Spotkanie Rady Ekspertów 16.09.2021 r.

Opublikowano 17 września 2021 roku

16 września 2021 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów. Tematem przewodnim spotkania były „Kompetencje przyszłości – jak jeszcze lepiej wspierać innowacyjność w ramach programów kształcenia realizowanych we współpracy z biznesem”. Samo spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, część uczestników obecna była na spotkaniu stacjonarnie, podczas gdy pozostali uczestniczyli w dyskusji on-line.

Członków Rady Ekspertów i Gości uroczyście powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Podczas swojego wystąpienia Pani Dziekan przedstawiła koncepcję funkcjonowania uczelni w kolejnym roku pandemii w formie hybrydowej z zachowaniem gotowości do przejścia w formę w pełni zdalną w przypadku, gdyby wystąpiło nasilenie zachorowań.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz, przedstawiając  refleksje na temat fińskiego sposobu kształcenia z wizyty studyjnej w University of Helsinki oraz University of Tampere. Podczas prelekcji omówiona została współpraca nauki i biznesu z perspektywy uczelni fińskich wraz ze wskazaniem wpływu całego procesu kształcenia, począwszy od najmłodszych lat przedszkolnych, na kształtowanie postaw młodych ludzi. Pani Prodziekan zwróciła szczególną uwagę na kilka kluczowych aspektów systemu fińskiego, w tym na podejście holistyczne, rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży od najmłodszych lat, koncepcję long-life learning, a także filary fińskiej edukacji: wpływ i sprawczość, jakość oraz umiędzynarodowienie. Podkreślona została też rola ukierunkowania fińskich uczelni na „zatrudnialność” absolwentów, tj. ich dopasowanie do rynku pracy, dające możliwość realizacji satysfakcjonujących karier zawodowych.

W głównej części spotkania odbyła się debata panelowa nt. wspierania innowacyjności i rozwoju cech przedsiębiorczych, w której udział wzięli: Pan dr Tomasz Szymczak, p.o. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, Pan dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH, Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Pani Agata Ciesielska z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Strefy Start-up.

Uczestnicy debaty zastanawiali się na temat cech pożądanych u młodych przedsiębiorców, niezbędnej wiedzy, którą powinni oni dysponować, warunków zewnętrznych prowadzenia biznesu w Polsce, a także modeli wsparcia młodych przedsiębiorców, które funkcjonują na świecie, z uwzględnieniem wzorców amerykańskich, niemieckich czy skandynawskich. W dyskusji szczególne miejsca zajęły możliwe formy wsparcia młodych przedsiębiorców ze strony uczelni wyższych, zarówno w formie mentoringu ze strony wykładowców akademickich, jak i w formie bardziej zinstytucjonalizowanej, tj. komórek dedykowanych wsparciu studentów, które zajmują się nie tylko doradztwem, ale też na przykład pozyskiwaniem inwestorów dla studenckich start up’ów, a także ich obsługą prawną. Drugim z istotnych aspektów dyskusji były rozważania na temat kompetencji miękkich, wymaganych od młodych przedsiębiorców i roli uczelni wyższych w rozwoju tych kompetencji, w tym atmosfery otwartości, budowania sprzyjającego otoczenia. Trzecim z najważniejszych wskazanych obszarów były zagadnienia związane z otoczeniem polityczno-prawnym (triple / quadruple helix) i ich wpływ na zainteresowanie młodych ludzi ścieżką przedsiębiorczości. O swoich ścieżkach rozwoju biznesu opowiedzieli członkowie Rady Ekspertów WE, pan Rafał Stepnowski (Director of Government Affairs, Boeing) oraz Pan Jacek Tymiński (właściciel Vetro Port &Shipping Services). W dyskusji zwrócono uwagę na istotność wykorzystywania lekcji z prób i porażek, a także na kwestię zaufania i ryzyka podczas rozwoju przedsiębiorstwa.

Dziękujemy wszystkim członkom Rady Ekspertów, kierownikom Katedr oraz zaproszonym gościom za udział w spotkaniu.

Spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG było kolejnym dowodem współpracy i dialogu pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a przedstawicielami otoczenia gospodarczego, a wspólna dyskusja stanowiła źródło wielu inspiracji w zakresie kształcenia akademickiego w duchu przedsiębiorczości.