Spotkanie Rady Ekspertów 27.01.2022 r.

Opublikowano 04 lutego 2022 roku

Spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego w dniu 27.01.2022 roku.

27 stycznia 2022 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów. Tematem spotkania były „Nowe możliwości stojące przed komercjalizacją badań naukowych we współpracy z przedsiębiorstwami”.

Spotkanie tradycyjnie już odbyło się w formie hybrydowej, część uczestników obecna była na spotkaniu stacjonarnie, podczas gdy pozostali uczestnicy wzięli w nim udział on-line.

Członków Rady Ekspertów i Gości uroczyście powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, przekazując w swojej części wystąpienia również najważniejsze bieżące informacje, dotyczące funkcjonowania Uczelni.

Pani Dziekan odniosła się także do zmian programowych w zakresie oferty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG, wynikających zarówno z dostosowania programów studiów, w tym tworzenia oferty modułów na studiach niestacjonarnych, jak również tworzenia nowych specjalności odpowiadających potrzebom rynku.  

Kolejną część spotkania, dotyczącą wskazanych w tytule nowych możliwości stojących przed komercjalizacją badań naukowych we współpracy z przedsiębiorstwami, rozpoczęła Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz.

W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja Wydziału Ekonomicznego w „Gazecie Uniwersyteckiej” jako nawiązanie do obszarów badawczych i rozwojowych Wydziału. W dniu spotkania Rady Ekspertów opublikowane zostało papierowe i elektroniczne wydanie „Gazety Uniwersyteckiej”, tym razem z obszernym dodatkiem na temat Wydziału Ekonomicznego, co stanowiło wyjątkową okazję do przedstawienia wybranych zagadnień stanowiących obszar badań pracowników WE. W najnowszym numerze 01/2022 pokazane są różne oblicza ekonomii zgodne z obszarami i zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi pracowników Wydziału Ekonomicznego UG (a więc m.in. international economy, European economy, blue economy, green economy, behavioral economy, transport economics and logistics, digital economy). Ujęte zostały obszary umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i spojrzenie z punktu widzenia studentów i absolwentów.

Główną częścią spotkania było przedstawienie aktualnego zakresu realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim projektów oraz szerokich możliwości rozwoju współpracy uczelni i naukowców z biznesem przy udziale spółki celowej Univentum Labs.

Prezentację przedstawił dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Zarządu Univentum Labs. Szczególnie interesującym fragmentem prezentacji było omówienie możliwości pozyskania grantów dla wybranych branż, wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

Dzięki programom dofinansowań unijnych oraz doświadczeniu Univentum Labs w realizacji takich projektów, przedsiębiorcy mogą być beneficjentami wymienionych projektów, a tym samym istotnie obniżyć koszty prac badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, przy jednoczesnej szybkiej i sprawnej obsłudze procedury dofinansowania. Dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG przybliżył także koncepcję i wyniki pierwszej edycji konkursu Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit, organizowanego przez Spółkę celową UG Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG. Celem konkursu jest zarówno promocja ciekawych badań prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, jak i zidentyfikowanie osób oraz zespołów realizujących prace B+R o potencjale rynkowym. Przedstawione zostały również projekty dla kół naukowych, które mogą zaangażować się w przedsięwzięcia wymagające.

Dr Andrzej Poszewiecki, wiceprezes zarządu spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs, przedstawił szeroką ofertę aktualnych programów, w ramach których Univentum Labs może wspierać inicjatywy współpracy i tworzenia nowych oraz innowacyjnych projektów. W końcowej części tego wystąpienia poruszono również wątki dotyczące współpracy spółek celowych uczelni Związku Fahrenheita, a także kompleksowości projektów, tj. projektowania infrastruktury, audytu technologicznego, prognoz związanych z rozwojem.  

Tradycyjnie, spotkanie przebiegało w atmosferze dyskusji członków Rady Ekspertów i pracowników naukowych Wydziału Ekonomicznego. Wiele pytań zostało skierowanych do przedstawicieli Univentum Labs.

