dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Studia wyższe: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu, kierunek Ekonomika i Organizacja Transportu, 1983-1990, praca magisterska pt. Polityka żeglugowa USA w latach 80-tych, tytuł zawodowy magistra ekonomii, wrzesień 1990.
Asystent: w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu / Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego,  1991 – 1999.
Stopień doktora nauk ekonomicznych: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, kwiecień 1999, praca doktorska pt. Informacje rynkowe w procesie zarządzania marketingowego. Analiza wzorców korzystania z informacji rynkowych oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne firm.
Adiunkt: w Katedrze Makroekonomii,  1999 - 2008.
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, maj 2008, praca habilitacyjna pt. Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Gdańsk 2004.
Profesor nadzwyczajny: w Katedrze Makroekonomii, od listopada 2008.

Publikacje

Praca habilitacyjna:

M. Szczepaniec: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych. Wyd. UG, Gdańsk 2004.

 

Artykuły naukowe (wybrane):

M. Szczepaniec, J. Zaucha: Conclusions on experimental simulations concerning SME financial decision making. Recommendations for public policy. W: Behavioral finance of entrepreneurship: how can framing influence financial decisions of entrepreneurs? / eds. Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon. The Foundation for the Development of Gdansk University, 2011, [ISBN: 978-83-7531-200-3].

M. Szczepaniec,T. Jurkiewicz: Oddziaływanie framingu na skłonność do zaciągania kredytu inwestycyjnego; w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Praca pod red. P. Kulawczuka i A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 [ISBN 978-83-7531-089-1].

M. Szczepaniec:  Oddziaływanie bodźców w zakresie zwiększenia dostępu do kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw - analiza wybranych badań; w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Praca pod red. P. Kulawczuka i A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 [ISBN 978-83-7531-089-1].

M. Szczepaniec,T. Jurkiewicz:  Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach. "Gospodarka Narodowa", XI-XII, 2009 [ISSN 0867-0005].

M. Szczepaniec,T. Jurkiewicz:  Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach. "Polityka Społeczna", XXXVI (425), nr 8, sierpień 2009 [ISSN 0137-4729].

M. Szczepaniec: Kapitał ludzki jako kluczowe źródło bogactwa. Rozdział w monografii pt. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Teoria i praktyka. Pod. red. P. Kulawczuka i E. Kwelli, Sopot 2008 [ISBN 978-83-7531-092-4].

M. Szczepaniec: Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych. "Bank i Kredyt", Nr 7/2007.

M. Szczepaniec: Relacje kredytowe banków z małymi i średnimi firmami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 459 (Nr 6) 2007.

M. Szczepaniec: Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. "Gospodarka Narodowa", 3 / 2006.

M. Szczepaniec: Problemy z płynnością w małych i średnich firmach. "Pieniądze i Więź", 4 zima 2005.

M. Szczepaniec: Proces wyboru banku w segmencie małych i średnich firm. "Marketing i Rynek", 12 / 2005.

M. Szczepaniec: Relationship management - nowy model obsługi klientów w bankowości korporacyjnej. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych "Innowacje w marketingu", Uniwersytet Gdański, Sopot, Październik 2005 [ISBN 83-89786-46-X].

M. Szczepaniec: Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych. "Bank i Kredyt", 3 / 2003.

M. Szczepaniec: Lojalność klientów banków w świetle badań empirycznych. "Marketing i Rynek", 1 / 2003.

M. Szczepaniec: Informacje rynkowe a sukces ekonomiczny firmy. "Marketing i Rynek", 2 / 2000.

 

Zainteresowania

1.gospodarka oparta na wiedzy;

2.kapitał ludzki;

3.kapitał relacyjny;

4.przedsiębiorczość (małe i średnie firmy);

5.marketing relacyjny;

6.bankowość;

7.sektor informacyjny;

8.innowacje;

9.ekonomia behawioralna,

10.ekonomika przestępczości.

Inne

 

 Egzaminy poprawkowe (online)


Makroekonomia 1

środa 15.02.2023,  godz. 9:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFlMjU0NGUtZDY0Ni00MDRmLTgxZmMtMzgzNDMwZWQxYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

 

Makroekonomia 3 dzienne

środa 15.02.2023,  godz. 10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJkMmYwNjgtYTJiNS00NTlkLTkwNWUtOGIyNzdmNTVkMzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

Makroekonomia 3 zaoczne

sobota 18.02.2023,  godz. 9:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmMTIxYjctYjg2NC00N2UyLTlkZTktMDVmNGJlMDJkOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d