Spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego

Opublikowano 08 marca 2019 roku

28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG. Miejscem spotkania była nowa siedziba ING Banku Śląskiego S.A. w budynku „Argon” w kompleksie „Alchemia”.

Uczestników powitali: Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG oraz Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego S.A., pan Andrzej Ostrowski.

Tematem przewodnim spotkania były „Wyzwania dla edukacji i gospodarki”.
 


W części merytorycznej miały miejsce dwa wystąpienia dotyczące bieżących wyzwań dla uczelni i dla gospodarki.

Pierwsze wystąpienie Ustawa 2.0., czyli Konstytucja dla nauki – jakie wyzwania dla nauki, edukacji i współpracy uczelni z biznesem czekają nas od 2019 roku? należało do Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Moniki BĄK, prof. UG. Pani Dziekan w syntetyczny sposób przedstawiła koncepcję i implikacje ustawy 2.0. oraz kamienie milowe wynikających z niej zmian w strukturze uczelni. Prof. UG, dr hab. Monika Bąk wskazała również perspektywy i możliwości nowego podejścia do tworzenia potencjału naukowego, kształcenia studentów oraz współpracy z gospodarką.
 


Drugie wystąpienie to wykład profesorski Globalne wyzwania w gospodarce przygotowany przez Panią prof. dr hab. Annę Zielińską – Głębocką.

Pani prof. Anna Zielińska – Głębocka, jako była członkini Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016, podzieliła się swoimi refleksjami dotyczącymi istoty i niuansów kształtowania polityki makroostrożnościowej z punktu widzenia kwestii, z jakimi mierzą się najważniejsze banki centralne na świecie: FED, EBC, Bank Japonii. Pani Profesor przedstawiła katalog celów stojących przed gospodarką światową w najbliższej dekadzie, w tym: spowolnienie wzrostu gospodarczego Chin, osłabienie koniunktury w głównych krajach OECD, protekcjonizm, zmiany klimatyczne, migracje.
 


W świecie ekonomii pojawia się coraz więcej głosów, że instrumenty kształtowania cen są coraz mniej doskonałe. Obserwowany jest niski poziom stóp procentowych, wzrost PKB i płac, spadek poziomu bezrobocia, jednak - mimo zmian cen i dostępności surowców i energii - nie towarzyszy temu wzrost poziomu inflacji. Czy ta sytuacja jest korzystna dla biznesu? Jakie problemy możemy napotkać w otoczeniu niskich stóp procentowych i jak sobie z nimi radzić? Czy niskiej inflacji sprzyja postępująca globalizacja i związana z nią międzynarodowa wymiana handlowa i międzynarodowa konkurencja cenowa? Pani Profesor  wspomniała o tym, jak banki centralne reagowały na kryzys, jakie dobierały narzędzia i jakie są długoterminowe skutki takich rozwiązań.

Poruszane problemy spotkały się z dużym zainteresowaniem, a dyskusja z udziałem uczestników spotkania wskazywała na ich istotność. Goście dzielili się swoimi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami, a szczególną uwagę poświęcano zmianom na rynkach finansowych, problemom, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy oraz strategiom radzenia sobie z nimi.
 

Moderatorem spotkania była dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem Wydziału Ekonomicznego. Pani Prodziekan podziękowała członkom Rady Ekspertów za aktywną i wielowymiarową kooperację, którego efektem była wysoka ocena działań w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym w ramach oceny akredytacyjnej Wydziału Ekonomicznego.

Dzięki uprzejmości gospodarzy spotkania oraz firmy Torus uczestnicy posiedzenia mieli okazję z przewodnikami poznać designerskie biura i tajniki budynku Argon. „Wyprawa Argonautów” spotkała się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że dopisywała pogoda.

Spotkanie było kolejnym dowodem efektywnej współpracy Wydziału Ekonomicznego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego.

Podziękowania kierujemy do ING Banku Śląskiego oraz firmy deweloperskiej Torus  za logistyczną i operacyjną oprawę spotkania.