dr hab. Przemysław Borkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
228
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Kariera
 • Od 2015 prof. nadzw. w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 2014 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych, rozprawa habilitacyjna "Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie".
 • 2003 - 2014 adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 2003 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, praca "Zarządzanie ryzykiem finansowym".
 • 1999-2003 - asystent w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 1999 tytuł magistra uzyskany na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności stosunki międzynarodowe. Tytuł pracy "Wpływ wprowadzenia euro na system finansowy Unii Europejskiej".
 • 1995-1999 Studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Publikacje

 

Za okres od 2014 r. - patrz zakładka Publikacje

Publikacje do 2014 roku:

1. Publikacje
1.1.  Monografie i rozdziały w książkach
a) Rozdziały w publikacjach o zasięgu międzynarodowym
1.    Integration and development of land based transport networks infrastructure in NMS in view of globalization challenge, [w:] Globalizacja a jej socjalno-ekonomicke dosledky ‘ 08,  I cast. ed. M.Gorgolova, P. Kral, Žilinska Univerzita v Žylinie, Žylina 2008, s. 52-58, ISBN 979-80- 969745-1-0
2.    Risk in innovative process in transport and logistics, [w:] Innovative perspective of transport and logistics, red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009, s.347-360, ISBN978-83-7326-676-6.
3.    Successes and failures in reforming road freight transport charges in the enlarged European Union (współautor M. Bak, udział 50%), “General Proceedings of the XVI Pan-American Conference of Traffic and Transportation Engineering and Logistics". Ed R.Macario, J.M.Viegas, Lisboa 2010, ISBN 978-989-96986-2-8.
4.    Innovative perspective of transport and logistics (współautor J.Burnewicz, udział 50%), “Selected Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research Society" . Ed J.M.Viegas, R.Macario, Lisboa 2010, (wyd. elektroniczne), ISBN 978-989-96986-1-1.
5.    Public Risk in Transport Infrastructure Projects - the Case of Public Guarantees in Polish Motorways Construction Programme, Networks for Mobility 2010, ed. U. Martin et al., Stuttgart 2010, (publikacja elektroniczna), ISBN 978-3-00-031958-7.
6.    Method of transportation company efficiency optimization through the introduction of a risk manager function, [w:] Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical And Practical Problems. Development of Transportation Systems, ed. R. Janecki and G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. ISBN-978-83-7335-672-6.
7.    Integrated ticketing in passenger transport as a chance to improve interconnectivity (współautor M.Bak, udział 50%), “General Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research Society". Ed J.M.Viegas, R.Macario, Lisboa 2010, (wyd. elektroniczne) ISBN 978-989-96986-0-4.
8.    Efficiency of risk assessment methods in transport infrastructure investment in the European Union, [w:] Conterporary Transportation Systems, Selected Theoretical and Practical Problems, Modelling of change in Transportation Subsystems, ed. R. Janicki and G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s.15-24, ISBN 978-83-7335-871-3.
9.    Passenger transport interconnectivity as a stimulator of sustainable transport development in the European Union, (współautorzy M. Bąk, B. Pawłowska, udział autora 33%) [w:] Sustainable Transport, New Trends and Business Practices, ed. by P. Golinska and M. Hajdul, Springer, Berlin, Heidelberg 2012, s.21-40, ISBN 978-3-642-23549-8.
10.    Solutions for better interconnectivity of short and long distance passenger transport, (współautorzy M. Bąk, B. Pawłowska, udział autora 33%) [w:] Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions, ed. R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński, Gliwice 2012, s. 11-22, ISBN: 978-83-7335-944-4.
b) Książki i rozdziały w książkach o zasięgu krajowym
1.    Możliwość zastosowania strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - bariery i czynniki ograniczające, [w:] Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, red. J. Ostaszewski, Warszawa 2004, s. 79-92, ISBN 83-7378-082-3.
2.    Rola i funkcje menedżera i komitetu ryzyka w kreowaniu strategii ochrony wartości przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 265-276, ISBN 83-7378-178-1.
3.    Ujęcie modelowe współczynnika skłonności do ryzyka (współautor: E.Pankau, udział 50%), [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie przemiany i perspektywy, t.2, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s.108-115, ISBN 978-83-89069-50-4.
4.    Zmiany systemów opodatkowania wykorzystania infrastruktury transportu drogowego, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s.585-593, ISBN 978-83-7378-288-4.
5.    Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 (monografia, częściowo bazująca na doktoracie), ISBN 978-83-7326-569-1.
6.    Warunki urealnienia opłat za użytkowanie infrastruktury transportu w Polsce, [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, praca zb., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2008, s. 33-40, ISBN 978-83-926923-0-0.
7.    Wpływ wprowadzenia euro na ryzyko w działalności przedsiębiorstw, [w:] Polska w strefie euro - szanse i zagrożenia, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 417-426, ISBN978-83-7378-346-1.
8.    Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J.Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s.33-42, ISBN978-83-7378-440-6.
9.    Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. Autorstwo rozdziałów: 2.2.1 Metodologia wyceny krańcowych kosztów operacyjnych przewoźników, 2.3 Koszty krańcowe działalności operacyjnej przewoźników, 2.7.2 Studium przypadku - analiza kosztów krańcowych infrastruktury drogowej w Polsce (bez podrozdziału 2.7.1), 3.2.2 Koszty operacyjne przewoźników, 3,2,6 Podatki, opłaty i dotacje, 3.3 Pilotażowy rachunek kosztów i przychodów w wybranych państwach europejskich -analiza porównawcza (3.3.3, 3.3.4, 3.3.5), Współautorstwo (z M. Bąk i B. Pawłowską, udział 33%) rozdziału 3.4 Ewidencja i analiza kosztów i przychodów w transporcie Polski, współautorstwo rozdziału 2.2.2. Kalkulacja kosztów krańcowych w ujęciu gałęziowym (współautorzy M. Matczak. G. Musiatowicz-Podbiał, udział 33%).
10.    Współczesne badania transportowe na świecie i metody ich rozpowszechniania. Implikacje dla Polski (współautor M.Bąk, udział 50%), [w:] Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s.17-36, ISBN 978-83-7246-451-4.
11.    Metoda optymalizacji efektywności działania przedsiębiorstwa transportowego przez wprowadzenie funkcji menedżera ryzyka, [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice 2009, s. 27-34, ISBN 978-83-926923-1-7.
12.    Współczesne tendencje w światowych przewozach towarowych a wzrost gospodarczy, [w:] Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, red. R.Żelazny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s.75-84, ISBN 978-83-7246-571-9.
13.    Bariery integracji infrastruktury w Regionie Morza Bałtyckiego, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Zrównoważony rozwój regionu Warmii i Mazur, red. D. Rucińska, H. Horbaczewski, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2009, s. 124-132, ISBN 978-83-89113-37-5.
14.    Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu, [w:] Transport w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 97 - 108, ISBN 978-83-7246-509-2.
15.    Skuteczność metod oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie Unii Europejskiej, [w:] Systemy transportowe Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2010, ISBN 987-83-926923-2-4.
16.    Błędy w praktyce oceny ryzyka w rzeczowych projektach inwestycyjnych, [w:] Ryzyko - teoria i praktyka, red. O. Dębicka, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s.111-120, ISBN 978-83-7531-079-5.
17.    Zagrożenia i ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych, [w:] Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010, s. 31-56, http://www.mos.gov.pl/artykul/2816_wdrazanie_projektu/10952_podrecznik_zarzadzania_projektem_infrastrukturalnym_w_ramach_poiis.html
18.    Ryzyko a efektywność gwarancji publicznych w transporcie, [w:] Efektywność transportu w teorii i w praktyce, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 73-84, ISBN 978-83-7246-583-2.
19.    Ryzyko jako czynnik decyzyjny w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, [w: ] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr111, Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 41-55, ISBN978-83-7695-089-1.
20.    Podział ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie, [w:] Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, red. J.Winiarski, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 59-78, ISBN 978-83-7531-245-4.
21.    Problemy integracji długodystansowych przewozów kolejowych i transportu miejskiego w kontekście poprawy efektywności transportu pasażerskiego (współautorzy; M. Bąk, B. Pawłowska - udział 33%), [w:] Jakość , bezpieczeństwo i ekologia w transporcie, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 77-85, ISBN 978-837242-594-2.
22.    Rozwiązania usprawniające integrację krótko i długodystansowego transportu pasażerskiego (współautorzy: M. Bąk, B. Pawłowska, udział 33%), [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2011, abstrakt s. 18+ artykuł elektroniczny, ISBN 978-83-926923-3-1.
23.    Rozwiązania teleinformatyczne w transporcie publicznym na obszarach wiejskich - studium przypadku (współautorzy: M. Bąk, B. Pawłowska, udział 33%), [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2013, s.17,  ISBN 987-83-926923-5-5.
24.    Wykorzystanie metody Monte Carlo w ocenie ryzyka inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s.159-176, ISBN 978-83-7939-001-4,
25.    Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej  w perspektywie do 2030 r., (współautorzy: M. Bąk, B. Pawłowska, udział 33%), [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2013, s.12,  ISBN 987-83-926923-5-5.

1.2. Artykuły naukowe
a) artykuły o zasięgu międzynarodowym
1.    Road infrastructure cost calculation in post-socialist economies. The example of Poland. (współautor: M.Bąk, udział 50%), University of California “Proceeedings of 11th World Conference on Transport Research", Berkeley, June 2007, WCTR Publication (publikacja elektroniczna).
2.    Road sector. Ranking 2008, (współautor: M.Bąk, udział 50%) “Baltic Transport Journal" no 5/2008, ISSN 1733-6732.
3.    Investment decisions and country risk in transition economies - example of Central East European members of the European Union, “International Journal of Emerging and Transition Economies", vol. 2 no2/2009, s.1-16, ISSN1308-2701.
4.    Global competitiveness of Baltic Sea region in view of transport infrastructure development challenges (współautor A. Koźlak, udział 50%), “Podniková ekonomika a manažment", Žilinska Univerzita w Žilinie, Žilina 2009, ISSN 1336-5878, s. 54-65.
5.    National vs European perspective - reconciling diverging aims in core network selection (współautor M. Bąk, udział 50%), “Proceedings of the 3rd SoNorA University Think Tank Conference", Ed. M. Gather, A. Lüttmerding, Erfurt 2009, s.3-16, ISSN 1868-8411.
6.    Non-contractual risk on global forwarding market, “Podniková ekonomika a manažment", Žilinska Univerzita w Žilinie, Žilina 2009, ISSN 1336-5878, s.46-53.
7.    Rail freight corridors as a concept facilitating east-west transport links in the future (współautor M. Bąk, udział 50%), “Proceedings of the 6th SoNorA University Think Tank Conference", Ed. M. Gather, A. Lüttmerding, Erfurt 2010, s. 31-42, ISSN 1868-8411.
8.    Improving transport infrastructure and services across Central Europe, (współautor M.Bąk, udział 50%), “Proceedings of the 8th SoNorA University Think Tank Conference". Editors: M.Gather, A.Lüttmerding, Erfurt 2011, ISSN 1868-8411,
9.    Cases Studies in Improving Interconnectivity between Passenger Transport Modes-the Context of the EU Transport Policy Objectives (współautor M. Bąk, B. Pawłowska, udział 33%), s. 2738-2747, “Procedia - Social and Behavioral Sciences" vol. 48/2012 , Elsevier, ScienceDirect 2012, ISSN: 1877-0428.
10.    Types of solutions improving passenger transport interconnectivity (współautor M. Bąk, B. Pawłowska, udział 33%), “Transport Problems" Vol. 7, issue 1/ 2012, s.27-36, ISSN 1896-0596.
11.    Decarbonisation through ICT solutions in transport, (współautor M. Bąk, udział 50%) “Proceedings of the 10th SoNorA University Think Tank Conference", Ed. M. Gather, A. Lüttmerding, Erfurt 2012, s.20-31, ISSN 1868-8411.
12.    Transferability of ICT solutions for improving co-modality in passenger transport, [w:] Transport Solution. From Research to Deployment, Proceedings of Transport Research Arena, IFSTTAR and European Commission, Paris 2014, (współautor: M. Bąk, C. de Stasio).

