Praktyki studenckie

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PRAKTYK NIEOBOWIĄZKOWYCH NA KIERUNKACH EKONOMIA I MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 

  1. Studenckie praktyki zawodowe na Wydziale Ekonomicznym mają charakter nieobowiązkowy.
  2. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
  3. Za odbycie praktyki uznanej przez Wydział Ekonomiczny przyznawane są punkty ECTS zgodnie z programem studiów.
  4. Przedmiot praktyki musi odpowiadać charakterowi studiów na Wydziale Ekonomicznym, w szczególności powinien być zgodny z kierunkiem lub/oraz specjalnością.
  5. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta wniosku o zaliczenie indywidualnie zorganizowanej, nieobowiązkowej praktyki zawodowej, opisującego przebieg praktyki, realizowane zadania, osiągnięcia w pracy.
  6. Z uwagi na dobrowolny charakter praktyk, studenci nie podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji praktyki są, zatem zobowiązani do samodzielnego zapewnienia ubezpieczenia.
  7. Umowa o organizację praktyk nieobowiązkowych dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego


Więcej informacji:
p. dr Jarosław Kempa - Kierownik praktyk na Wydziale Ekonomicznym
(e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl)