dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje z dnia 27 czerwca zostają przeniesione na 26 czerwiec na godzinę 15.00.

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 odbywają się we wtorki w godzinach 18.00 - 19.30 on-line w Teamsach. Link do konsultacji poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFhMmI0MTktN2ZjZS00NWU1LTk2ZTctYzcyNTZhMjI4OTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%229348a90e-6cb5-436f-82f0-de0034a76bf0%22%7d

Identyfikator spotkania: 395 110 437 166
Kod dostępu: wvfWWb