b) artykuły o zasięgu ogólnokrajowym
1.    Teoretyczne aspekty metody VaR (wartości narażonej na ryzyko) w przedsiębiorstwach transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, nr 25/2003. ISSN 0208-4821.
2.    Wpływ ryzyka kraju na pozyskanie kapitału prywatnego w transportowych projektach inwestycyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, nr 31/ 2005, s.323-340, ISSN 0208-4821.
3.    Model oceny regionalnej  peryferyjności transportowej Polski na przykładzie kolejowych i lotniczych przewozów pasażerskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 34/2006, s. 327-338, ISSN 0208-4821.
4.    Wykorzystanie macierzy ryzyka ocenie inwestycji w infrastrukturę transportu w świetle zasad oceny ryzyka w transportowych projektach infrastrukturalnych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, nr 33/2006, s. 207-218, ISSN 0208-4821.
5.    Kalkulacja kosztów użytkowania infrastruktury transportu drogowego w Polsce (współautor: M. Bąk, udział 50%), Systemy Transportowe - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Transport nr 62/2006, ISSN 0209-3324.
6.    Rachunek kosztów i przychodów w transporcie w krajach europejskich, (współautor: M. Bąk, B. Pawłowska, udział autora 33%) "Problemy Ekonomiki Transportu", nr 1/2007, s. 25-44, ISSN 0239-0493.
7.    Strategie wielkich operatorów logistycznych (współautor: M.Bak, S.Bologna), udział autora 33%) "Logistyka", nr 5/2007, s 22-26, ISSN 1231-5478.
8.    Kierunki współczesnych badań transportowych na świecie, (współautor: M.Bąk, udział 50%), "Logistyka",  nr 2/2008 (cz.1, s. 16-22) oraz "Logistyka" nr 4/2008 (cz.2), ISSN 1231-5478.
9.    Ryzyko i instrumenty ograniczania ryzyka w prywatnych inwestycjach infrastrukturalnych w regionach peryferyjnych,[w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, t.2, 2009, s.300-308, ISSN 1640-6818.
10.    Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie Morza Bałtyckiego, (współautor A. Koźlak- udział 50%), "Logistyka" nr 6/2009 (dodatek CD Logistyka-Nauka), ISSN 1231-5478.
11.    Efektywność funkcjonowania systemów opłat za użytkowanie infrastruktury transportu, "Logistyka", nr 3/2009 (dodatek CD Logistyka-Nauka), s.1-10, ISSN 1231-5478.
12.    Ryzyko pozakontraktowe w działalności spedytora międzynarodowego, "Logistyka", nr 3/2009, s.61-64, ISSN 1231-5478.
13.    Wyrównywanie nierówności w rozwoju infrastruktury transportu w regionie bałtyckim w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Transport miejski i regionalny", nr 7-8/2009, s.11-16, ISSN 1732-5153.
14.    Warunki wykorzystania żeglugi jako elementu łańcucha logistycznego w obsłudze wymiany handlowej między Polską a Hiszpanią (współautorzy M.Bąk, B.Pawłowska, udział autora 33%) [w:]  Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego nr 39, red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Gdańsk 2010, s. 181-199. ISSN 0208-4821.
15.    Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , nr 166, Wrocław 2011, s.59-70, ISSN 1899-3192
16.    Integracja międzygałęziowa transportu, (współautorzy: M. Bak, B.Pawłowska, udział autora 33%), "Infrastruktura. Ludzie, innowacje, technologie" nr 10/2011, Warszawa 2011, s.52-54, ISSN 1895-6233.
17.    Integracja transportu pasażerskiego kolejowego z transportem miejskim - wykorzystanie teoretycznych rozwiązań w praktyce, (współautorzy: M. Bak, B.Pawłowska, udział autora 33%) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Funkcjonowanie i rozwój transportu , nr 41, Gdańsk 2011, s. 147-166, ISSN 0208-4821.
18.    Ryzyko kosztowe w dużych projektach infrastrukturalnych w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Funkcjonowanie i rozwój transportu , nr 41, Gdańsk 2011, s. 33-44, ISSN 0208-4821.
19.    Zintegrowany bilet jako instrument integracji różnych rodzajów transportu miejskiego (współautorzy: M. Bąk, B.Pawłowska, udział autora 33%), "Przegląd Komunikacyjny" nr  5-6/2011, s.46-51, ISSN 0033-2232.
20.    Podróże długodystansowe - zachowania komunikacyjne społeczeństw i przyszłe trendy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 43/2012, ISSN 0208-4821.
21.    Rola studium wykonalności w ocenie ryzyka projektu infrastrukturalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246 /2012,Wrocław 2012, s.43-52, ISSN 2080-5977.
22.    Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej (współautor M. Bąk, B. Pawłowska, udział autora 33%) "Logistyka" nr 2/2012, dodatek "Logistyka-nauka" s. 217-226, ISSN 1231-5478.
23.    Case studies in analysis of wider economic benefits in transport investment projects (współautor B. Pawłowska, udział autora 50%), “Logistyka" nr 4/2014, dodatek “Logistyka-nauka", s.2719-29, ISSN 1231-5478.
24.    Rozwiązania teleinformatyczne w transporcie publicznym w obszarach wiejskich, studium przypadku (współautorzy: M. Bąk, B. Pawłowska, udział autora 33%), "Logistyka"  nr 4/2014, dodatek "Logistyka nauka", s.2705-18, ISSN 1231-5478.
1.3. Inne publikacje
1.    Model wyceny kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu kolejowego w Polsce, Oficjalna publikacja materiałów konferencyjnych na CD. Euro-Trans2008 (publikacja w formie elektronicznej).
2.Referaty na konferencjach naukowych
2.1. Referaty na konferencjach międzynarodowych
1.    Transport as a mean to overcome peripherality. East-West Transport Modal Split in the EU, seminar organised by  University of Valencia and Valenciaport Foundation, Valencia, 3rd November 2005.
2.    Road infrastructure cost calculation in post-socialist economies. The example of Poland. 11th World Conference on Transport Research, University of California Berkeley 24-28 June 2007 (wspólnie z: M.Bąk).
3.    Integration and development of land based transport networks infrastructure in NMS in view of globalization challenge, Globalizacja a jej socjalno-ekonomicke dosledky, Rajecke Teplice 30.09.2008.
4.    Pricing policy and reforming transport charges in the EU new member states - What about other transport modes? Implementation of Transport Pricing Policy in the EU New Member States, International seminar, Sopot, 21st January 2009.
5.    Transport research in Central-Eastern Europe, 1st SoNorA University Think Tank Conference, Prague 12th February 2009.
6.    Non-contractual risk on global forwarding market, Medzinárodná vedecká konferencja globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´09, Univerzita Żylina, 29.09-01.10.2009.
7.    Barriers in realization of TENT corridors in Baltic area in the context of transport policy of NMS, 2nd SoNorA University Think Tank Conference, Gdynia, 17th June. 2009, (wspólnie z: M.Bąk).
8.    Global competitiveness of Baltic Sea region in view of transport infrastructure development challenges, Konferencja Medzinárodná vedecká konferencja globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´09, Univerzita Żylina, 29.09-01.10.2009.
9.    National vs European perspective - reconciling diverging aims in core network selection, 3rd SoNorA University Think Tank Conference, Berlin-Postdam, 11th November 2009, (wspólnie z: M.Bąk).
10.    Public Risk in Transport Infrastructure Projects - the Case of Public Guarantees in Polish Motorways Construction Programme, Networks For Mobility Symposium, Stuttgart, 30.09.10-01.10.10.
