dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzaminy poprawkowe (online)


Makroekonomia 1

środa 15.02.2023,  godz. 9:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFlMjU0NGUtZDY0Ni00MDRmLTgxZmMtMzgzNDMwZWQxYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

 

Makroekonomia 3 dzienne

środa 15.02.2023,  godz. 10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJkMmYwNjgtYTJiNS00NTlkLTkwNWUtOGIyNzdmNTVkMzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

Makroekonomia 3 zaoczne

sobota 18.02.2023,  godz. 9:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmMTIxYjctYjg2NC00N2UyLTlkZTktMDVmNGJlMDJkOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

Makroekonomia 1