Praktyki studenckie

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PRAKTYK NIEOBOWIĄZKOWYCH NA KIERUNKACH EKONOMIA I MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 

  1. Studenckie praktyki zawodowe na Wydziale Ekonomicznym mają charakter nieobowiązkowy za wyjątkiem Kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na którym praktyki są obowiązkowe.
  2. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
  3. Przedmiot praktyki musi odpowiadać charakterowi studiów na Wydziale Ekonomicznym, w szczególności powinien być zgodny z kierunkiem lub/oraz specjalnością.
  4. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zawarcie umowy o organizację praktyk nieobowiązkowych dla studenta UG oraz złożenie przez studenta wniosku o zaliczenie indywidualnie zorganizowanej, nieobowiązkowej praktyki zawodowej, opisującego przebieg praktyki, realizowane zadania, osiągnięcia w pracy.
  5. Z uwagi na dobrowolny charakter praktyk, studenci nie podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji praktyki są, zatem zobowiązani do samodzielnego zapewnienia ubezpieczenia.
  6. Umowa o organizację praktyk nieobowiązkowych dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
  7. Zasady organizacji i finansowania praktyk.


Więcej informacji:
p. dr Jarosław Kempa - Kierownik praktyk na Wydziale Ekonomicznym
(e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl)
ZASADY ZALICZENIA PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH NA KIERUNKU TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA. HEALTH CARE TECHNOLOGYPraktyki zawodowe są obowiązkowym elementem programu studiów II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. Student ma obowiązek odbyć 360 godzin praktyki. Student może tez na podstawie m.in. zatrudnienia ubiegać się o zwolnienie z praktyki.


Kierownikiem praktyk obowiązkowych na Wydziale, odpowiadającym za nadzór merytoryczny oraz wszystkie kwestie formalne, jest:
dr Jarosław Kempa (pokój 226; e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl)