dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia i Rady Wydz. Ekonomicznego UG

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- członek Rady Naukowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

- członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

KONSULTACJE w semestrze letnim:

 

wtorki 18.30-20.00

 

dla niestacjonarnych: 24.02.2024 (sob) 16.45-17.45; 7.04.2024 (niedz) 10.45-11.30; 12.05.2024 (niedz) 10.45-11.30.

 

Egzaminy poprawkowe:

RYNEK PIENIĘŻNY I KAPITAŁOWY:

stacjonarne: 20.02.2024 - godz. 18.30, s. B411

niestacjonarne: 24.02.2024 - godz. 16.45 - aula B

 

 

 

 

 

Link awaryjny

 - zdalnie w Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGViNDUwNzEtZTczYS00Nzc0LTkxMDgtYTFiMDA5MGZlZDVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d