Spotkanie Rady Ekspertów WE UG

Opublikowano 24 września 2020 roku

22 września 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG. Po raz pierwszy spotkanie odbyło się w formie on-line. Przyjęte podczas pandemii formuły zostały wykorzystane w formie żywego interaktywnego posiedzenia, co zapoczątkowało nowy etap komunikacji pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego i otoczenia gospodarczego.

Temat przewodni spotkania to „Czas zmian dla edukacji i gospodarki”.

W pierwszej części spotkania miały miejsce dwa wystąpienia dotyczące aktualnych kwestii związanych z funkcjonowaniem uczelni w nowych uwarunkowaniach.

Uczestników powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Pani Dziekan przedstawiła koncepcję pracy uczelni i wydziału w warunkach wynikających z ograniczeń związanych z pandemią, w tym m.in. założenia pracy w systemie hybrydowym przewidzianym na Wydziale Ekonomicznym, jak również zmiany, nowe inwestycje i ułatwienia technologiczne związane z przejściem na system nauczania zdalnego. Prof. UG, dr hab. Monika Bąk wskazała również na zmiany strukturalne na Wydziale Ekonomicznym.

Następnie Prodziekan WE, dr Magdalena Markiewicz, przedstawiła informacje dotyczące współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie powstawania prac licencjackich i magisterskich  przygotowywanych na Wydziale Ekonomicznym oraz wpływu tej współpracy na  efekty uczenia na Wydziale Ekonomicznym UG. W odniesieniu do przedstawionych danych ze strony przedstawicieli Rady Ekspertów zaprezentowane zostały propozycje dotyczące zacieśnienia tej współpracy oraz procesu wyłaniania tematów prac dyplomowych powiązanych z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Tradycyjnym elementem spotkania Rady Ekspertów jest wykład profesorski. Podczas posiedzenia 22 września wykład nt. „Gospodarka Polski i świata w obliczu pandemii” wygłosił Prof. Dariusz Filar, ekspert w zakresie historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych, w latach 2004 – 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, w latach 2010 - 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Europejskiej Rady Ekonomistów, autor wielu ekspertyz, opinii i publikacji, w tym „Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015” oraz "Na błędnym kursie. Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020”. Prof. Dariusz Filar jest również współautorem cyklu opinii „Alert Gospodarczy” tworzonego przez polskich ekonomistów, którego celem jest m.in. ekspercka ocena wpływu pandemii COVID-19 na stan gospodarki światowej i polskiej.

W czasie wykładu Pan Profesor podzielił się refleksjami dotyczącymi determinant i skutków kształtowania się  poziomu PKB, inflacji, długu publicznego w krajach Europy w 2020 r., odnosząc się również do dynamiki obiegu gotówkowego w bankach centralnych, uwarunkowań związanych z poziomem płacy minimalnej i oczekiwań przedsiębiorców wyrażonych m.in. poprzez PMI. Wykład był przyczynkiem do dyskusji i wielu pytań. Goście dzielili się swoimi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami w kontekście problemów i wyzwań, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy oraz strategiom radzenia sobie z nimi.