11.    Successes and failures in reforming road freight transport charges in the enlarged European Union, PANAM 2010, XVI Pan-American Conference of Traffic and Transportation Engineering and Logistics, Lizbona 15-18.07.2010.
12.    Innovative perspective of transport and logistics, 12th World Conference on Transport Research, Lizbona 11-15 July 2010, (wspólnie z J. Burnewiczem).
13.    Rail freight corridors as a concept facilitating east-west transport links in the future, 6th SoNorA University Think Tank Conference, Ceske Budejovice 16.10.2010, (wspólnie z M. Bąk).
14.    Integrated ticketing in passenger transport as a chance to improve interconnectivity, 12th World Conference on Transport Research, Lizbona 11-15 July 2010, (wspólnie z M. Bak).
15.    Is integration of transport infrastructure positively impacting environmental sustainability? 8th SoNorA University Think Tank Conference, 16th June 2011, Szczecin, (wspólnie z M.Bak).
16.    Types of solutions improving passenger transport interconnectivity, III International  Scientific  Conference Transport Problems, 20 - 22 June 2011, Katowice - Tarnowskie Góry, (wspólnie z M.Bąk, B.Pawłowską).
17.    Cases studies in improving interconnectivity between passenger transport modes - the context of the EU Transport policy objectives; Sustainable mobility through innovation, Transport Research Arena, Europe 2012, Athens, 23-26 kwietnia 2012, (wspólnie z M. Bąk i B. Pawłowską).
18.    Decarbonisation through ICT solutions in transport, 10th SoNorA University Think Tank Conference, Venice 19-20.04.2012, (wspólnie z M. Bąk).
19.    Upcoming innovative solutions for more user-friendly transport services, 1st Conference on Upcoming Innovations and Future Scenarios for a Seamless European Mobility, joint conference of Global Cat Programme and the ORIGAMI project of the 7th EU Framework Research Programme, Barcelona 4. 05. 2012.
20.    ICT solutions for improving long distance passenger mobility - specific conditions and implementation barriers in rural areas, WCTR Proceedings the 13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro 15-18 Lipca, 2013 (wspólnie z: M.  Bąk, B. Pawłowską).
21.    Transferability of best practice examples of technical solutions to improved co-modality and intermodality in long-distance passenger transport, WCTR Proceedings the 13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro 15-18 Lipca, 2013, (wspólnie z M. Bąk).
22.    Transferability of ICT solutions for improving co-modality in passenger transport, Transport Research Arena 2014, Paris 14-17 April 2014 (wspólnie z: M. Bąk, C. de Stasio).
2.2. Referaty na konferencjach i seminariach międzynarodowych w ramach realizowanych projektów badawczych
1.    Polish transport system and the role of maritime sector - Port Logistic Opportunities In Hispano-Polish Relations. Seminarium międzynarodowe, Sopot 13.11.2006, (wspólnie z: J.Burnewicz, A.Koźlak).
2.    Review of important issues in transport policy. CATRIN workshop, VTI, Stockholm 26-27.09.2007.
3.    Cohesion and Peripherality in the Enlarged EU. Workshop realizowany w ramach polsko-hiszpańskiego projektu Transport Demand Forecasts and Modal Split Patterns in the Traffic between the Iberian Peninsula and Eastern Europe, Sopot 15th of February 2007.
4.    Description of Polish ports, costs of transport and commercial relations between Poland and Spain - workshop realizowany w ramach projektu Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk, Vigo 28-29.11.2007.
5.    Data availability for research on cost allocation practices in the new member states. CATRIN workshop, Rome, 9-10 April 2008, (wspólnie z: M.Bąk).
6.    To be a new member state - what does it mean for pricing policy. CATRIN workshop, Rome, 9-10 April 2008, (wspólnie z: M.Bąk).
7.    Road infrastructure case study for Poland. Presentation in the CATRIN workshop, Bern, 30 September - 1 October 2008, (wspólnie z: M.Bąk).
8.    Results of questionnaire analysis of Polish commercial companies trade relations with Spain, SEAMOTRA workshop, Szczecin, listopad 2008.
9.    Integrated ticketing and pricing. Current practice in Poland, INTERCONNECT workshop, Barcelona, 9-11 December 2009,(wspólnie z M. Bąk).
10.    TriCity case study. INTERCONNECT Consortium meeting, University of Gdansk, Sopot, 9-10 May 2011, (wspólnie z M. Bąk i B. Pawłowską).
11.    Initial workplan for WP6 Assessment. COMPASS Consortium meeting, Edinburgh Napier University, Craiglockart 23-25 November 2011, (wspólnie z M.Bąk).
12.    Workplan for dissemination activities. ORIGAMI consortium meeting, Edinburgh Napier University, Craig House, 15-17 March 2011, (wspólnie z M.Bąk).
13.    Progress in WP9 Dissemination. ORIGAMI meeting, ISIS,  Rome, 16-17 stycznia 2012, (wspólnie z M.Bąk).
14.    Progress in WP6 Assessment. COMPASS meeting, MCRIT, Barcelona 14-16 marca 2012.
15.    Future research needs ORIGAMI meeting, Uniwersytet Gdanski, Sopot, 27-29 czerwca 2012, (wspólnie z M.Bąk).
16.    Case study Future interurban public transport in warminsko-mazurskie voivodship. COMPASS meeting, Vienna University of Technology,  Vienna, 12-14 września 2012.
17.    SURVEYS in WP6 Assessment. COMPASS meeting, Vienna University of Technology, Vienna, 12-14 września 2012.
18.    WP9 Plans for final conference. ORIGAMI meeting, MCRIT, Barcelona, 17-19 października 2012, (wspólnie z M. Bak).
19.    Initial assessment of future research needs. ORIGAMI meeting, MCRIT, Barcelona, 17-19 października 2012, (wspólnie z M. Bak).
20.    Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic
Impacts of Transport Infrastructure Investment, ICEU workshop, Sopot 20-21 Marzec 2014.
21.    New policy approaches to capture wider economic benefits for improving competitiveness, ICEU final conference, European Commission, Brussels 15.09.2014 (wspólnie z B.Pawłowską).
2.3. Referaty na konferencjach krajowych
1.        Ujęcie modelowe współczynnika skłonności do ryzyka, referat na: IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy", Serock, 17-19 maja 2004 r. (wspólnie z E.Pankau).
2.    Możliwość zastosowania strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - bariery i czynniki ograniczające, referat na: Konferencja "Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym", Mikołajki 10-12 maja 2004 r.
3.    Wpływ ryzyka kraju na  pozyskanie kapitału prywatnego w transportowych projektach inwestycyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, referat na: Konferencja naukowa Katedr Transportu i Logistyki "Dostosowanie polskiego transportu do UE. Sukcesy, porażki i kierunki". Sopot, 24-25 maja 2004 r.
4.    Zadania menedżera ryzyka w  zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, referat na: Konferencja "Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy". Mikołajki, 14-16.09.2005.
5.    Wykorzystanie macierzy ryzyka w ocenie inwestycji w infrastrukturę transportu w świetle zasad oceny ryzyka w transportowych projektach infrastrukturalnych Unii Europejskiej, referat na:. "Polski transport w europejskiej perspektywie". XIII konferencja z cyklu: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej, Sopot, 23-24 maja 2005.
