Ramowy program praktyk

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA KIERUNKÓW EKONOMIA I MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 1. Cele studenckiej praktyki zawodowej.
  • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji,
  • pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, itp.,
  • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
  • stworzenie dogodnych warunków aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.
 2. Zakres przedmiotowy praktyki.
  • zapoznanie się z działalnością instytucji,
  • poznanie struktury organizacyjnej, zasad poszczególnych komórek i wzajemnych powiązań,
  • zapoznanie się z organizacją sekretariatu i obiegiem dokumentów,
  • zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym podmiotu gospodarczego (instytucji), przepisami o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.,
  • poznanie stylu zarządzania instytucją,
  • zapoznanie się z systemem komputerowym stosowanym w jednostce,
  • zapoznanie się ze strategią rozwoju instytucji,
  • zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient,
  • poznanie powiązań jednostki gospodarczej (instytucji) z otoczeniem,
  • jednostka organizująca praktykę może zawęzić lub rozszerzyć zakres przedmiotowy praktyki, jeżeli to wynika ze specyfiki jednostki organizacyjnej lub przyczyni się lepiej do realizacji celów praktyki.
 3. Podstawa zaliczenia praktyki.
  Po zakończeniu praktyki student składa Kierownikowi praktyk na Wydziale Ekonomicznym dokumenty potwierdzające ich realizację, Komplet dokumentów powinien być zgodny z zapisami Regulaminu studenckich nieobowiązkowych praktyk zawodowych.

 

Więcej informacji:
p. dr Jarosław Kempa - Kierownik praktyk na Wydziale Ekonomicznym
(e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl)