dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrzem letnim 2022/2023

I połowa semestru (do 23.04): piątek 8:15-9:45 (online)

II połowa semestru (od 24.04): wtorek 13:30-15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJlODQwMWUtMzkyMi00MmMyLTg5ZGItNTdmNzg1OTgxMGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e703737d-f315-4273-b27a-90d3f16e347b%22%7d

 W miarę możliwości proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.