Pan Bartłomiej Glinka, prezes Omida Zarządu Omida SA zwrócił uwagę na potrzeby w zakresie kwestii klimatycznych, a także wielowymiarowe kompetencje związane z potrzebami różnych branż, np. transportowej czy logistycznej. Dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Zarządu Univentum Labs, przedstawił bardzo wiele przykładów współpracy, jak również sposób doboru partnerów w projekcie, który ma zapewniać komplementarność i kompleksowość w zakresie kooperacji z przedsiębiorstwami.

Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” pan Tomasz Limon zwrócił uwagę na aspekt współpracy ponaduczelnianej i możliwości współpracy spółek celowych różnych uczelni. W tym kontekście omówione zostały perspektywy wynikające z utworzenia Uniwersytetu Fahrenheita oraz istniejące i przyszłe możliwości kooperacji. Dr Magdalena Markiewicz wspomniała w tym kontekście także o odbywających się od grudnia 2021 r. wspólnych seminariach naukowych zainicjowanych przez dziekanów wydziałów ekonomicznych (WE UG, WZ UG, WZIE PG). Dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG zauważył, że stwarza to wiele możliwości osiągania synergii i identyfikacji całościowej potencjału kilku wydziałów czy wszystkich uczelni w odniesieniu do każdego pojedynczego projektu związanego z współpracą.

Dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG zwrócił uwagę na możliwości włączenia się pracowników WE w dokonywanie analizy skutków ekonomicznych prowadzonych projektów, np. wpływu wprowadzanych technologii na przedsiębiorstwo.

Pan Andrzej Ostrowski, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych ING Banku Śląskiego podzielił się spostrzeżeniami na temat rozwijającego się rynku innowacyjnych spółek finansowych, tzw. fintechów, szczególną uwagę zwracając uwagę na wypracowanie innego sposobu podejścia do oceny analitycznej nowopowstających spółek, jak też stworzenie portfolio lesson learnt, co pozwala na konstruktywne podejście do oceny nowych przedsięwzięć.

Pan Michał Stupak z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk zwrócił uwagę na możliwości współpracy w zakresie rozwoju w takich obszarach, jak offshore i logistyka, a także przygotowanie odpowiednich kadr i budowanie doświadczenia w tym zakresie. Z tego powodu istotne jest poznanie wzajemnych oczekiwań pracodawców i studentów. Pani Ina Markiewicz, reprezentująca Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przedstawiła projekt współpracy ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, oparty o cykliczne spotkania, prezentujące praktyczne aspekty funkcjonowania portu oraz ofertę praktyk studenckich.

Pan Bartłomiej Glinka, prezes Zarządu Omida SA zapytał o kwestię liczby i profilu kandydatów na studia ekonomiczne.

To właśnie zagadnienie było poruszone w świetle systemu bolońskiego, a wiec z podziałem na studia pierwszego stopnia w języku polskim i angielskim, które cieszą się dużym powodzeniem wśród kandydatów. System boloński umożliwia kontynuację studiów magisterskich na tym samym lub innym kierunku, niż ukończone studia licencjackie, natomiast w kontekście rozwijającego się rynku pracy znacznie mniejsza liczba studentów kontynuuje studia na drugim stopniu studiów.

Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG wspomniała, że w obszarze transportu i logistyki oferta Wydziału Ekonomicznego wzbogaci się o nową anglojęzyczną specjalność Logistics and Mobility, która będzie prowadzona na II stopniu studiów.

Zwrócono także uwagę na kierunki interdyscyplinarne takie, jak np. Biznes i technologia ekologiczna, kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii, który przygotowuje studentów do prowadzenia działalności w zakresie nowych technologii. Już w czasie studiów studenci osiągają wiele sukcesów w różnego rodzaju konkursach z zakresu przedsiębiorczości.

Dziękujemy wszystkim członkom Rady Ekspertów, kierownikom Katedr oraz zaproszonym gościom za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne spotkanie, którego data zostanie podana wkrótce.

Link do Gazety Uniwersyteckiej z dodatkiem na temat Wydziału Ekonomicznego:
https://gazeta.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/GU_styczen_2022.pdf

Link do strony Univentum Labs:
univentum.pl