Spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego

Opublikowano 18 listopada 2019 roku

14 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG. Miejscem spotkania była sala konferencyjna „Las i Park” na 32. piętrze budynku Olivia Star.


Uczestników powitali: Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.


Tematem przewodnim spotkania była „Społeczna odpowiedzialność nauki vs. doświadczenia biznesu w zakresie CSR”. W części merytorycznej miały miejsce dwa wystąpienia dotyczące społecznej odpowiedzialności nauki. Uniwersytet Gdański jako podmiot zaangażowany w promowanie idei społecznej odpowiedzialności jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której podkreślono wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem. Partnerstwo nauki i biznesu to podstawa rozwoju innowacyjności oraz świadomości ochrony środowiska naturalnego, co zostało wskazane również w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dylematy związane z wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności powodują potrzebę dyskusji na temat tego, w jaki sposób jej zasady są i mogą być wdrażane w działalności szkół wyższych. Celem spotkania była zatem identyfikacja szans i możliwości rozwoju badań naukowych i prac wdrożeniowych, integracji społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi, dzielenia się obserwacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami przez przedstawicieli biznesu stowarzyszonymi w ramach Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego.

 


Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG zwróciła uwagę na postrzeganie społecznej odpowiedzialności uczelni, jako jej trzeciej misji, zaraz po nauce i badaniach oraz kształceniu. Pani Dziekan wskazała obszary, w których społeczna odpowiedzialność jest możliwa do wdrażania, zaznaczając problem do dyskusji – czy uczelnie mają zarażać ideą społecznej odpowiedzialności, czy jest to  rola biznesu? Jaka jest różnica pomiędzy społeczną odpowiedzialnością nauki a społeczną odpowiedzialnością biznesu? Jaką rolę odgrywa w tym aspekcie kultura organizacyjna?


Gość specjalny posiedzenia Rady Ekspertów, pan Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr. hab. Krzysztof Bielawski podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi istoty społecznej odpowiedzialności uczelni, nawiązując m.in. do procesowego włączenia trzeciej misji do działań uczelni, jak również do projektów w ramach Horyzont 2020. Pan Prorektor zauważył, że dwa lata wcześniej, 16 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie została podpisana przez Uniwersytet Gdański Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dla uczelni oznacza to realizowanie strategii uwzględniającej interesy społeczne, ochronę środowiska oraz współpracę z otoczeniem. Przejawem tej współpracy jest prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dzieci, promowanie doktoratów wdrożeniowych.Pan Prorektor Krzysztof Bielawski podkreślił także konieczność wdrażania idei społecznej odpowiedzialności przez uczelnię, np. poprzez uczenie studentów, czym jest odpowiedzialność, czym jest etyka w biznesie. Pan Profesor zaznaczył, że uniwersytet powinien być i jest społecznie zaangażowany, a społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii Uniwersytetu Gdańskiego.Kolejnym punktem spotkania był panel ekspercki „Jakimi doświadczeniami w zakresie CSR biznes może podzielić się z uniwersytetem?”.


Poruszane problemy spotkały się z dużym zainteresowaniem, a wielowymiarowa dyskusja z udziałem uczestników spotkania wskazywała na ich istotność. W debacie udział wzięli:

  • Prof. dr hab. KRZYSZTOF BIELAWSKI, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, UG,
  • Pan BARTŁOMIEJ GLINKA, Prezes Zarządu, Omida Group,
  • Pan MACIEJ KOTARSKI, Leasing Director, Olivia Business Centre,
  • Dr hab. BARBARA PAWŁOWSKA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiczny,
  • Pan RAFAŁ STEPNOWSKI, Director of Government Affairs, Boeing International Corporation - Poland Branch,
  • Pani JOWITA ZIELINKIEWICZ, Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.Prelegenci podkreślali istotę społecznej odpowiedzialności w biznesie. Zauważono także ewolucję pojmowania koncepcji społecznej odpowiedzialności, coraz większą integrację między biznesem a uczelniami. Uczelnia powinna zmaksymalizować swoje działania, aby absolwenci byli uczeni, czym jest społeczna odpowiedzialność, odpowiedzialne przywództwo, współdziałanie dla otoczenia lokalnego, tworzenie ekosystemu będącego źródłem zrównoważonego życia jednostki.


Źródła społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki są tożsame. Prelegenci podkreślali także korzyści płynące ze współpracy z uczelniami, wśród których wymienione zostały: budowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestnictwo we wspólnych projektach, wydarzenia i projekty naukowe, pozyskiwanie talentów. Przedstawiciele biznesu wskazywali na dobre praktyki i przykłady biznesowe, a także problemy i wyzwania, z którymi wiąże się podejmowanie projektów kreujących zasady społecznej odpowiedzialności, w tym wspierania różnorodności, wolontariatu pracowniczego, czy działań w zakresie podnoszenia jakości życia  w miastach.


Moderatorem spotkania była dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem Wydziału Ekonomicznego.


Pani Prodziekan podziękowała członkom Rady Ekspertów za aktywną i wielowymiarową dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności nauki i biznesu. Pytanie sformułowane w wystąpieniu Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Moniki Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego zyskały wiele odpowiedzi, a cel spotkania w postaci nakreślenia perspektyw współpracy został osiągnięty. Tematyka wzbudziła żywe zainteresowanie, a rozmowy kontynuowane były podczas dyskusji kuluarowych, powstało też wiele nowych koncepcji i inicjatyw.


Uczestnicy posiedzenia mieli okazję podziwiać panoramę Gdańska z 32. piętra budynku Olivia Star, co spotkało się z dużym zainteresowaniem gości. Spotkanie było kolejnym dowodem efektywnej współpracy Wydziału Ekonomicznego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego.