dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058 523-1326
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
323
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Kariera

stopień doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna pt. Funkcjonowanie rynków usług portowych)

stopień doktora nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska pt. Metody badania ekonomicznej efektywności inwestycji w portach morskich)

studia magisterskie na specjalności Ekonomika i organizacja transportu morskiego

Publikacje

1.       Organizacja i eksploatacja portów morskich (ćwiczenia), Wydawnictwo UG, Gdańsk 1991

2.     H. Klimek, Czy potrzebna jest koordynacja rozwoju portów morskich, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1995, nr 6

3.      H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Inwestycje w polskich portach morskich, "Inżynieria Morska i Geotechnika" 1997, nr 6

4.        H. Klimek, M. Nowicki, Organizacja i eksploatacja portów morskich. Podręcznik do ćwiczeń, Gdańsk 1998

5.      H. Klimek, Autostrady w Polsce - szansa na sukces, czy zagrożenie dla polskich portów morskich, "Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 1999

6.      H. Klimek, Problemy budowy platformy logistycznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 2000

7.      H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Przystosowanie sfery eksploatacyjnej w portach Gdańska i Gdyni do integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 2000

8.  H. Klimek, Rozwój sieci dróg kołowych równoległych do drogi wodnej E-70 w świetle perspektyw Elbląga jako węzła transportowego połączeń tranzytowych rzeczno-morskich w relacji wschód-zachód, Gdynia 2002

9.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Globalizacja a problem wyboru modelu zarządzania
i strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 2002

10.  H. Klimek, Organizacje wirtualne w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, (w:) Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, pod red.
L. Drelichowskiego, A. Januszewskiego i G. Dzieży, Bydgoszcz-Ciechocinek 2003

11.  H. Klimek, T. Nowosielski, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu morskiego, (w:) Ekonomika transportu, pod red. K. Szałuckiego, Wrocław 2003

12.  Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003 (współautorstwo)

13.  H. Klimek, Strategie polskich portów morskich, (w:) Handel morski i turystyka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 2003

14.  H. Klimek, Miejsce rynku w procesach gospodarowania, (w:) Rynki międzynarodowe
i gospodarka globalna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Morskiego", Gdańsk 2004

15.  H. Klimek, Handel morski suchymi ładunkami masowymi, "Namiary na Morze i Handel" 2005, nr 24

16.  H. Klimek, Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych, (w:) "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość", Gdańsk 2006

17.  H. Klimek, Inwestycje infrastrukturalne jako warunek włączenia polskich portów morskich do sieci autostrad morskich w Regionie Morza Bałtyckiego, (w:) Program UE - "Autostrady Morskie" szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim i Północnym, pr. zbior. pod red. nauk. K. Chwesiuka, Szczecin 2006

18.  H. Klimek, Konkurencyjność portów morskich w Gdańsku i Gdyni na bałtyckim rynku usług portowych, (w:) Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, pod red. E. Ignaciuk
i J. Stefaniak, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006

19.  H. Klimek, Globalizacja a badania rynku, (w:) "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość", Gdańsk 2007

20.  H. Klimek, T. Nowosielski, Rozwój infrastruktury dostępu do polskich portów morskich niezbędnym czynnikiem poprawy ich konkurencyjności, (w:) Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej, pod red. K. Chwesiuka, Szczecin 2007

21.  H. Klimek, Przekształcenia strukturalne w polskich portach morskich, (w:) Dylematy
i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pod red. J. Frycy i D. Wach, Gdańsk 2007

22.  Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej,
J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, autorstwo podrozdziału 3.3.7. Organizacje wirtualne w łańcuchach logistycznych (12 str.)

23.  H. Klimek, Autostrady morskie w sieci transportowej Unii Europejskiej, "Namiary na Morze
i Handel" 2007, nr 2

24.  H. Klimek, T. Nowosielski, Porty morskie jako strategiczne węzły europejskiej sieci transportowej, (w:) Wspólna europejska a polska polityka morska, pod red.
J. Kujawy, T. Gutowskiego, H. Klimek, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

25.  H. Klimek, Strategia rozwoju polskich portów morskich, (w:) "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", tom V, Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2008

26.  H. Klimek, Usługi portowe jako przedmiot wymiany na rynku, (w:) Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. nauk. A. Panasiuk,
K. Rogoziński, tom II, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008

27.  H. Klimek, Klastry jako narzędzia wspierania innowacyjności, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek,
T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, FR UG, Gdańsk 2008

28.  H. Klimek, Autostrady morskie jako składniki układu sieci transportowej Unii Europejskiej, (w:) Gospodarka i społeczeństwo w państwach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. nauk. B. Możejko, Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2008

29.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Polish ports development policy on the competitive market of port service, (in:) Competitives in Maritime Transport and Seaports, Gdańsk 1999

30.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Changes in Utilisation in the Ports of Gdańsk and Gdynia, (in:) Poland’s Maritime Sector Ten Years after Transition, "International Shipping Series No. 3", Plymouth 2001

31.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Adaptation of Exploitation Sphere in the Ports of Gdańsk and Gdynia to Integration with European Union, (ed. by M. Roe), Institute of Marine Studies University of Plymouth 2001

32.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Logistic Centres of Distribution in Seaports and in the Hinterland, (in:) Current Issues in Port Logistic and Intermodality, Antwerp 2002

33.  H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, The Logistics-distribution Centre in the Port of Gdańsk as a Stimulator of the Port, Port Town and Region’s Development, (in:) New Trends in Maritime Transport Sector in Poland and Turkey, Gdańsk 2002

34.  H. Klimek, Transport Corridors in the Baltic Sea Region, "Baltic Transport Journal" 2006,
No 1

35. H. Klimek, Funkcjonowanie rynków usług portowych, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

36. H. Klimek, Polskie porty morskie - aktywni uczestnicy lądowo-morskich łańcuchów transportowych, (w:) Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Gdańsk 2011

37. H. Klimek, T. Nowosielski, S. Szwankowski, Rynek usług transportu morskiego z uwzględnieniem Polski, (w:) Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój, red. nauk. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012

38. J. Dąbrowski, H. Klimek, Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich, "Współczesna Gospodarka" 2012, nr 1, http://www.wspolczesnagospodarka.pl

39. H. Klimek, J. Dąbrowski, Funkcja logistyczna portów morskich, "Logistyka" 2012, nr 4

40. H. Klimek, Program rozwoju portów morskich w Polsce, (w:) Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, red. nauk. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Gdańsk 2013

41. H. Klimek, J. Dąbrowski, Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, "Logistyka" 2013, nr 5

42. H. Klimek, A. Michalska, Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju, (w:) Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, red. nauk. H. Klimek, T. Nowosielski, PTE, Gdańsk 2013 

43. J. Dąbrowski, H. Klimek, A. Kaliszewski, Orientacja logistyczna operatorów portowych na przykładzie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego sp. z o.o., (w:) Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim, pr. zbior. pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013

 

 

 

Zainteresowania

Organizacja, eksploatacja i ekonomika portów morskich, funkcjonowanie rynków usług portowych, polityka portowa, rynek usług, badania rynku, logistyka

Inne