Spotkanie Rady Ekspertów w dniu 21.09.2023 r.

Opublikowano 25 września 2023 roku

21 września 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów. Tematem spotkania były „Perspektywy działalności edukacyjnej i badawczej Wydziału Ekonomicznego w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji oraz współpracy biznesu i nauki”. Spotkanie odbyło e w formie hybrydowej, część uczestników była obecna stacjonarnie, pozostali zaś dołączyli w formule on-line.

Tradycyjnie Członków Rady Ekspertów i Gości uroczyście powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, przekazując wszystkie bieżące informacje w zakresie funkcjonowania uczelni.

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dziekan głos zabrał Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr Tomasz Gutowski, który omówił zmiany w zakresie programów studiów dokonanych w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Ekonomicznym. Pan Prodziekan wspomniał o przekształceniu specjalności International Business oraz Logistics and Mobility w kierunki, o modułowych formach kształcenia na studiach niestacjonarnych, a także o nowych studiach podyplomowych Menedżer ESG. Wiele planowanych zmian w zakresie treści i formy kształcenia łączy się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która pojawia się już wszędzie i dlatego należy zmienić formy kształcenia studentów.

Na spotkaniu Rady Ekspertów został podjęty przez Panią Prodziekan ds. rozwoju i  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr Magdalenę Markiewicz ważny temat związany z dostosowaniem treści kształcenia do rynku pracy. Pani Prodziekan przybliżyła także kwestie związane z rekrutacją na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz ścieżkę wyboru specjalności na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

W toku obrad wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja, padło wiele propozycji i opinii związanych z poruszonym tematem. Pan Dyrektor Andrzej Ostrowski z ING Banku Śląskiego odniósł się m.in. do kwestii tzw. zwinnego planowania kierunków studiów w duchu filozofii agile, a także kształcenie umiejętności w zakresie pracy z nowymi technologiami. Pan Dyrektor Maciej Kotarski z OBC zwrócił uwagę m.in. na dynamikę kształtowania się popytu i podaży na rynku edukacyjnym i rynku pracy, w tym w sektorach usługowych czy logistycznych. Pan Prezes Wojciech Miotke (Agroland) zauważył, że konkurencja na rynku szkół wyższych wpływa na zmiany w zakresie oferty, poziomu studiów i elastyczności podejścia do kształtowania kierunków studiów. Pan Dyrektor Jacek Tymiński (Vetro) podkreślił istotne znaczenie kształcenia ekonomicznego w dzisiejszych czasach, zwracając uwagę na kwestie nauki i jej osiągnięć w tym zakresie. Pani Profesor Danuta Marciniak-Neider pozytywnie bardzo pozytywnie oceniła zmiany, które miały miejsce w odniesieniu do studiów anglojęzycznych.  Pan Prezes Janusz Jarosiński (b. Prezes ZMPG) odniósł się do treści morskich, offshore i logistycznych w zakresie dydaktyki akademickiej. Panowie Jacek Tymiński i Janusz Jarosiński nawiązali do działań nakierowanych na współpracę ze szkołami w regionie. Pani Profesor Barbara Pawłowska odniosła się do tego wątku, wskazując na realizowane działania wydziału. Pani Prezes Magdalena Sekuła (Hala Gdańsk – Sopot) zauważyła, jakie obszary kształcenia i działania mogą być powiązane z potrzebami rynkowymi w odniesieniu do rynku inwestycji i nieruchomości, a także zmian pokoleniowych. Pani Aneta Czoske (Flex) zwróciła uwagę na aspekty kulturowe i pokoleniowe oraz związane z tym umiejętności, które należy kształcić i pogłębiać na uniwersytecie. W toku bardzo ożywionej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami Rady Ekspertów  omówiono działania związane z dostosowaniem treści kształcenia do rynku pracy. Opracowano spektrum szczegółowych rekomendacji dla wydziału dotyczących zmian w zakresie treści, formy i kierunków kształcenia studentów w dobie dynamicznych zmian otoczenia uczelni, w tym zmian demograficznych, technologicznych (AI) i społecznych.

Jednym z punktów zaproponowanych przez Panią Prodziekan ds. rozwoju i  współpracy i omawianych podczas posiedzenia była propozycja stałych spotkań społeczności akademickiej z przedstawicielami Rady Ekspertów, aby umożliwić upowszechnienie  wśród studentów dobrych praktyk i przykładów budowania ścieżki kariery, a także dzielenie się wiedzą na temat trendów rynkowych, co może stanowić cenny sposób na zacieśnienie współpracy między światem nauki i dydaktyki a biznesem.