6.    Ocena wojewódzkiej peryferyjności transportowej w pasażerskich przewozach kolejowych i lotniczych, referat na: XV Konferencja Naukowa Katedr TiL "Dostosowanie polskiego transportu do UE: Nowa jakość transportu i logistyki po akcesji do UE" Sopot 23-24.05.2006.
7.    Ocena kosztów wykorzystania infrastruktury transportu drogowego w Polsce, referat na: IV Konferencja naukowo - techniczna "Systemy transportowe", Katowice, 6.09.2006, (wspólnie z: M.Bąk).
8.    Współczesne badania transportowe na świecie i metody ich rozpowszechniania. Implikacje dla Polski, referat na: Konferencja "Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka". Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, 15-16.11.2007, (wspólnie z: M.Bąk).
9.    Opodatkowanie infrastruktury transportu drogowego, referat na: Konferencja naukowa z cyklu "Przedsiębiorczość" - "O nowy ład podatkowy w Polsce", Mikołajki, 05.2007.
10.    Warunki wykorzystania żeglugi w obsłudze wymiany handlowej między Polską a Hiszpanią, referat na: IX Konferencja Naukowa "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", Sopot, 5 grudnia 2008, (wspólnie z: M.Bąk, B.Pawłowską).
11.    Strategia ryzyka jako element strategii ochrony wartości w przedsiębiorstwie, referat na: XVI Kongres Controllerów "Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wartość", Gdynia 28.05.08.
12.    Współczesne tendencje w światowych przewozach towarowych a wzrost gospodarczy, referat na: XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów "Koniunktura gospodarcza - jak daleko do recesji?", Ustronie 25-26.09.08.
13.    Ryzyko w działalności przedsiębiorstw po wprowadzeniu euro w Polsce, referat na: Konferencja "Polska w strefie euro - szanse i zagrożenia", Mikołajki, 5-7 maja 2008.
14.    Warunki urealnienia opłat za użytkowanie infrastruktury transportu w Polsce, referat na:. Konferencja naukowo-techniczna "Systemy transportowe. Teoria i praktyka". Katowice, 23 września 2008 r.
15.    Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu, referat na: "Transport w gospodarce opartej na wiedzy" Szczyrk, 17-18 listopada 2008 r.
16.    Model wyceny kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu kolejowego w Polsce. Referat na  VIII Międzynarodową Konferencję "Euro-Trans 2008 Transport: Ekonomika i biznes", Warszawa 17-18 września 2008 r.
17.    Ryzyko i instrumenty ograniczania ryzyka w prywatnych inwestycjach infrastrukturalnych w regionach peryferyjnych, referat na Konferencję międzynarodową "Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego" Wałcz, 26-27 maja 2009 r.
18.    Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie, referat na: Międzynarodowa konferencja katedry Finansów SGH "Przedsiębiorczość", Mikołajki 11-13.05.2009.
19.    Metoda optymalizacji efektywności działania przedsiębiorstwa transportowego przez wprowadzenie funkcji menedżera ryzyka, referat na: konferencja "Systemy transportowe - teoria i praktyka", Katowice 22.09.2009.
20.    Efektywność funkcjonowania systemów opłat za użytkowanie infrastruktury transportu , referat na: Konferencja międzynarodowa "Logitrans 2009", Szczyrk 15-17.04.2009.
21.    Inwestycje w sieci TEN-T jako narzędzie przezwyciężania barier rozwoju infrastruktury w regionie bałtyckim - referat na Konferencja Naukowa "Logmare 2009", Gdynia 19 - 20 listopada 2009 r.
22.    Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie Morza Bałtyckiego, referat na: Konferencja Naukowa "Logmare 2009", Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 19 - 20 listopada 2009 r. (wspólnie z A. Koźlak).
23.    Ryzyko a efektywność gwarancji publicznych w transporcie, referat na: Konferencja "Transport w gospodarce opartej na wiedzy", Katowice-Szczyrk, 23-24.11.2009.
24.    Skuteczność metod oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie Unii Europejskiej, referat na: VII Konferencja "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka", Politechnika Śląska, Katowice 2010 r..
25.    Błędy w praktyce oceny ryzyka w rzeczowych projektach inwestycyjnych, referat na: Konferencja "InfoGlobMar 2010", Sopot, 14-15.10.2010.
26.    Ryzyko jako czynnik decyzyjny w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, referat na: Konferencja "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 2-4.09.10.
27.    Problemy integracji długodystansowych przewozów kolejowych i transportu miejskiego w kontekście poprawy efektywności transportu pasażerskiego, referat na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową, QSET (Quality, safety and ecology in transport) 2011, Niepołomice15-17 czerwca 2011, (wspólnie z M.Bak, B. Pawłowską).
28.    Zintegrowany bilet jako instrument integracji różnych rodzajów transportu miejskiego, referat na V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Zintegrowany system transportu miejskiego", Wrocław 12-13 maja 2011, (wspólnie z M.Bąk, B.Pawłowską).
29.    Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej, referat na Europejski Kongres Transportowy EPST i X Międzynarodową Konferencję EURO-TRANS 2011 "Konkurencyjny i zrównoważony transport - po kryzysie, co dalej?", Warszawa 10-11.10.2011, (wspólnie z M.Bąk, B.Pawłowską).
30.    Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, referat na Międzynarodową konferencję naukową "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" Karpacz 1-3 września 2011 r.
31.    Rozwiązania usprawniające integrację krótko i długodystansowego transportu pasażerskiego, referat na VIII Konferencję naukowo - techniczną "Systemy transportowe. Teoria  i praktyka", Katowice  26 września 2011 r., (wspólnie z M.Bak, B.Pawłowska).
32.    Scenariusze rozwoju powiązań międzygałęziowych w transporcie pasażerskim Unii Europejskiej, referat na  Konferencja naukowa "Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach", Szczyrk     28-29 listopada 2011 r., (wspólnie z M.Bak, B.Pawłowską).
33.    Podział ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie, referat na: IV Konferencja Naukowa "InfoGlobMar’11", Sopot , 13 Października 2011.
34.    Wpływ organizacji ekologów na realizację projektów inwestycyjnych w infrastrukturze transportu, referat na konferencję: "Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej", Katowice 3-4.12.12.
35.    Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki, referat na - VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego, Warszawa, 22 Października 2012.
36.    Rola studium wykonalności projektu infrastrukturalnego w ocenie ryzyka, referat na konferencję: "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz 3-5 września 2012.
37.    Wykorzystanie metody Monte Carlo w ocenie ryzyka inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, referat na - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "InfoGlobMar 2013", Sopot 14.06.2013.
38.    A Framework for risk analysis in infrastructure projects, referat na konferencję Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Karpacz 03-05 września 2014.
39.    Praktyka oceny kosztów i korzyści w transportowych projektach infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, referat na konferencję Eurotrans 2014, Szczecin 13.05.2014.


3 Opracowania dla praktyki

1.    Diagramy w Excelu, "Excel w praktyce", nr 38, wyd. "Wiedza i Praktyka", Warszawa, czerwiec 2006 ISBN 83-7468-374-0
2.    Prognozowanie w Excelu, "Excel w praktyce", nr 35, wyd. "Wiedza i Praktyka", Warszawa, marzec 2006 ISBN 83-7468-275-2
3.    Prognozowanie - kontrola realizacji planu sprzedaży w Excelu. "Excel w praktyce", nr 37, wyd. "Wiedza i Praktyka", Warszawa, maj 2006 ISBN 83-7468-357-0
4.    "Excel w zarządzaniu" - opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2008.
5.    "Excel w zarządzaniu i finansach" - opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2010.

4. Naukowe projekty badawcze

4.1. Prace projektowe międzynarodowe w Programach Ramowych Unii Europejskiej


Projekt badawczy SPECTRUM (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures). Contract no GMA2/2000/32056-SI2.335673, 5th Framework Program RTD; (http://www.its.leeds.ac.uk/projects/spectrum/summary.html)
           
1. Input to the Inception report, ITS, Leeds 2002, stron 10;    J. Burnewicz,
M. Bąk, E.  Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
2. Methodology of transferability and questionnaire analysis, ITS, Leeds 2003, stron 30; J. Burnewicz, M. Bąk, E. Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
3. Transferability of EU transport instruments and scientific methods to the Accession Countries. Report on past experience, ITS, Leeds 2004,  stron 114; J. Burnewicz, M. Bąk, E.  Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
4. Regulatory framework for adjustment and transfer of transport instruments, ITS, Leeds 2003, stron 16; J. Burnewicz, M. Bąk, E.  Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
5. Barriers in implementation of transport policy instruments in acceding countries, ITS, Leeds 2004, stron 12; J. Burnewicz, M. Bąk, E.  Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
6. WP5: Accession processes and transport sector in CEECs, ITS, Leeds 2004, stron 18; P. Borkowski
7. Transferability in SPECTRUM case studies context, ITS, Leeds 2005, stron 30; J. Burnewicz, M. Bąk, E.  Adamowicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
8. Report on analysis of determinants influencing transferability of transport policy instruments in the new member states and candidate countries. Appendix to Task 5.2 report, ITS, Leeds 2005, stron 21; J. Burnewicz, M. Bąk, E.  Adamowicz,
P. Borkowski, B. Pawłowska
9. Transferability of the SPECTRUM framework: theory and practice. Deliverable 11, ITS, Leeds 2005, stron 131;    P.Timms, Ch.Kelly, J.Burnewicz, E.Adamowicz, M.Bak, P.Borkowski, C.Sessa, P.Daschuetz, T.Jarvi, B.Kovari, F.Meszaros, B. Pawłowska

Projekt badawczy GRACE (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation). Contract no TREN/05/FP56TR/S07.41290/006222. 6th Framework Programme; (http://www.grace-eu.org/)
           
12. Methodology paper. Elaborating transport accounts in new member, VTI, Stockholm, September 2006, stron 64;    R.de Jong, C.Ruijgrok, M.Martens, K.Tanczos, A.Torok, F.Meszaros, H.Link, J.Burnewicz,  P.Borkowski, M. Bąk,
B. Pawłowska
13. Case study 1.2C: Road infrastructure cost in Poland. Annex to Deliverable D3. Marginal cost case studies for road and rail transport. VTI, Stockholm, October 2006, stron 23;    M.Bąk, P.Borkowski, G.Musiatowicz-Podbial, H.Link,
14. Polish Case Study. Annex to Methodology paper. Elaborating transport accounts in new member, VTI, Stockholm, September 2006, stron 26;    J.Burnewicz, P.Borkowski, M. Bąk, B. Pawłowska
15. Input to final report. Conclusions and recommendations for new member states, VTI, Stockholm December 2007; J. Burnewicz, M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
   
Projekt badawczy CATRIN Cost Allocation of TRansport INfrastructure cost  Contract no. 038422  6th Framework Programme; (http://www.catrin-eu.org/)

16. Questionnaires on cost allocation of transport infrastructure costs in New Member States - elaboration and analysis, VTI, Stockholm, November 2007; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
17. Current policy and charges in transport in new member states, VTI, Stockholm, December 2007; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
18. Data availability for cost allocation in national and international statistic, UG, Sopot December 2007, VTI Stockholm, March 2008;    M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska, R. Enei
19. Data availability for research on cost allocation practices in the new member states. Deliverable D5, VTI, Stockholm, February 2008; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
20. To be a new member state - what does it mean for pricing policy. Deliverable D4, VTI, Stockholm, March 2008, stron 170, M. Bąk, P. Borkowski, J. Burnewicz,
B. Pawłowska, R. Enei
21. Marginal cost of road maintenance and renewal in Poland. Annex 2 to Deliverable D6 Road Cost Allocation for Europe: Recommendations and open questions. Funded by the Sixth Framework Programme. VTI, Stockholm, January 2009, M.Bąk, P.Borkowski
22. Final report: Conclusions and recommendations, Deliverable D12, project CATRIN (Cost Allocation of TRansport INfrastructure cost),VTI, Stockholm, May 2009;    M. Bąk, J. Burnewicz, P. Borkowski, B. Pawłowska, G. Lindberg
   
Projekt badawczy INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), Grant Agreement no 233846 , 7th Framework Programme EU; (http://www.interconnect-project.eu/)

23. Contribution to the report: Milestone M2.2  Revised List of Evidence from the Initial Identification of Sources. INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, September 2009; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
24. Contribution to the report: Milestone M2.4 Availability and utility of analytical techniques. INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), Co-funded by FP7. TRT Trasporti e Territorio, Italy, December 2009; M. Bąk, J. Burnewicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
25. Input to Deliverable 2.1 status quo in interconnections for passengers, INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, January 2010; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
26. Input to Interconnect Milestone 2.2. Appendix Database. Literature dealing with interconnectivity problems, Sopot May 2010; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
27. Input to Milestone 3.3 Initial assessment of Solutions", Sopot, May 2010; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
28. Tricity case study report, WP4 Case studies, Sopot, September 2010; M. Bąk
P. Borkowski, B. Pawłowska
29. Input to Deliverable 4.1 Factors affecting interconnectivity in passenger transport, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, October  2010; M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
30. Input to WP6 Dissemination and Exploitation, Interconnect web questionnaire, Polish stakeholders. Sopot, October-November 2010; M. Bąk, J. Burnewicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
31. Deliverable 3.1: An Analysis of Potential Solutions for Improving Interconnectivity of Passenger Networks, WP3, INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, March 2011; P. Bonsall, P. Abrantes, C. Bielefeldt, S. Maffii, B. Mandel, B. Matthews, J. Shires, O. Schnell, C. de Stasio, M.Bąk, P.Borkowski, J.Burnewicz, B. Pawłowska
32. Deliverable D5.1: Impacts of improved interconnectivity on a European scale, INTERCONNECT project, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011; A. Sitran, S. Maffii, C. de Stasio, O. Schnell, B. Mandel, C. Bielefeldt, G.Wilmsmeier, A. Ulied, O. Biosca, P. Thisgaard, M. Bąk, P. Borkowski, J.Burnewicz, B. Matthews, J. Shires, B. Pawłowska
33. Deliverable D5.4: Input to: Thisgaard, P. et al, “Conclusions and Recommendations from the INTERCONNECT Project, INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.    M. Bąk, J. Burnewicz, P. Borkowski, B. Pawłowska
   
Projekt badawczy ORIGAMI, Grant Agreement no TCPO-GA-2010-265600 (OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES), 7th Framework Programme EU; (http://www.origami-project.eu/)

34. Deliverable D9.3: Initial Dissemination and Use Plan, ORIGAMI, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, April 2011;    M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
35. An overview of data sources on travel behaviour available in the EU new member states, ORIGAMI working paper within WP3, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, January 2012;    M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
36. Deliverable D9.3: Initial Dissemination and Use Plan - update, of ORIGAMI, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, September 2012;    M. Bąk, P. Borkowski, B. Pawłowska
37. Research gaps. ORIGAMI working paper within WP8, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, September 2012    M. Bąk, P. Borkowski, J. Burnewicz
   
Projekt badawczy COMPASS, Grant Agreement no TCPI-GA-2011-284722-COMPASS (Optimised Co-Modal Passenger Transport For Reducing Carbon Emissions), 7th Framework Programme EU (http://www.fp7-compass.eu/)

38. Input to WP5 Operator-side data collection potentials with ICT. Coach, COMPASS working paper, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, November 2012; E. Adamowicz, M. Bak, P. Borkowski, A. Koźlak, J. Burnewicz, B. Pawłowska
39. Input to WP5 Examples of solutions and factsheets, COMPASS working paper, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, November 2012;    E. Adamowicz, M. Bak, P. Borkowski, A. Koźlak, J. Burnewicz, B. Pawłowska
40. Selection of regions for case studies, COMPASS working paper,. Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, November 2012; April 2012.    P. Borkowski, A. Koźlak
41. Agreement on general design of surveys, Milestone 6 of COMPASS, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, October 2012; M. Bak, P. Borkowski
42. Finalised criteria for case study assessments, Milestone 8 of COMPASS, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, November 2012;    M. Bąk, P. Borkowski
43. First results from user survey for use by case studies, Milestone MS11 of COMPASS, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, August 2013; P. Borkowski, M. Bak
44. Transferability of Solutions, Working Paper of COMPASS, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, September 2013;    M. Bak, P. Borkowski, C. de Stasio, C.Di Bartolo, M. Brambilla, S. Maffii
45. COMPASS - Final results and Conclusions, Deliverable 2.1 of COMPASS, Co-funded by FP7.  TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, November 2013;    C. Bielefeldt, M. Bak, P. Borkowski, M. Carreno, B. Matthews, K. Stewart, G. Caramanico, J. Cooper, R. Enei, O. Biosca, T. Shibayama, C. de Stasio, O. Schnell
   
Projekt badawczy I-C-EU, (Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe), Project Number 314395 , 7th Framework Programme EU; (http://www.i-c-eu.eu/)

46. Issues of defining and analyzing the competitiveness in relation to different economic scales: a literature review, I-C-EU working paper, Co-funded by FP7,  Transport&Mobility Leuven LN , Leuven, December 2012;    E. Adamowicz, M. Bak, P. Borkowski, J. Burnewicz, A. Koźlak, B. Pawłowska
47. Summary of the Mid-Term Workshop, D 4.2 I-C-EU working paper, Co-funded by FP7,  Transport&Mobility Leuven LN , Leuven, October 2014.    B. Pawlowska, P. Borkowski, A. Kozlak, M. Smit, O. Betancor, A. Hernández, P. Socorro, J. Purwanto, C. Heyndrickx, J. Kiel, R. Fiedler
48. A review of EU policy approach to improve international competitiveness in Europe, D4.1 I-C-EU working paper, Co-funded by FP7,  Transport&Mobility Leuven LN , Leuven, August 2013.    A.Kozlak, B. Pawlowska, P.Borkowski, M. Bak, J. Burnewicz, E. Adamowicz
49. Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic, D4.3 I-C-EU working paper, Co-funded by FP7,  Transport&Mobility Leuven LN , Leuven, July 2014.    P. Borkowski, E. Adamowicz, B. Pawłowska, A. Kozlak, J. Burnewicz
   

Projekt badawczy HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment,  6th Framework Programme )- ekspertyza na rzecz konsorcjum realizującego projekt;
50. The current practice of transport project appraisal in Poland, . Sopot 2005.    M. Bak, J. Burnewicz, P. Borkowski

4.2. Inne projekty badawcze


RAPORTY INNYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH - MIĘDZYNARODOWYCH
   
Ex ante evaluation of TEN-T Multiannual Programme 2007-2013. Ex-ante Evaluations and Impact Assessments.  Contract no TREN/A1/46-2005

1. Road Safety Assessment in Poland, Bruksela 2007. P. Borkowski, M. Bąk, J. Burnewicz
   
Projekt badawczy polsko-hiszpański “Transport Demand Forecasts and Modal Split of the Traffic between the Iberian Peninsula and Eastern Europe" finansowany przez hiszpańskie Ministerstwo Transportu

2. Cohesion and peripherality in the enlarged EU, Sopot 2006, stron 66;    M. Bąk,
P. Borkowski, A. Koźlak, E. Adamowicz, J. Burnewicz, B. Pawłowska
3. Description of instruments affecting peripherality and analysis of their effectiveness TASK 2.2., Sopot, grudzień 2007, stron 106; M. Bąk, P. Borkowski,
A. Koźlak, E. Adamowicz, J. Burnewicz, B. Pawłowska

Projekt badawczy polsko-hiszpański “Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk" (SEAMOTRA) finansowany przez hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju

4. Study of Polish ports, commercial relations between Poland and Spain and transport costs. Sopot, November 2007, stron 65; J. Burnewicz, E. Adamowicz, M. Bąk, P. Borkowski, E. Czermański, O. Debicka, A. Koźlak, S. Szwankowski, B. Pawłowska
5. Study of Polish commercial companies trade relations with Spain - poll results and analysis,  Sopot,  November 2008, stron 30;    P. Borkowski, B. Pawłowska
6. Badanie kwestionariuszowe kosztów i czasu przewozu w relacji Polska - Hiszpania w transporcie drogowym, Sopot 2008; P. Borkowski , A. Koźlak, B. Pawłowska
7. Badania ankietowe na temat wykorzystania usług transportowych w obsłudze polsko-hiszpańskiej wymiany handlowej i możliwości wykorzystania żeglugi krótkiego zasięgu pomiędzy portem w Vigo a portami polskimi, Sopot, wrzesień 2008;    J. Burnewicz, E. Adamowicz, M. Bąk, P. Borkowski, A. Koźlak, B. Pawłowska
8. Study of Ports of Gdansk and Gdynia  Position in Regard to Viability of Short Sea Shipping Line Between Vigo and Ports of Gdansk and Gdynia, Maszynopis komputerowy, Sopot  Marzec 2009, stron 38;    P. Borkowski, B. Pawłowska
9. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis for the proposed short sea shipping line between Vigo (Spain) and Gdansk/Gdynia(Poland), shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Vigo, March 2009, stron 18; E.Adamowicz,, M.Bak, P.Borkowski, J.Burnewicz, A.Koźlak, B. Pawłowska

Projekt Komisji Europejskiej SoNorA - South-North Axis project (Improving transport infrastructure and services across Central Europe)

10. Assessment and quality control of project deliverables outputs as member of the Project University Think Tank; P.Borkowski, M. Bąk

The interrelationship between the Structural Funds and the provision of SGI and SGEI and the potential for cross-border service delivery", IP/B/REGI/IC/2009-013, European Parliament, PPMI -Public Policy and Management Institute (Vilnius)

11. Pilot Case Study Kleszczow-Sosnica, Brussels 2010;    P. Borkowski, D. Tłoczyński


RAPORTY INNYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH - KRAJOWYCH

Ministerstwo Środowiska
1. Zagrożenia i ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych, w ramach: Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010; P.Borkowski

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2. Uwarunkowania rozwoju multimodalnych planerów podroży i transportowych usług informacyjnych w Polsce    P.Borkowski, M. Bąk, B. Pawłowska, J. Burnewicz

Uniwersytet Gdański
3. Zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Gdańskim, Gdańsk 2012. P.Borkowski,
J. Winiarski

Zainteresowania
 • Ryzyko w inwestycjach infrastrukturalnych
 • Finansowanie infrastruktury transportu
 • Innowacje w transporcie i infrastrukturze
 • Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach
 • Jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka
Inne