. 57-60, ISBN 978-1-897721-34-6

13.                Wpływ migracji międzynarodowych na globalny rynek pracy w: Ekonomia 12. Problemy globalizacji,  Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 149/2010, s. 265-275,  ISSN 1899-3192 (wersja drukowana), ISSN 2080-5977 (wersja elektroniczna)

14.                Europejski Obszar Gospodarczy- 15 lat funkcjonowania, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Parce i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/1/2010, s. 154-165, ISSN 1230-6444

15.                Significant role of labour migration in global world. Case of Asia Asia w: Europe Partnership or Rivalry? red. B. Skulska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2010, , s. 163-172 (ISBN 978-83-7695-007-5)

16.                Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozmiary polskiej emigracji zarobkowej i rynek pracy w Polsce, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej, Parce i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 29/2010,  s. 145-155, ISSN 1230-6444

17.                Immigration in the European Union in the Second Decade of the 21st Century: Problem or Solution?, “Folia Oeconomica Stetinensia", nr 10(18)/2011/1, s. 164-174, ISSN 1730-4237 (wersja drukowana), ISSN 1898-0198 (wersja elektroniczna)

18.                "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców" szansą rozwoju MŚP w Polsce, "Zarządzanie i Finanse" nr 1/2012, s. 323-336, ISSN 2084-5189

19.                Asian immigrants to Poland, w:  9th EBES Conference -Rome, Programme and Abstract Book, EBES Publications, Istanbul 2013 , s.74, ISBN 978-605-61069-8-9

 

 

 

 

Zainteresowania

Obszary badawcze:

  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Migracje międzynarodowe
  • Zarządzanie biznesem międzynarodowym
  • Globalizacja
  • Integracja europejska
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa
Inne

Członek Kiwanis International