dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

14 września 2023, godz. 10.30-11.30, p. 306. 

W trakcie konsultacji przeprowadzone będą indywidualne egzaminy poprawkowe. 

13 września 2023, godz. 17.00-18.00 MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk2NTc5Y2MtMTEzZS00NjI3LWIxMGEtMTI4YWQ4MTRlYTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e703737d-f315-4273-b27a-90d3f16e347b%22%7d 

21 września 2023, godz. 17.00-18.00 MS Teams pod powyższym linkiem